15.12.2023

Loan Market Association julkaisi kestävyyssidonnaisia lainoja koskevan term sheet -mallin

Toimme esiin edellisessä Loan Market Association (LMA) mallilausekkeita koskevassa blogissamme, että kestävyyteen sidotut lainat ovat viime aikoina yleistyneet vauhdilla. Tähän kehitykseen vastatakseen LMA julkaisi lokakuussa aiemmin julkaistujen mallilausekkeiden jatkoksi ja täydennykseksi kestävyyssidonnaisia lainoja koskevan term sheet -mallin osana LMA:n leveraged term sheet-mallia.

Julkaistu term sheet -malli heijastaa LMA:n toukokuussa julkaisemien mallilausekkeiden sisältöä ja edistää osaltaan markkinoilla käytettävien asiakirjojen standardointia, virtaviivaistaa laatimiskäytäntöjä ja tehostaa neuvotteluprosessia osapuolten välillä. Term sheet -malli tarjoaakin lainatransaktioiden osapuolille tehokkaat ja hyödylliset lähtökohdat neuvotteluprosessiin. Term sheet -mallissa on erotettu kestävyyteen liittyvät erityisvaatimukset omaksi kohdakseen, joten julkaistua mallia voidaan pitää hyvin käyttäjäystävällisenä.

Huomionarvoista on, että term sheet -malliin ei sisälly erityisiä kestävyyttä koskevia lainan ennakkoehtoja (conditions precedent). Kyseiset ehdot eivät myöskään sisälly aiemmin julkaistuihin mallilausekkeisiin. Näiden puuttumisen voidaan katsoa antavan osapuolille tilaa neuvotella näistä ehdoista tapauskohtaisesti. Lisäksi on huomattava, että mikäli lainan kestävyysluokitus poistetaan, ei lainaa ole enää myöhemmin mahdollista luokitella uudelleen kestävyyssidonnaiseksi.

Term sheet -mallin keskiössä esitellään muun muassa neljä keskeistä suorituskykyindikaattoria (Key Performance Indicators), mikä osoittaa, että tuotteen kestävyyden varmistamiseksi tarvitaan useita suorituskykyindikaattoreita. Malliin on myös sisällytetty mekanismi, jolla marginaalia voidaan muuttaa sekä ylös- että alaspäin saavutettujen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainability Performance Targets) määrän mukaan. Mekanismi on joustava, sillä se mahdollistaa sen, että marginaalia ei mukauteta tai koroteta, jos vähemmän kuin kaksi kestävän kehityksen tavoitetta saavutetaan. Lisäksi jos lainan kestävyysluokitus poistetaan, marginaalin mukauttaminen lakkaa sen sijaan, että marginaali korotettaisiin korkeimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon. Tarkoituksena on varmistaa se, että lainan taloudelliset vaikutukset pysyvät sellaisina kuin ne olisivat olleet, jos laina ei olisi ollut kestävyyteen sidottu alun perinkään.

Kestävyysaspektien kasvava merkitys transaktioissa ja kestävien sijoitusmahdollisuuksien kysyntä ovat johtaneet nykyisten olemassa olevien ohjeistuksien ja mallien täydentämiseen kaikilla kestävän rahoituksen osa-alueilla, eivätkä velkarahoitusmarkkinat ole tähän poikkeus, kuten term sheet -mallin julkaiseminen osoittaa. Term sheet -malli tarjoaa yhdessä aiemmin julkaistujen mallilausekkeiden kanssa keskeisen ohjeistuksen lainamarkkinoilla toimiville osapuolille ja mahdollistaa luotettavien kestävyyssidonnaisten lainatuotteiden tarjoamisen.