Tietosuoja­ilmoitus

Tietosuoja­ilmoitus

Päivitetty 24.11.2023

Vastuullisena toimijana haluamme huolehtia siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta löydät kaikki tarvittavat tiedot käsittelystämme. Tarkemmat tiedot juuri sinua koskevasta käsittelystä löydät alla olevista linkeistä, jotka ohjaavat sinut yksityiskohtaisiin tietosuojaselosteisiin.

1. Kenelle luovutamme tietojasi ja siirretäänkö niitä kolmansiin maihin?

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

 • Jos soveltuva lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden.
 • Jos olemme erikseen kanssasi niin sopineet, saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle.
 • Tietyt palveluntarjoajat, joiden kanssa meillä on sopimus, voivat osana palveluansa käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset ja olemme näin varmistaneet soveltuvan tietosuojasääntelyn ja tietosuojaselosteen mukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Emme käytä henkilötietojasi sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia sinulle.

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 • Olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti myös tilanteissa, joissa tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä.
 • Tarvittaessa käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita ja täydentäviä suojatoimia.

2. Miten suojaamme tietojasi ja missä säilytämme niitä?

Toimintamme kulmakivi on luottamuksellisuus, jota vaalimme kaikissa tilanteissa. Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Lisäksi rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

 • Manuaalinen aineisto
   • Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
 • Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot
   • Säilytämme henkilötietosi tarkoituksenmukaisesti suojatuilla palvelimilla, joiden teknistä tietoturvaa hallinnoidaan usein eri keinoin.
   • Tietoon pääsyä hallitaan työroolipohjaisella käyttöoikeushallinnalla.

Toimiemme tarkoituksena säilytyksen yhteydessä on turvata säilyttämiemme henkilötietojesi luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä sinun oikeuksiesi toteutuminen.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.

Säilytysajat ja -tavat vaihtelevat eri käyttötarkoitusten välillä, joten tarkistathan itseäsi koskevat säännöt tarkemmasta tietosuojaselosteesta.

4. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia, joita voit käyttää muun muassa ottamalla yhteyttä privacy@castren.fi. Sinulle kuuluu esimerkiksi seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
   • Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta. Voimme kieltäytyä antamasta tietoja, jos sille on laissa säädetty peruste. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
 • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
   • Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.
 • Vastustamisoikeus
   • Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvia käsittelytoimia erityisen henkilökohtaisen tilanteesi perusteella, kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella esimerkiksi silloin, kun lähetämme uutiskirjeen tai kutsun tilaisuuteemme, jonka oletamme kiinnostavan sinua yrityksesi toimialan vuoksi.
   • Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi meille ottamalla yhteyttä privacy@castren.fi. Sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.
 • Suoramarkkinointiin suostuminen
   • Voit antaa meille suostumuksesi suoramarkkinointiin eri kanavissa sekä profilointiin suoramarkkinointia varten tai kieltää suoramarkkinoinnin ja profiloinnin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
   • Jos olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
   • Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muutokset ja kysymykset

Voimme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, jos henkilötietojesi käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa siis tarkastaa säännöllisesti.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, otathan meihin yhteyttä privacy@castren.fi.

Yksityiskohtaiset tietosuojaselosteet henkilötietojen käsittelystä eri tarkoituksissa