Eettinen ilmoituskanava

Eettinen ilmoituskanava

Castrén & Snellmanin eettiset ohjeet, eli code of conduct, perustuvat arvoihimme: kipinä, arvonanto, rohkeus ja vastuunkanto. Nämä arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Eettisissä ohjeissa on esitetty perusperiaatteet sille, miten kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme sekä miten toimimme osana koko yhteiskuntaa. Castrén & Snellmanin eettiset ohjeet nojaavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja muihin yritysvastuuta koskeviin kansainvälisiin standardeihin.

Kannustamme avoimeen ja rehelliseen kulttuuriin – ilmoita väärinkäytöksistä ja huolenaiheista

Epäeettinen, laiton tai vastuuton toiminta voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa yrityksen mai­neelle, työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tämän vuoksi jokaisen velvollisuus on raportoida väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta eteenpäin. Kannustamme asiantuntijoitamme aina kääntymään esihenkilönsä, HR:n tai ylemmän johdon puoleen tai raportoimaan eettisen ilmoituskanavan kautta mahdollisista epäkohdista anonyymisti ja luottamuksellisesti. Myös ulkoiset kumppanimme voivat raportoida epäillyistä väärinkäytöksistä eettisen ilmoituskanavan kautta.

Mikä on eettinen ilmoituskanava?

EU:n niin sanottuun whistleblower-direktiiviin perustuva kansallinen ilmoittajansuojelu­laki edellyttää, että kaikilla vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisillä yrityksillä ja julkisen sek­torin organisaatioilla tulee olla luottamuksellinen, sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät ja yrityksen sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä yrityksen toimin­nassa.

Castrén & Snellmanilla on käytössä Granite Partners Oy:n järjestelmä, jonka avulla niin asiantuntijamme kuin ul­koiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa anonyymisti väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti järjestelmään suomeksi tai englanniksi.

Mistä asioista voi raportoida eettisen ilmoituskanavan kautta?

Väärinkäytösimoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Eettisen ilmoituskanavan kautta tehty ilmoitus voi lain mukaan liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
  • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
  • ympäristönsuojelu
  • kansanterveys
  • kuluttajansuoja
  • julkiset hankinnat
  • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Ilmoittajansuojelulakia ei sovelleta kaikista epäkohdista ilmoittamiseen. Tämä johtuu siitä, että työelämän tietosuojalaki (4§) edellyttää, että työntekijää koskevia tietoja kerätään lähtökohtaisesti ainoastaan työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerätään muualta, esimerkiksi tällaisen ilmoituskanavan kautta, tarvittaisiin siihen ko. työntekijän suostumus, mikäli laissa ei nimenomaisesti säädetä tämänkaltaisesta tiedonkeräämisestä. Näin ollen esimerkiksi syrjintään tai häirintään liittyviä asioita ei voi ilmoittaa tämän kanavan kautta, koska niitä ei ole nimenomaisesti mainittu ilmoitettavien asiakokonaisuuksien joukossa.

Mitä ilmoittamisen jälkeen tapahtuu?

Kaikki eettisen ilmoituskanavan kautta tulleet yhteydenotot tutkitaan ja käsitellään luottamuksellisesti ja niiden osalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita epäilystensä tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä rehellisesti ja vilpittömästi. Ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedossa olevat tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään.

Voit tehdä ilmoituksen joko täysin anonyymisti tai halutessasi myös omilla yhteystiedoillasi. Laki suojaa ilmoittajaa kaikenlaisilta vastatoimilta, joten voit tehdä ilmoituksen turvallisin mielin, ikäviä seurauksia pelkäämättä.

Käsittelijät voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja ilmoittajalta tai asiantuntijoilta. Luottamuksellisuutta ei kuitenkaan koskaan vaaranneta. Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja Graniten järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Käsittelijä ilmoittaa ilmoituksen jättäjälle kolmen kuukauden sisällä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen pohjalta on tehty tai mitä toimenpiteitä on suunniteltu tehtäväksi.

Voit jättää ilmoituksen tästä.