30.10.2023

Uudistettu kuluttajansuojalaki – mitä verkkokauppojen olisi hyvä ottaa huomioon?

Kuluttajansuojalakiin tehtiin 1. lokakuuta 2023 uudistuksia, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla verkkokauppojen toimintaan. Uudistukset liittyvät maksutapojen esittämistapaan ja kuluttajan henkilöllisyyden todentamiseen.

Maksutavat tulee jatkossa esittää tietyssä järjestyksessä

Kuluttajansuojalaki edellyttää, että tarjolla olevat maksutavat esitetään etämyynnin yhteydessä jatkossa tietyssä järjestyksessä:

  • Ensin tulee esittää maksutavat, joihin ei sisälly mahdollisuutta hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä.
  • Tämän jälkeen tulee esittää maksutavat, joihin voi sisältyä mahdollisuus hakea tai käyttää luottoa tai saada muuta maksunlykkäystä.
  • Viimeisenä kuluttajille on esitettävä maksutavat, jotka merkitsevät luoton hakemista, käyttämistä tai muuta maksunlykkäystä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuluttajalle tulisi tarjota kaikkia edellä lueteltuja maksutapoja, vaan säännös soveltuu niihin maksutapoihin, joita kuluttajalle kulloinkin tarjotaan. Luoton tarjoaminen ainoana maksutapana voi kuitenkin tietyissä tilanteissa tulla arvioitavaksi kohtuuttomana sopimusehtona muun lainsäädännön nojalla.

Jatkossa mitään maksutapaa ei myöskään saa käyttää oletusvalintana etämyyntitilanteessa, vaan kuluttajan tulee aktiivisesti valita maksutapa kunkin sopimuksen osalta erikseen.

Kuluttajan henkilöllisyyden uusi todentamisvelvollisuus etämyynnissä

Kuluttajansuojalaki edellyttää lisäksi, että jatkossa kuluttajan henkilöllisyys on lähtökohtaisesti todennettava, jos kuluttaja valitsee etämyynnissä maksutavan, joka merkitsee maksunlykkäystä. Lain mukaan kuluttajan henkilöllisyys on todennettava käyttämällä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetut sähköisen tunnistamisen järjestelmän vaatimukset tai maksupalvelulain 8 §:n 24 kohdassa ja 85 c §:n 4 momentissa tarkoitetut vahvan tunnistamisen vaatimukset.

Tämä uusi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus ei kuitenkaan sovellu seuraavissa tilanteissa:

  • Kuluttajan valitsemaan maksutapaan sovelletaan kuluttajansuojalain 7 lukua (kuluttajaluotot) tai 7 a lukua (asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot) tai maksupalvelulakia.
  • Kuluttaja maksaa sopimuksen mukaan kauppahinnan tavaran luovuttamisen yhteydessä.
  • Sopimuksen mukainen palvelu suoritetaan muulla kuin etäviestimellä ja maksunlykkäyksen tarjoaa palvelun suorittaja itse.
  • Kyse on hyödykkeen hankkimisesta puhelinmyynnissä.

Uudistuksien käytännön vaikutukset jäävät nähtäväksi

Edellä viitatut kuluttajansuojalain uudistukset ovat täysin kansallista sääntelyä. Toisin sanoen ne eivät pohjaudu esimerkiksi EU-direktiiveihin. Tästä syystä herääkin kysymys, vaikeuttaako tällainen kansallinen sääntely käytännössä esimerkiksi palveluiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä.