Johdon neuvonanto

Johdon neuvonanto

Johdon tehtäväkenttään ja vastuisiin kuuluvien asioiden kirjo laajenee jatkuvasti. Osaava neuvonantaja on ensiarvoisen tärkeä tuki johdolle yhä monimutkaistuvammassa toimintaympäristössä.

Olemme kokeneita johdon sparrauskumppaneita. Neuvomme osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen johtoa erilaisissa johdon tehtäviin ja vastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme ja tuemme johtoa myös johdon vastuuta koskevissa oikeudenkäynneissä, jotka voivat olla pitkiä ja raskaitakin.

Sääntely-ympäristön monimutkaistuminen asettaa johdon osaamiselle uusia vaatimuksia. Sidosryhmät ja markkinat odottavat, että yrityksen toiminta on paitsi lainmukaista myös vastuullista. Kiinnitämme neuvonannossamme erityistä huomiota vastuullisuuskysymyksiin, jotka yritysten on otettava huomioon toimialasta riippumatta.

Neuvomme asiakkaitamme myös johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Autamme toteuttamaan erilaiset kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt järjestelyn tavoitteet ja yrityksen erityispiirteet huomioon ottaen. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön laajan asiantuntemuksemme niin verotuksen, työoikeuden kuin yhtiöoikeuden sekä tarvittaessa arvopaperimarkkinaoikeuden ja pääomasijoittamisen aloilta.