2.4.2019

Pääomarahastomarkkina kasvaa, räätälöinti mahdollistaa rahastojen uudet käyttökohteet

Suomalaisten pääomarahastojen määrä ja koko ovat olleet viime vuosina hyvässä nosteessa. Pelkästään viime vuonna Suomeen rekisteröitiin yli 50 uutta suljettua pääoma- ja kiinteistörahastoa ja erikoissijoitusrahastoa, mikä ilmentää vahvaa kotimaista kasvutrendiä.

Vahva näkemyksemme on, että lähivuosina myös verotus vauhdittaa entisestään yritystoimintaan sijoittavien pääomarahastojen markkinaa Suomessa. Kun ulkomaalaisten ns. rahastojenrahastosijoittajien verokohtelu selkeytyy, kotimaisten pääomarahastojen on aiempaa helpompaa kerätä varoja ulkomaisilta sijoittajilta ja kilpailuasetelma ulkomaisiin rahastorakenteisiin nähden parantuu. Pääomasijoitustoimiala on jo pitkään ajanut muutoksia verotukseen, ja on todennäköistä, että päätettyjen muutosten myötä ulkomaiset sijoitukset kotimaisiin rahastoihin lisääntyvät merkittävästi. Tällä hetkellä pääomarahastojen rahasto-osuuksista lähes 95 prosenttia on kotimaisessa omistuksessa. Niin ikään vuoden alusta voimaan tulleisiin korkovähennysrajoituksiin liittyvä vaihtoehtorahastoja koskeva poikkeus on toimialalle tervetullut uudistus.

Pohjoismaisena trendinä on havaittavissa, että räätälöidyt rahasto- ja rinnakkaissijoitusrakenteet sekä ns. managed accounts -järjestelyt ovat lisääntymässä. Trendin taustalla on tarve hyödyntää rahastoja aiempaa monipuolisemmin: esimerkiksi yksittäisille sijoittajille tai hyvin rajatulle sijoittajaryhmälle suunnattujen rahastojen kysyntä on kasvamassa.

Räätälöityjä rahastoja perustettaessa on olennaista selvittää, mitkä rahastonhoitajan toimilupavelvollisuudet ovat ja miten rahastonhoitaja on järjestäytynyt sisäisesti. Lisäksi on luotava tehokkaat kannustinrakenteet ja käytävä läpi compliance- ja verokysymykset, erityisesti rahaston verotuksellinen kilpailukykyisyys. Huolellisella pohjatyöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa projektin onnistumiseen ja rahaston suorituskykyyn.