Tietosuojailmoitus

Vastuullisena toimijana haluamme huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä toimistossamme.

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja hyvin erilaisia tarkoituksia varten. Olemme tässä kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamista varten siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö meitä velvoittaa.

Sidosryhmien eli potentiaalisten asiakkaiden; entisten Castrén & Snellmanin työntekijöiden; opiskelijoiden, opiskelijayhdistysten ja muiden ammatillisten yhdistysten edustajien sekä asianajoalalla työskentelevien tahojen tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • kutsujen lähettäminen tapahtumiimme,
  • uutiskirjeen lähettäminen,
  • toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.

Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.

Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten.

Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten.

Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme erilaisilla valvontajärjestelmillä, kuten kameravalvonnalla.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Käsitelläänkö tietoja kolmansissa maissa?

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti myös tilanteissa, joissa tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä ja käyttämällä tarvittaessa Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittaessa täydentävillä suojatoimilla.  

Miten suojaamme tietojasi?

Toimintamme kulmakivi on luottamuksellisuus, jota vaalimme kaikissa tilanteissa. Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Lisäksi rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat suuresti eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

Sinun oikeutesi

Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme, joiden oletamme kiinnostavan sinua esimerkiksi yrityksesi toimialan perustella.

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi meille ottamalla yhteyttä privacy@castren.fi. Sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. 

Suoramarkkinointi

Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

   


Lisätietoja

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä privacy@castren.fi.