Compliance ja riskienhallinta

Compliance ja riskienhallinta

Compliance-kysymykset ovat vahvasti johdon agendalla toimialasta riippumatta. Lakien ja sääntelyvaatimusten noudattamisessa on otettava huomioon myös yrityksen vastuullisuustavoitteet ja sidosryhmien odotukset vastuullisuusasioissa.

Saat avullamme perusteellisen käsityksen yrityksesi compliancen ja riskien tasosta. Kun tilannekuva on hallussa, pystyt tekemään harkittuja päätöksiä, pienentämään riskejä ja pitämään paremmin huolta yrityksesi maineesta.

Kartoitamme compliance-riskejä

Autamme sinua tunnistamaan ja pienentämään liiketoimintasi nykyisiä ja tulevia compliance-riskejä. Kartoitamme asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien toiminnan asianmukaisuutta perusteellisten integrity due diligence -selvitysten avulla. Laadimme myös kattavia yrityskohtaisia compliance-riskianalyyseja sekä asiakasyritysten nykyisestä liiketoiminnasta yksittäisinä toimeksiantoina että transaktioiden kohdeyhtiöistä osana laajempia järjestelyjä. Kartoitamme vaatimustenmukaisuuden ja integriteettiriskien lisäksi sitä, miten hyvin yrityksesi omia compliance- ja vastuullisuusohjeita osataan noudattaa päivittäisessä liiketoiminnassa.

Autamme pakoteriskien hallinnassa

Kansainväliset pakotteet ja vientivalvonta vaikuttavat moniin ulkomaankauppaa harjoittaviin yrityksiin. Yritykset joutuvat luovimaan hyvinkin monimutkaisessa sääntely-ympäristössä, jossa pakotejärjestelmät muuttuvat nopeasti ja rajoitteet lisääntyvät jatkuvasti.

Lukuisten järjestelmien ja niiden muutosten jatkuva seuraaminen voi tuntua haastavalta, mutta pakotejärjestelmiä on osattava noudattaa. Muuten yritykselle voi aiheutua vakavaa haittaa: pakotteiden ja rajoitusten laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen mutta myös maineen tai liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.

Tarjoamme neuvontaa kaikissa pakotteita ja vientirajoitteita koskevissa kysymyksissä. Arvioimme liiketoimintaasi liittyviä pakoteriskejä ja laadimme sisäisiä ohjeistuksia pakotteiden noudattamista varten. Avustamme pakotelistatarkistuksissa ja neuvomme vientivalvontaa koskevien säännösten noudattamisessa.

Saat meiltä kokonaisvaltaista compliance-neuvontaa

Olemme compliance-asioiden johtava neuvonantaja. Palvelumme kattavat kaikki liikejuridiikan compliance-kysymykset lahjonnanvastaisesta toiminnasta tietosuoja-asioihin, kilpailu- ja vero-oikeuteen sekä yleiseen rikosoikeuteen. Meillä on poikkeuksellisen syvää toimialakohtaista compliance-osaamista erityisesti energia-alalta, kaivosteollisuudesta, ympäristökysymyksistä, vakuutusalalta ja finanssialan palveluista.

Myös vastuullisuuskysymykset ovat olennainen osa compliancea ja riskienhallintaa. Autamme yritystäsi täyttämään liiketoiminnan kestävyysvelvoitteet ja saavuttamaan sille asetetut kestävyystavoitteet.