9.7.2021

Vuoden 2020 päivitys IBA:n todistelusääntöihin huomioi uuden normaalin

Kansainvälisen asianajajaliiton (International Bar Association, IBA) säännöt todisteiden vastaanottamisesta kansainvälisissä välimiesmenettelyissä otettiin ensi kertaa käyttöön vuonna 1999. Sääntöjen tavoitteena on tarjota osapuolille ja välimiehille keinoja todisteiden tehokkaaseen, taloudelliseen ja oikeudenmukaiseen vastaanottamiseen kansainvälisissä välimiesmenettelyissä sekä luoda tasapainoa common law ja civil law -oikeusjärjestyksissä omaksuttujen menettelytapojen välille. Säännöissä otetaan kantaa asiakirjatodisteluun, henkilö- ja asiantuntijatodistajiin, katselmuksiin sekä todistajien kuulemisen toteuttamiseen.

Osapuolet voivat nimenomaisesti sopia, että sääntöjä sovelletaan yhdessä kansainvälisiä välimiesmenettelyjä koskevien institutionaalisten sääntöjen, ad hoc -sääntöjen tai muiden sääntöjen ja käytäntöjen kanssa. Silloinkin kun osapuolet eivät sovi sääntöjen soveltamisesta, säännöillä on merkitystä kansainvälisten välimiesmenettelyjen todistelukysymyksissä yleisesti tunnustettuna soft law -instrumenttina.

IBA julkaisi päivitetyt todistelusääntönsä sekä päivitetyn kommentaarin 15. helmikuuta 2021, noin kymmenen vuotta viimeisimmän, vuoden 2010 päivityksen jälkeen. Tuore päivitys selvensi useiden sääntökohtien tulkintaa ja mukautti säännöt viime vuosikymmenen aikana kansainvälisissä välimiesmenettelyissä kehitettyjen menettelyjen kanssa. Lisäksi päivitys huomioi niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita teknologian kasvanut rooli todistelun vastaanottamisessa kansainvälisissä välimiesmenettelyissä on tuonut tullessaan.

Päivitetyt säännöt vahvistettiin virallisesti jo 17. joulukuuta 2020. Mikäli osapuolet eivät sovi muuta, päivitettyjä sääntöjä sovelletaan automaattisesti välimiesmenettelyihin, joissa osapuolet sopivat sääntöjen soveltamisesta 17. joulukuuta 2020 jälkeen.

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi sääntöjen merkittävimmät muutokset.

Etäkäsittelyjen edistäminen

Jo ennen globaalia koronapandemiaa sekä erityisesti sen aikana osapuolet ja välimiesoikeudet ovat omaksuneet uusia etäkäsittelyt mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä. Tätä taustaa vasten sääntöjen 8 artiklaan (Evidentiary Hearing) lisättiin uusi kohta 2, jossa nimenomaisesti mainitaan mahdollisuus toteuttaa todistajien kuuleminen etänä. Kyseisessä sääntökohdassa todetaan, että välimiesoikeus voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan osapuolia kuultuaan määrätä, että todistajia kuullaan etäyhteyksien avulla. Vuoden 2020 päivityksessä sääntöihin lisätyn etäkäsittelyn määritelmän mukaan käsittely voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain videokonferenssina tai muun viestintäteknologian avulla.

Lisäksi uusi sääntökohta edellyttää, että välimiesoikeus laatii osapuolten näkemyksiä konsultoituaan protokollan etäkäsittelyn toteuttamiseksi. Protokollassa voidaan määritellä esimerkiksi käsittelyssä käytettävä teknologia, tapa, jolla asiakirjat esitetään todistajille ja toimenpiteet sen varmistamiseksi, että todistajiin ei vaikuteta sopimattomasti. 

Kyberturvallisuus- ja tietosuojakysymysten huomioiminen

Konsultaatiota todistelukysymyksissä koskevan 2 artiklan (Consultation on Evidentiary Issues) mukaan välimiesoikeuden tulee neuvotella osapuolten kanssa todistelukysymyksistä menettelyn aikaisessa vaiheessa. Vuoden 2020 päivityksessä artiklan 2 kohdan luetteloon lisättiin uusi alakohta (e), jossa välimiesoikeutta kehotetaan neuvottelemaan osapuolten kanssa myös siitä, miten kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät seikat huomioidaan menettelyssä. Tällaisia voivat olla Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojasääntelyn noudattaminen tai kyberturvallisuus etäkäsittelyissä.

Sääntöjen päivitetty kommentaari ohjeistaa osapuolia tukeutumaan näiden ajankohtaisten kysymysten käsittelyssä esimerkiksi seuraaviin lähteisiin: draft ICCA-IBA Roadmap to Data Protection in International Arbitration ja ICCA-NYC BAR-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration.

Mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta lainvastaisesti hankittuja todisteita

Uutena kohtana sääntöihin on lisätty 9 artiklan 3 kohta, jonka mukaan välimiesoikeus voi, joko osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, kieltäytyä vastaanottamasta lainvastaisesti hankittuja todisteita. Sääntöjä laadittaessa pohdittiin, missä olosuhteissa välimiesoikeuden tulisi kieltäytyä vastaanottamasta lainvastaisesti hankittuja todisteita, mutta konsensusta ei saavutettu. Tällaisten olosuhteiden määrittely on siis jätetty välimiesoikeuksien harkinnan varaan.

Tällainen avoin lähestymistapa on ymmärrettävä, kun ottaa huomioon yhdenmukaisten kansallisten lakien puuttumisen ja välimiesoikeuksien erilaiset ratkaisut sen suhteen, onko tietty toiminta ollut lainvastaista tai voidaanko jokin todiste vastaanottaa. Välimiesoikeuksien kannattaakin käyttää harkintavaltaansa varovaisesti, sillä liian jyrkkä kannanotto saattaa saada tyytymättömän osapuolen vaatimaan välitystuomion kumoamista sillä perusteella, että osapuolen oikeutta tulla kuulluksi tai oikeusjärjestystä on rikottu, mikä saattaa johtaa hankaluuksiin täytäntöönpanovaiheessa.

Selvennyksiä editiota koskevaan menettelyyn

Vuoden 2020 päivityksessä sääntöjen 3 artiklan (Documents) editiota koskeviin määräyksiin tehtiin eräitä, osin menettelyn jouduttamiseen liittyviä selvennyksiä. Esimerkiksi 3 artiklan 5 kohtaan lisättiin uusi virke, jonka mukaan välimiesoikeus voi antaa editiovaatimuksen esittäneelle osapuolelle mahdollisuuden vastata vastapuolen editiovaatimukseen esittämään vastalauseeseen. Uudistus vastaa välimiesoikeuksien vakiintunutta käytäntöä.

Saman artiklan 7 kohdasta poistettiin välimiesoikeuksilla ollut velvollisuus neuvotella osapuolten kanssa sen jälkeen, kun editiovaatimukset ja vastalauseet niihin on toimitettu välimiesoikeudelle. Uudistus vastaa niin ikään välimiesoikeuksien vallitsevaa käytäntöä, eli sitä, että välimiesoikeus ratkaisee vastalauseet editiovaatimuksiin ilman ylimääräistä lausuntokierrosta.

Lisäksi päivityksissä tehtiin tervetullut selvennys vaatimukseen kääntää asiakirjat välimiesmenettelyn kielelle. Päivityksen yhteydessä muokatut 3 artiklan 12 kohdan (d) ja (e) alakohdat selventävät, että vaatimusta siitä, että muulla kuin välimiesmenettelyn kielellä olevat asiakirjat pitää toimittaa yhdessä käännösten kanssa ei sovelleta asiakirjoihin, jotka toimitetaan vastapuolelle vastauksena sen editiopyyntöön.

Muutettujen tai uusien todistajankertomusten tai asiantuntijalausuntojen salliminen

Vuoden 2020 päivityksessä selvennettiin 4 artiklan (Witnesses of Fact) 6 kohdan (b) alakohdan ja 5 artiklan (Party-appointed Experts) 3 kohdan (b) alakohdan määräyksiä. Päivitettyjen sääntökohtien mukaan muutettuja tai uusia todistajankertomuksia tai asiantuntijalausuntoja voidaan toimittaa myös silloin, kun ne ottavat kantaa sellaisiin uusiin kehityskulkuihin, joihin ei olisi voitu ottaa kantaa aiemmassa todistajanlausunnossa tai asiantuntijalausunnossa.

Lopuksi

Päivitetyt säännöt pyrkivät ennen kaikkea huomioimaan vallitsevat parhaat käytännöt ja selventämään valikoituja sääntökohtia. Vuoden 2020 uudistusta ei siten voi pitää maata mullistavana, vaan lähinnä jo hyvin toimivien sääntöjen päivityksenä.

Vaatimattomuudestaan huolimatta vuoden 2020 päivityksellä on ansionsa. Koronapandemia on aiheuttanut nopean siirtymän fyysisistä käsittelyistä etäkäsittelyihin. Se, että etäkäsittelyn mahdollisuus on nyt nimenomaisesti huomioitu säännöissä, palvelee varmasti kansainvälisiin välimiesmenettelyihin osallistuvien kaupallisten osapuolten tarpeita sekä nyt että tulevaisuudessa. Etäkäsittelyt eivät säästä ainoastaan aikaa ja rahaa vaan myös ympäristöä, joka mainittiinkin sääntöjen päivitetyssä kommentaarissa yhtenä vaikuttimena etäkäsittelyjä koskevan sääntökohdan lisäämiselle.