2.5.2022

Kestävällä rahoituksella torjutaan ilmastonmuutosta ja edistetään kestävää kehitystä

Kestävä kehitys on ollut jo pitkään yksi kuumimmista puheenaiheista. Kestävä rahoitus tarkoittaa finanssialan liiketoimintoja, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Nimensä mukaisesti se liittyy useimmiten lainarahoitukseen tai sijoittamiseen, jossa otetaan huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia.

Kestävällä rahoituksella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin onkin tartuttu myös rahoitusmarkkinoilla, sillä EU:n asettamiin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii varojen pitkäaikaista ja tehokasta allokointia ympäristöystävällisiin hankkeisiin.

Rahoitusmarkkinoiden vastauksena ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sitä hillitsevien hankkeiden rahoittamiseksi on kehitetty useita erilaisia kestävän rahoituksen muotoja.

EU:n kestävän rahoituksen sääntelypaketti pähkinänkuoressa

Globaalin vähähiilisen talouden saavuttaminen tulee vaatimaan mittavia ja pitkäaikaisia investointeja ympäristöystävällisiin hankkeisiin niin julkisesta kuin yksityisestä pääomasta. Kestävää rahoitusta koskevaan EU-sääntelyyn onkin tullut viime vuosina mittavia muutoksia muun muassa EU:n kestävän rahoituksen sääntelypaketin muodossa.

Kestävän rahoituksen sääntelypakettia voidaan pitää erittäin merkittävänä etappina matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta, sillä asetuksentasoisina asetuksia sovelletaan suoraan kaikissa EU-jäsenvaltioissa.  Sääntelypaketti koostuu kolmesta asetuksesta:

Asetusten tavoitteena on ohjata pääomia kohti kestäviä sijoituskohteita ja samalla edistää kestävyyttä EU:n sisämarkkinoilla.

Taksonomia-asetuksessa määritetään luokitusjärjestelmän avulla, mitkä taloudelliset toiminnot eri sektoreilta ja toimialoilla ovat ympäristön kannalta kestäviä. Lisäksi siinä määritetään periaatteita, ympäristötavoitteita ja tiedonantovelvoitteita. Erilaisten taloudellisten toimintojen tekniset arviointikriteerit määritetään alemman tasoisessa lainsäädännössä, komission delegoiduissa säädöksissä.

Tiedonantoasetuksen tavoitteena on vahvistaa sijoittajien suojaa ja parantaa kestävyyteen liittyvien tietojen avoimuutta sekä edistää kestävinä markkinoitujen sijoitustuotteiden vertailukelpoisuutta.

Vertailuarvojen luomilla mittareilla on mahdollista arvioida ja vertailla luotettavasti eri sijoitustuotteiden kestävyyttä, sillä asetuksen tarkoituksena on taata asetuksenmukaisten vertailuarvojen luotettavuus ja yhdenmukaisuus. Vertailuarvoilla on katsottu olevan merkitystä erityisesti sijoitustuotteiden suorituskyvyn mittaamisessa, ja niitä pidetäänkin luotettavana informaatiota antavana mittarina.

Rahoitusmarkkinasääntelylle tavanomaiseen tapaan kaikki kolme asetusta täydentyvät myöhemmin delegoiduilla asetuksilla, teknisillä arviointikriteereillä ja sääntelystandardeilla.

Kansainvälisten lainamarkkinayhdistysten ohjeistukset selkeyttävät pelikenttää

Rahoitusmarkkinoiden luomien erilaisten kestävän lainarahoituksen muotojen pelikenttää on pyritty selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan erilaisilla ohjeistuksilla. Näihin kuuluvat esimerkiksi Sustainability Linked Loan Principles-, Social Loan Principles- ja Green Loan Principles -ohjeistukset, jotka Loan Market Association (LMA) on julkaissut yhdessä Asia Pacific Loan Market Associationin (APLMA) sekä Loan Syndications and Trading Associationin (LSTA) kanssa.

Ohjeistusten tarkoituksena on tukea kestävää taloudellista toimintaa luomalla vakaita ja kansainvälisesti hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä sekä yhdenmukaistamalla toimintatapoja kestävien lainojen markkinoilla. Ohjeistuksilla on myös onnistuttu selkeyttämään aiempaa tilannetta, jossa useiden erilaisten ohjeistuksien epäjohdonmukaisuus aiheutti epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että LMA:n ohjeistusten seuraaminen on vapaaehtoista eikä niiden rikkomisesta seuraa ulkoisia sanktioita.

Ohjeistusten perustella kestävällä rahoituksella voidaan rahoittaa

Vielä muotoutuva kestävän rahoituksen kenttä asettaa haasteita

Lopuksi on tärkeää korostaa, että kestävä rahoitus, sen erilaiset muodot ja annetut ohjeistukset ovat vasta kehittymässä muotoonsa. Voidaankin todeta, että toistaiseksi yksityiskohtaisten sopimusten mallilausekkeiden puute ja ohjeistusten tuoreus voivat vaikeuttaa kestävien rahoitusjärjestelyiden arviointia.

Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan Loan Market Association ohjeistusten mahdollista täydentymistä ja kestävän rahoituksen kehitystä myös EU-sääntelyn näkökulmasta, sillä kestävällä rahoituksella tulee varmasti olemaan tärkeä rooli monen tämän vuosisadan merkittävimmän haasteen ratkaisemisessa.