12.11.2021

Teetkö jatkossa osittain etätöitä? Huomioi ainakin nämä asiat verotuksessa ja työsuhteessasi!

Monilla työpaikoilla on kuluvan vuoden aikana siirrytty etätöistä hybridityöskentelyyn. Erityisesti asiantuntijatehtävissä työ ei monen kohdalla ole enää sidottu toimistoon, vaan töitä tehdään joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Kokosimme alle yhteenvedon asioista, joita kotimaan hybridityössä on syytä ottaa huomioon verotuksen ja työoikeuden näkökulmasta.

Työntekijän muistilista verotusta varten

Automaattinen 750 euron tulonhankkimisvähennys:

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen (verovuodelta 2021). Jos kulusi ovat tätä suuremmat, voit ilmoittaa ne veroilmoituksessa tulonhankkimismenoina.

Työhuonevähennys:

Jos teet etätöitä, olet oikeutettu työhuonevähennykseen. Työhuonevähennyksen voi tehdä joko kaavamaisena vähennyksenä tai todellisten kulujen mukaan.

Kaavamainen työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan ja on suuruudeltaan 225–900 euroa vuoden 2020 verotuksessa. 

Vähennys todellisten kulujen mukaan kannattaa tehdä, jos teet paljon töitä kotona. Tällöin voit vähentää verotuksessa esimerkiksi kalusteet sekä työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut. Todellisista kuluista on pyynnöstä esitettävä Verohallinnolle selvitys ja tositteet.

Työvälineet:

Hankittujen työvälineiden verokohtelu riippuu siitä, ostitko välineet itse, hankkiko työnantaja ne ja lahjoitti ne omistukseesi vai lainaatko niitä työnantajaltasi.

Voit vähentää itse hankkimiesi työvälineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä. Voit vähentää kulut työvälineen hankintavuonna yhdellä kertaa, jos työvälineen hankintahinta on enintään 1 200 euroa/työväline (verovuosi 2021), tai vuosittain tehtävinä 25 prosentin suuruisina poistoina, jos työvälineen hankintahinta ylittää 1 200 euroa.  

Jos lainaat työnantajalta työvälineet käyttöösi eli työvälineet säilyvät työnantajasi omistuksessa, sinulle ei synny niistä veronalaista etua.

Jos työnantaja hankkii työvälineitä henkilökohtaiseen omistukseesi, työvälineiden käypä arvo on palkkaa ja työnantaja ilmoittaa edun tulorekisteriin.

Matkakustannusten korvaukset:

Jos työskentelet osittain etänä, voit vähentää matkakuluina asunnon ja työpaikan väliset kustannukset niiltä päiviltä, joina käyt työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Matkakulut voi ilmoittaa veroilmoituksessa vain, mikäli ne ylittävät 750 euroa. Muista vähentää matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan.

Nettiyhteys:

Nettiyhteyden verovähennysoikeus riippuu siitä, hankitko yhteyden itse vai hankkiko sen työnantaja.

Jos olet hankkinut nettiyhteyden itse, sinulla on oikeus vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Jos yhteys on osittain työkäytössä, voit vähentää sen kustannuksista 50 prosenttia, ja jos yhteyttä käytetään pääasiassa työntekoon, kustannukset voi vähentää kokonaan.

Jos työnantaja korvaa hankkimasi verkkoyhteyden kustannukset, korvaus on veronalaista tuloa sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta. Tällöin työnantaja pidättää korvauksesta ennakonpidätyksen.

Jos työnantaja hankkii nettiyhteyden, etu on sinulle verovapaata sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta.

Työntekijän muistilista työoikeudesta

Hybridityöstä sopiminen työnantajan kanssa:

Hybridityötä koskevat samat säännöt kuin työpaikalla tehtyä työtä. Vapaaehtoisesta hybridityöskentelystä ei yleensä tarvitse tehdä erillistä työsopimusta. Noudata aina työnantajan hybridityöhön antamaa ohjeistusta.

Hybridityöhön velvoittaminen:

Lähtökohtaisesti työsopimuksessa sovittu työpaikka sitoo työnantajaa myös hybriditöiden suhteen. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti velvoittaa työntekijää normaalioloissa hybriditöihin, jos siitä ei ole työsopimuksessa sovittu.

Hybridityö ja tasapuolinen kohtelu:

Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioiden perusteltua. Hybridityötä koskevat ohjeistukset voivat siis olla eri tehtävissä erilaisia, kunhan tähän on olemassa selkeä syy. Syitä voivat olla esimerkiksi työtehtävien sisältö ja luonne sekä työn laatu. 

Hybridityön tekemiselle voidaan myös asettaa rajoituksia. Työnantajasi voi esimerkiksi edellyttää, että työpaikalla on oltava aina tietty määrä työntekijöitä, tai kieltää hybridityön, jos työntekijä ei noudata ohjeistusta.

Työskentely ulkomailla:

Ulkomailla työskentelystä kannattaa aina neuvotella ja sopia kirjallisesti työnantajan kanssa. Sinun ja työnantajan kannalta on tärkeää varmistaa etukäteen, millä tavoin sosiaaliturva määräytyy ulkomailla työskentelyn aikana eli minkä maan sosiaaliturvaa koskevat säännökset soveltuvat etätöihin.

Työturvallisuus ja jaksaminen:

Hybridityöskentelyssä korostuu työntekijän oma vastuu esimerkiksi riittävistä lepoajoista. Työnantajan on hyvä muistuttaa työntekijöitä jaksamisesta huolehtimisesta esimerkiksi keskusteluin.

Työnantajan ottama tapaturmavakuutus koskee myös muualla kuin työpaikalla tehtyä työtä, mutta etätyössä se on sidotumpi työtilaan kuin työpaikalla. Tarpeen tullen työnantajan tai työntekijän kannattaa täydentää tapaturmavakuutusta vapaaehtoisella vakuutuksella.