28.6.2023

EU sallii kilpailijayhteistyön vastuullisuushankkeissa

Europan komissio hyväksyi kesäkuun alussa uudet suuntaviivat kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön vastuullisuutta koskevissa hankkeissa. Suuntaviivat auttavat varmistamaan, että kilpailulainsäädäntö tukee laillista yhteistyötä ilmasto- ja muiden kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Uudistus antaa raamit niin kilpailijoiden väliselle kuin toimialajärjestöissä tapahtuvalle yhteistyölle ja mahdollistaa myös yhteistyön eri sidosryhmien välillä.

Uudistus on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Tähän asti liiallinen varovaisuus ja kilpailuoikeudellisten sanktioiden pelko ovat hidastaneet tärkeitä vastuullisuushankkeita. Uudistuksen myötä saman alan yritysten yhteistyö tulevan yritysvastuudirektiivin huolellisuusvelvoitteen toteuttamisessa helpottuu.

Komissio tekee vihdoin selväksi, että yhteistyö, jolla varmistetaan oikeudellisesti sitovien kansainvälisten sopimusten vaatimusten tai kieltojen noudattaminen, on sallittua.

On järjenvastaista, että kartellikieltoa on voitu soveltaa kilpailijoiden yhteistyöhön, jolla esimerkiksi pyritään estämään lapsityövoiman käyttö arvoketjussa tai trooppisen puun hakkuu. Tähän saadaan nyt muutos ja jatkossa kilpailijat voivat sopia sitovasti siitä, että ne työskentelevät yhdessä edistääkseen kestävän kehityksen tavoitteita. Myös tiedon jakaminen toimittajien vastuullisuuskäytännöistä on jatkossa sallittua.

Uusi sääntely sisältää myös turvasataman avoimille kestävän kehityksen standardeille, kuten ilmastoystävällisten tuotteiden kriteereille tai pakkausjätteen minimoinnille. Järjestely voi olla tietyin kriteerein sallittu, vaikka kuluttajan maksama hinta nousisi, jos osallisten yritysten markkinaosuus jää alle 20 %:n rajan. Perusteeksi voi käydä myös se, ettei yhteistyö johda merkittäviin hinnan korotuksiin.

Pelkkä vastuullinen tavoite ei oikeuta kaikkea yhteistyötä vastaisuudessakaan.  Turvasataman ulkopuolella vaaditaan jatkossakin yksityiskohtaista tehokkuusetuarviota. Tässä arviossa eurooppalaisen kuluttajan valmius maksaa kestävämmästä tuotteesta painaa edelleen ehkä liikaakin.

Lue lisää uusista suuntaviivoista:

Komissiolta askel oikeaan suuntaan kestävyyssopimusten kilpailuoikeussääntelyssä