27.5.2024

Sähköautojen latauspisteet on asennettava vuoden loppuun mennessä – kolme keskeistä kysymystä sähköautolain mukaisten latauspisteiden asentamisesta

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä, eli niin sanottu sähköautolaki, tuli voimaan marraskuussa 2020. Lakiin kuuluvan sähköautojen latauspisteiden asentamista koskevan olemassa oleviin muihin kuin asuinrakennuksiin liittyvän velvoitteen määräaika on päättymässä kuluvan vuoden lopussa. 

1. Keitä latauspisteiden asentamisvelvoite koskee ja mikä taho sitä valvoo?

Sähköautolain 7 §:n mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että sellaisessa käytössä olevassa muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa rakennuksessa tai kiinteistöllä, tulee olla asennettuna vähintään yksi sähköajoneuvojen latauspiste viimeistään 31.12.2024. Velvoite ei koske olemassa olevia asuinrakennuksia eikä sellaisia rakennuksia, joiden purku on suunnitteilla.

Kyseisen lainkohdan noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Jos rakennuksen omistaja ei noudata velvollisuuttaan latauspisteen asentamisesta, Liikenne- ja viestintäviraston on kehotettava omistajaa korjaamaan asia asettamassaan määräajassa. Jos latauspistettä ei asenneta määräajassa, Liikenne- ja viestintävirasto määrittää latauspisteen asentamiselle uuden määräajan ja voi tehostaa antamaansa määräystä sakon uhalla tai uhalla, että tekemättä jätetty asentaminen teetetään omistajan kustannuksella.

2. Tarvitseeko latauspistettä asentaa, jos rakennus ei ole käytössä?

Lainkohdan mukaan se soveltuu käytössä olevaan rakennukseen, ja sähköautolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan latauspistettä ei tarvitsisi asentaa, jos rakennus ei olisi käytössä. Sähköautolaki tai siitä annettu hallituksen esitys eivät kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä käytännössä tarkoittaa, että rakennus ei ole käytössä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen käyttöönotto edellyttää, että rakennusvalvontaviranomainen on sen hyväksynyt loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. Mikäli sähköautolakia tulkittaisiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, rakennus on käytössä, vaikka se olisi täysin tyhjillään edellyttäen, että rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen käyttöön otettavaksi. Tämän tulkinnan mukaisesti rakennus ei olisi käytössä, jos viranomainen olisi kieltänyt sen käytön tai sitä ei olisi vielä hyväksytty käyttöön otettavaksi.

3. Mikä taho vastaa latauspisteen asentamisesta, kun rakennus on vuokrattu?

Sähköautolain mukaan velvollisuus huolehtia latauspisteen asentamisesta on rakennuksen omistajalla eli näin ollen velvoite ei koskisi rakennuksen tai kiinteistön vuokralaisia. Mikäli rakennuksen omistaja on vuokrannut omistamansa piha-alueen vuokralaiselle, on rakennuksen omistajan kiinnitettävä huomiota siihen, millä edellytyksillä lain edellyttämä latauspiste saadaan rakentaa vuokralaisen vuokraamalle alueelle erityisesti tilanteessa, jossa vuokranantaja tai latauspisteoperaattori tulee harjoittamaan vuokra-alueelle latauspisteliiketoimintaa.