29.11.2023

Kristallipallossa yhtiökokouskausi 2024

Kevään 2024 varsinaiset yhtiökokoukset ovat jo nurkan takana, ja valmistautuminen kokousten järjestämiseen on pikkuhiljaa alkanut ainakin listayhtiöissä. Tämänhetkinen ennusteemme listayhtiöiden kokouksista ja niiden esityslistoilla olevista asioista alkaa muotoutua:

Perinteinen yhtiökokous on yhä suosituin

Vaikka suurin osa listatuista yhtiöistä muutti tämän vuoden keväällä yhtiöjärjestystään siten, että yhtiökokous voidaan järjestää kokonaisuudessaan etänä, on oletettavaa, että perinteiset yhtiökokoukset säilyttävät yhä suosionsa. Osakkeenomistajat esittivät viime keväänä huolensa perinteisten kokousten säilymisen puolesta. Monessa kokouksessa yhtiön johto nimenomaisesti totesi, että yhtiöjärjestystä muutetaan varmuuden vuoksi pahan päivän varalle mutta perinteisestä kokouksesta ei silti luovuta.

Perinteisen yhtiökokouksen mausteena käytettäneen edelleen mahdollisuutta seurata kokousta etänä ja äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestyksen käyttöönottoa harkittaessa on muistettava, että ennakkoäänestyksessä ollut päätösehdotus ja sen puolesta annetut äänet on otettava yhtiökokouksessa huomioon sellaisenaan. Strategisesti on etukäteen pohdittava, onko esityslistalla asioita, joita koskevia ehdotuksia voisi olla tarpeen muuttaa ehdotuksen julkaisemisen jälkeen. Jos on, ennakkoäänestystä ei välttämättä kannata järjestää.

Yhtiöjärjestyksiin ehdotetaan lisättäväksi etäkokouksen mahdollistava määräys

Todennäköisesti osa niistä yhtiöistä, jotka eivät vielä viime keväänä ehdottaneet yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista etäkokousten sallimiseksi, tekevät sen ensi keväänä. Varmuus ehdotuksen läpimenosta paranee, jos lähinnä ulkomaisia suursijoittajia edustavat valtakirjaneuvonantajat eivät äänestysohjeissaan neuvo äänestämään tällaista muutosta vastaan. Tällöin riski hallintarekisteröityjen osakkaiden vastustavien äänien määrästä vähenee. On hyvä pitää mielessä, että viime keväänä yhtiöjärjestyksen muutosehdotus hylättiin kolmessa pörssiyhtiössä ja yhdessä First North -yhtiössä.

Osa yhtiöistä pohtinee yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksessä otetaan huomioon kestävyysraportoinnin varmentamista koskevat seikat.

Toimielinten palkitsemispolitiikkoja päivitetään

Ensi keväänä on kulunut neljä vuotta siitä, kun pörssiyhtiöiltä edellytettävä toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle ensimmäistä kertaa. Ellei palkitsemispolitiikkaa ole muutettu kuluneen neljän vuoden aikana, on aika päivittää politiikka ja esittää se yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikan päivittämisessä tulee huomioida matkan varrella osakkeenomistajilta mahdollisesti saatu palaute. Palautetta on saatettu saada erityisesti yhtiökokouksessa vuosittaisen palkitsemisraportin käsittelyn yhteydessä, jolloin osakkeenomistajien antamat olennaiset kannanotot löytyvät yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Oletusarvona on, että päivitettävissä palkitsemispolitiikoissa painotetaan entistä enemmän yhtiöiden asettamia kestävyystavoitteita ja niiden merkitystä palkitsemisessa.

Hallituksen jäseniä valitaan myös yksitellen

Kaksi vuotta sitten syksyllä arvopaperimarkkinayhdistys antoi kannanoton, jonka mukaan hallituksen jäsenet voidaan pörssiyhtiössä valita joko kokonaisuutena tai yksitellen – molemmat vaihtoehdot ovat hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisia.

Keväällä 2023 kolme pörssiyhtiötä (Kone Oyj, Nordea Bank Abp ja Nokia Oyj) valitsivat hallituksen jäsenet henkilötasolla. Toivomus valintaan henkilötasolla tuli ulkomaisilta sijoittajilta ja nähtäväksi jää, leviääkö tämä tapa laajemmalle.

Kestävyysraportoinnille valitaan varmentaja

Osakeyhtiölain valmisteilla olevaa kestävyysraportointiin liittyvää muutosta varten ehdotetun siirtymäsäännöksen nojalla raportointivelvollisten yhtiöiden ei tarvitsisi vielä ensimmäiselle raportointikaudelleen valita yhtiökokouksessa erikseen kestävyysraportoinnin varmentajaa edellyttäen, että kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätöstä tarkastamaan valitulla tilintarkastajalla tai päävastuullisella tilintarkastajalla on tilintarkastuslain tarkoittama kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys tai hän on hankkinut riittävät tiedot kestävyysraportoinnista ja kestävyysraportointivarmentamisesta. Tarkastusvaliokunnan ja hallituksen tulee tarkastaa tilintarkastajan kelpoisuus laatiessaan ehdotusta tilintarkastajan valitsemisesta.