22.5.2023

Vetyhankkeiden luvittaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – mitä kannattaa huomioida tuotantolaitoksen perustamisessa?

Vihreää vetyä kaavaillaan fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi etenkin aloilla, joilla sähköistäminen on vaikeaa. Suomessa vetyhankkeita on tällä hetkellä suunnitteilla noin 11,7 miljardin euron edestä.

Voimassa oleva lainsäädäntö ei kaikilta osin vielä ota huomioon vetyhankkeiden erityispiirteitä, eikä vetyä koskevia uusia lainsäädäntöaloitteita tai viranomaisohjeistusta ole vielä annettu. Tämä on kaksiosaisen blogikirjoituksemme ensimmäinen osa, jossa esitetään näkökulmia vedyn tuotannon lupakysymyksistä.

Vedyn tuotantolaitoksen luvittaminen

Vedyn tuotantolaitoksen toteuttaminen voi edellyttää muun muassa seuraavia menettelyitä ja viranomaislupia:

Jos tuotantolaitos rakennetaan esimerkiksi hiilidioksidin talteenottolaitoksen yhteyteen tai jos laitoksessa jalostetaan vetyä esimerkiksi metanoliksi, metaaniksi tai ammoniakiksi, myös nämä toiminnot vaikuttavat hankkeen lupamenettelyyn. Vedyn tuotantolaitoksen toteuttaminen voi edellyttää tapauskohtaisesti myös muita viranomaislupia.

1. Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ensinnäkin vedyn tuotantolaitos saattaa edellyttää YVA-menettelyä, jos hanke mainitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteessä 1, eli hankeluettelossa, tai jos hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan hankeluettelossa mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vedyn tuotantolaitos saattaa vaatia YVA-menettelyn hankeluettelon 6 c) kohdan perusteella, joka koskee kemianteollisuuden integroituja tuotantolaitoksia, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan muun muassa epäorgaanisia kemikaaleja.

YVA-direktiivin mukaisesti kemiallisilla muuntoprosesseilla tarkoitetaan prosessia, jossa tapahtuu yksi tai useampi kemiallinen reaktio ja integroidulla tuotantolaitoksella laitosta, jossa on useita yksikköjä yhdessä toiminnallisesti toisiinsa liitettyinä. Kohdan perusteella esimerkiksi vedyn tuotantolaitos, jossa valmistetaan myös metaania voisi vaatia YVA-menettelyä. Teollisen mittakaavan määritelmä on puolestaan yhtenevä teollisuuspäästödirektiivin mukaisen määritelmän kanssa. Mittakaavan määrittämisessä tulee Euroopan komission teollisuuspäästödirektiivin tulkintaa koskevan ohjeistuksen mukaan ottaa huomioon muun muassa tuotteen luonne, tuotannossa käytetyn laitoksen tai laitteiden teollinen luonne, tuotannon määrä sekä kaupallinen tarkoitus.

2. Ympäristölupa

Vedyn tuotantolaitos saattaa vaatia myös ympäristölupaa, sillä teollisessa mittakaavassa tapahtuva vedyn kemiallinen tai biologinen jalostaminen on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 4 a) perusteella ympäristöluvanvaraista. Toiminnan mittakaavaa arvioitaessa otetaan huomioon teollisen mittakaavan määritelmään liittyvät seikat.

Vedyn tuotantolaitosten ympäristöluvanvaraisuuteen voi lähiaikoina tulla muutoksia, sillä ympäristönsuojelulain taustalla osittain olevaa teollisuuspäästödirektiiviä uudistetaan parhaillaan. Euroopan unionin neuvosto on neuvottelukannassaan ehdottanut, että veden elektrolyysillä tapahtuva vedyn tuotanto olisi ympäristölupavelvollista vasta päivittäisen tuotantokapasiteetin ylittäessä 60 tonnia. Kun Euroopan parlamentti on muodostanut näkemyksensä teollisuuspäästödirektiivin uudistuksesta, säädösehdotus siirtyy neuvoteltavaksi instituutioiden välillä.

Vedyn valmistusta ja hyödyntämistä koskeville ympäristölupahakemuksille on ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyssä aluehallintovirastossa annetun lain 2 a §:n mukaan annettava aluehallintovirastoissa etusija. Ympäristönsuojelulain 197 a §:n mukaan edellä mainittuja hakemuksia koskeva asia on käsiteltävä muutoksenhakutuomioistuimessa kiireellisenä. Säännökset ovat määräaikaisesti voimassa. Vihreän siirtymän hankkeita olemme käsitelleet blogipostauksessamme 3.6.2022.

3. Kemikaalilupa

Vety on lisäksi laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta tarkoitettu vaarallinen kemikaali, jonka laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämällä luvalla. Vaikka vedyn käsittelyä ja varastointia ei pidettäisi laajamittaisena, on toiminnanharjoittaja kuitenkin velvollinen tekemään ilmoituksen vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.