1.4.2016

Kilpailuasioissakin on noudatettava syyttömyysolettamaa

Markkinaoikeus antoi 30.3.2016 päätöksen, joka koski väitettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisurakoissa vuosina 2004–2011. Markkinaoikeus hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 35 miljoonan euron sakkoesityksen vanhentuneena.

Asiassa oli kyse Suomen kahden suurimman voimajohtoyhtiön, Eltel Networks Oy:n ja Empower Oy:n, välisestä väitetystä yhteistyöstä. KKV katsoi yhtiöiden sopineen tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta vuosina 2004–2011. Markkinaoikeus ei lopulta ottanut kantaa Eltelin menettelyn kilpailusääntöjen vastaisuuteen ja hylkäsi KKV:n sakkoesityksen puutteellisen näytön vuoksi. Empower oli vapautettu sakosta jo aiemmin sen tekemän ilmiannon perusteella.

Asiaan sovellettiin vanhaa kilpailunrajoituslakia, jonka mukaan kilpailurikkomus vanhenee viidessä vuodessa kilpailunrajoituksen olemassaolon lakkaamisesta tai siitä, kun KKV on saanut tiedon kilpailunrajoituksesta.[1] KKV teki sakkoesityksen 31.10.2014, joten sen olisi tullut näyttää väitetyn kartellin jatkuneen 31.10.2009 jälkeen. Markkinaoikeuden mukaan KKV ei kuitenkaan kyennyt osoittamaan tätä oikeudellisesti riittävällä tavalla.

KKV:n näyttökynnyksen arviointi

Markkinaoikeus vahvisti päätöksessään, että KKV:lla on kilpailunrajoituksissa korkea näyttötaakka. KKV:n on esitettävä väitetystä kartellista täsmälliset ja yhtäpitävät todisteet, joiden perusteella rikkomuksen olemassaolosta voidaan vakuuttua. Markkinaoikeus ei voi ratkaista asiaa epäillyn yhtiön vahingoksi, ellei sillä ole varmuutta kartellin olemassaolosta. Näyttökynnys ei ylity, mikäli rikkomuksesta epäilty yhtiö kykenee osoittamaan kilpailuviranomaisen viittaamille tosiseikoille uskottavan vaihtoehtoisen selityksen.

Tuomioistuimen on ratkaistava asia rikkomuksesta epäillyn yhtiön hyväksi aina, kun se on epätietoinen todellisesta asiainkulusta. Tämä on ns. syyttömyysolettaman periaate, joka on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjassa sekä EU:n vakiintuneessa oikeuskäytännössä.

KKV:n näytön riittämättömyys ja kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti

Markkinaoikeuden mukaan KKV ei ollut näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla, että yhtiöiden välinen yhteistyö olisi jatkunut vuosien 2004–2006 tapaamisten ja muutamien vuonna 2007 käytyjen puhelinkeskusteluiden jälkeen. KKV oli pyrkinyt osoittamaan tätä muun muassa

Markkinaoikeus katsoi, että KKV esitti väitteidensä tueksi vain epätäsmällisiä selvityksiä. Tämän vuoksi markkinaoikeus ei katsonut KKV:n osoittaneen, että yhteistyön vaikutukset olisivat jatkuneet vähintään 31.10.2009 saakka, vaan hylkäsi sakkoesityksen vanhentuneena.

Lisäksi markkinaoikeus katsoi KKV:n menettelyn olleen moitittavaa, sillä se ei ollut kuullut Elteliä kaikista esittämistään väitteistä, tosiseikoista ja perusteluista ennen sakkoesityksen tekemistä. Tämän vuoksi KKV velvoitettiin korvaamaan osa Eltelille aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Yhtiöiden oikeusturvan takaaminen

Markkinaoikeuden päätös korostaa viranomaisen selvittämisvelvollisuutta, ja sen lopputulos on yhtiöiden oikeusturvan näkökulmasta positiivinen. Käytännössä päätös tarkoittaa, että KKV:n tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota näytön riittävyyteen ja täsmällisyyteen tapauksissa, joissa se esittää sakkoja markkinaoikeuden määrättäväksi. Lisäksi KKV:n tulisi kiinnittää huomiota siihen, että yhtiöiden puolustautumisoikeudet toteutuvat jo viranomaisprosessin aikana.