15.5.2023

Loan Market Associationin laatimat mallilausekkeet kestävyyssidonnaisille lainoille on julkaistu

Kestävään kehitykseen sidotut lainat ovat viime vuosina yleistyneet vauhdilla, ja tähän kehitykseen vastatakseen Loan Market Association (LMA) on julkaissut mallilausekkeet kestävyyssidonnaisille lainoille. Nämä mallilausekkeet ovat jatkoa helmikuussa julkaistuille päivitetyille Sustainability Linked Loan Principles -periaatteille ja niihin liittyvälle ohjeistukselle.

Yksi mallilausekkeiden tavoitteista on vahvistaa kestävyyssidonnaisten lainojen markkinoiden luotettavuutta tarjoamalla alustavan sopimusviitekehyksen, joka toimisi osapuolten lähtökohtana neuvotteluille. Mallilausekkeet eivät ole sitovia, vaan niiden on tarkoitus toimia sopimuksen laatimisen ja neuvottelujen lähtökohtana ja heijastella nykyisiä markkinakäytäntöjä. Näin päästään lähemmäksi markkinoilla käytettävien asiakirjojen standardointia ja tehostamaan neuvotteluprosessia, joka markkinoilla vallitsevien lukuisien erilaisten sopimuskäytäntöjen vuoksi on tähän saakka vienyt usein paljon aikaa.

Mallilausekkeet sisältävät lauseke-ehdotuksia, jotka voidaan mahdollisten tapauskohtaisten muutosten ja neuvottelujen jälkeen lisätä suoraan LMA:n leveraged (senior/mezzanine) -mallilainasopimukseen ja muokata myös käytettäväksi yhdessä muiden LMA:n suosittelemien lainasopimusmallien kanssa. Mallilausekkeet sisältävät myös kattavat muistiinpanot, jotka nostavat esiin asioita, joita kestävyyssidonnaiseen lainatransaktioon ryhtyvien osapuolten kannattaa ottaa huomioon.

Kuhunkin kestävän rahoituksen transaktioon liittyy kuitenkin luontaisesti monenlaisia eri olosuhteita ja monimutkaisia tekijöitä, joihin ei kaikkiin ole ollut mahdollista ennalta varautua. Mallilausekkeista onkin tarkoituksella jätetty pois tiettyjä säännöksiä, joista osapuolet usein neuvottelevat (kuten kestävyyssidonnaisten lainojen ennakkoehdot). Mallilausekkeissa on myös mukana ehdotus uudelleentarkastelulausekkeesta (a rendez vous clause), joka mahdollistaa osapuolten neuvottelut kattavasti siltä pohjalta, että lainasopimuksen laskentamenetelmiin, kestävyystavoitteisiin, KPI-mittareihin tai niihin liittyviin ehtoihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia myöhemmin. Mallilausekkeet sisältävät myös konseptin, jonka mukaan laina-agentti voi tiettyjen tapahtumien myötä poistaa lainalta kestävyyssidonnaisen lainan luokituksen (declassification).

Kestävyyssidonnaisten lainojen markkina muuttuu nopeasti ja tähän muutokseen vastaaminen on haasteellista. On mielenkiintoista nähdä, miten markkina tulee vastaanottamaan nämä uudet mallilausekkeet ja millainen käytäntö niiden ympärille muodostuu.