6.4.2021

Toiminimien kevätsiivous

Tänä vuonna on ikkunanpesun ja terassikalusteiden puunaamisen lisäksi luvassa ennennäkemätön toiminimien kevätsiivous. Toukokuun alusta lukien on nimittäin mahdollista vaatia toiminimen kumoamista kokonaan tai osittain hallinnollisessa prosessissa Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH), mikäli toiminimeä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Toiminimiin on jo ennen lakimuutosta pätenyt sama use it or lose it -periaate kuin tavaramerkkeihinkin. Tavaramerkin ja toiminimen on voinut menettää, jos merkkiä tai toiminimeä ei ole käytetty ja jos käyttämättömyydelle ei ole ollut osoittaa mitään hyväksyttävää syytä. Ennen nyt voimaan astuvaa lakimuutosta toiminimen kumoaminen on kuitenkin edellyttänyt asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikä on vaatinut enemmän resursseja, jolloin asian intressin on pitänyt myös olla erityisen merkittävä.

Toukokuun alusta alkaen käyttämättömästä toiminimestä tai toiminimen aiheettoman laajasta toimialaluokituksesta kärsivä taho voi vaatia toiminimen menettämistä tuomioistuinprosessia kevyemmässä ja edullisemmassa menettelyssä PRH:ssa. Lakimuutoksen myötä myös toiminimen osittainen kumoaminen tulee mahdolliseksi.

Toiminimien ”yleistoimialat” usein esteeksi tavaramerkkirekisteröinneille

Käyttämättömät toiminimet ovat muodostuneet ongelmaksi erityisesti rekisteröitäessä uusia tavaramerkkejä, mutta ne estävät myös niihin sekoitettavissa olevien uusien toiminimien ja aputoiminimien rekisteröimisen. Kaupparekisteriin merkityt toiminimet ja aputoiminimet tulevat tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi, mikäli toiminimi on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja mikäli toiminimen toimialaluokitus on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin tavara- ja/tai palveluluokitus.

Toiminimille on mahdollista rekisteröidä niin kutsuttu yleistoimiala eli ”kaikki laillinen liiketoiminta”, jolloin toiminimirekisteröinti kattaa kaiken kuviteltavissa olevan toiminnan. Yhtiö on voinut tosiasiassa toimia esimerkiksi vain ja ainoastaan autonkorjausalalla, mutta rekisteröidyn yleistoimialan vuoksi sen toiminimi on voinut muodostua esteeksi täysin toisella toimialalla toimivan, tietokonepelejä suunnittelevan yrityksen tavaramerkin rekisteröinnille. Kyseessä olevat palvelut tuskin ovat aidosti sekaannusvaarassa, vaikka toiminimet ja tavaramerkit olisivat jopa täysin identtiset. Vain aidosti käytössä olevat toiminimet ansaitsevat oikeussuojaa.

Hallinnollinen menettely PRH:ssa vai oikeudenkäynti markkinaoikeudessa?

Toiminimen kumoamiskanteen nostaminen markkinaoikeudessa edellyttää oikeudenkäyntimaksun maksamista. Oikeudenkäyntimaksu on tällä hetkellä 2 050,00 euroa. PRH:ssa toiminimen menettämishakemuksen maksua ei ole vielä vahvistettu, mutta se tulee oletettavasti olemaan linjassa tavaramerkkien menettämis- ja mitätöintihakemuksia koskevan virallisen maksun kanssa, joka on 400,00 euroa. Kustannuksiltaan PRH:n menettely on siten edullisempi.

PRH:n menettelyssä molemmat osapuolet kuitenkin vastaavat loppuun saakka omista kuluistaan, eikä asian voittanut osapuoli saa mitään korvausta itselleen aiheutuneista kuluista tai virallisesta maksusta. Markkinaoikeudessa käytävässä prosessissa puolestaan hävinnyt osapuoli määrätään pääsääntöisesti maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, joihin sisällytetään vaatimuksesta myös edellä mainittu runsaan kahden tuhannen euron oikeudenkäyntimaksu. Toiminimen kumoamiskanteen ajamiseen tuomioistuimessa sisältyy kuitenkin kuluriski siinä missä mihin tahansa muuhunkin oikeudenkäyntiin, joten jos on lainkaan epävarmaa, onko toiminimeä tosiasiassa käytetty vai ei, tuomioistuinprosessia kannattaa harkita tarkkaan.

Menettelyiden kestossa tuskin on suuria eroja, ainakaan jos toiminimen haltija pysyttelee passiivisena. Toivottavaa on, että PRH:n menettely on kohtuullisen nopea, jotta se muodostuu houkuttelevaksi vaihtoehdoksi tuomioistuinprosessille.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

Toiminimistä kuten tavaramerkeistäkin tulee pitää huolta ja niitä koskevat rekisteritiedot pitää ajan tasalla. Monelle tulee yllätyksenä, etteivät PRH:n kaupparekisteriin tulevat tiedot päivity automaattisesti PRH:n ylläpitämiin yhtiön patentti-, mallioikeus- ja tavaramerkkirekisteröinteihin tai toisinpäin. Omaa IPR-salkkua kannattaa myös tarkastella kriittisesti: kattavatko rekisteröinnit oman toiminnan kannalta olennaiset tavarat ja palvelut siten, ettei suojauksessa ole toisaalta aukkoja eikä toisaalta myöskään tarpeettomia rönsyjä, jotka aiheuttavat turhia ylläpitokustannuksia ja tekevät rekisteröinnit alttiiksi (osa)kumoamiselle?

Nyt on hyvä aika käydä omat toiminimirekisteröinnit läpi. Jos toiminimi on 1.5.2021 mennessä ollut rekisterissä yli viisi vuotta ja sen toimialakuvaus on huomattavasti laajempi kuin yhtiön toiminimellä tai aputoiminimellä tosiasiallisesti harjoitettava toiminta (esimerkiksi ”kaikki muu laillinen liiketoiminta”), toimialaluokituksiin on nyt hyvä tehdä tarvittavat täsmennykset. Ellei yhtiö tee muutosta oma-aloitteisesti, se luovuttaa osin päätösvallan toiminimensä mahdollisesta toimialakuvauksen täsmentämisestä viranomaiselle, joka ratkaisee asian. Vaikka kuluja muutoksen tekemisestä haluttaisiinkin etupainotteisesti välttää, syntyy mahdollisesta kumoamisprosessistakin kuluja, mikäli yhtiöllä on intressi toiminimen ylläpitämiseen edes osittain. Näin ollen suosittelemme proaktiivisesti määrittelemään toimialat ja ilmoittamaan tarvittavista täsmennyksistä itse kaupparekisteriin.

Toimialan täsmentäminen on tietyin edellytyksin maksutonta 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen muutoksesta peritään virallinen maksu.

Jos puolestaan aiemmin on käynyt niin, ettei omaa suunniteltua tavaramerkkiä tai toiminimeä ole saanut rekisteröityä kaupparekisterissä olevan aiemman toiminimen vuoksi, kannattaa nyt ryhtyä tutkimaan, onko toiminimeä käytetty vai olisiko se kumottavissa kokonaan tai osittain PRH:n uudessa menettelyssä.