17.8.2021

Rakennusurakat: Kiertotalous ja uusi sääntely luovat uudenlaista liiketoimintaa rakennusalalle

Siirtymä kohti kiertotaloutta kiihtyy globaalisti lähes jokaisella toimialalla – myös rakennusalalla. On arvioitu, että lähes puolet kaikesta maailman materiaalista kuluu rakentamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että toimialan kiertotalouspotentiaali on merkittävä. Vastuullisuus, kiertotalousajattelu ja sääntelyn lisääntyminen ulottuvat myös rakentamiseen ja rakennusurakkasopimuksiin.

Kiertotalousajattelu ohjaa uutta sääntelyä

Kiertotalousajattelun tavoitteena on hyödyntää materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi sekä pitää ne kierrossa mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Suomen tavoitteena on olla kiertotalouden kärkimaa vuonna 2025, ja tämä näkyy myös rakennusalaa koskevassa sääntelyssä ja poliittisessa ohjelmasuunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeessa lakiin ehdotetaan lisättäväksi useita kiertotaloutta edistäviä säädöksiä, kuten vaatimuksia uusien rakennusten pitkäikäisyydestä, korjattavuudesta ja purettavuudesta sekä purkutilanteiden sääntelystä nykyistä tarkemmin.

Kestävämpään ja tehokkaampaan rakentamiseen pyritään myös rakennuksen ilmastoselvityksestä annettavalla asetuksella ja sitä tukevalla ohjeella. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeeseen liittyvä asetus on parhaillaan lausuntokierroksella. Asetuksen avulla pyrittäisiin selvittämään rakennuksen ilmastovaikutukset rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä, ja se mahdollistaisi myös hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025 mennessä.

Rakennusalan kiertotalouteen vaikuttaa luonnollisesti myös EU-politiikka. Komissiolla on kunnianhimoiset tavoitteet kiertotalouden edistämiseksi unionin alueella.  Rakentamisen roolia on sivuttu niin vihreän kehityksen ohjelmassa kuin kiertotalouden toimintaohjelmassa. Valmisteilla on myös erillinen, rakennuksien kiertotaloutta koskeva strategia, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2021 tai 2022. Lisälinjauksia ja mahdollisia kierrätystavoitteita on siten odotettavissa jo lähiaikoina.

Green deal -sopimukset vauhdittavat kehitystä

Varsinaisen lainsäädännön ohella toimiala on sitoutunut myös vapaaehtoisesti kiertotaloutta edistäviin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriö solmi viime vuonna useiden rakennusalan edustajien kanssa kaksi kiertotalousliitännäistä Green Deal -sopimusta, joilla toimialan toimijat sitoutuvat vapaaehtoisesti kestävän purkamisen periaatteisiin ja rakentamisen muovijätteen keräyksen ja uudelleenkäytön edistämiseen. Green Deal -sopimukset ovat loistava indikaattori siitä, että tavoitteita on mahdollista edistää hyvässä yhteistyössä myös perinteisen sääntelyn ulkopuolella.

Kiertotalouden tulevaisuus rakennusalalla

Sekä globaalisti että kansallisesti havaittavissa oleva innokkuus rakennusalan kytkemisestä osaksi kiertotaloutta on tuskin laantumassa. Tulevan vuosikymmenen aikana rakentamisen materiaalivirtoja tarkastellaan varmasti entistä tarkemmin. Tämä mahdollistaa myös uudenlaista liiketoimintaa, jollaista on jo nyt nähty esimerkiksi ylijäämämateriaalien hyödyntämisen osalta. Kiertotalousajattelu luo mahdollisuuksia, ja niissä pitää pysyä mukana – hankekehitys- ja urakkasopimusten kautta asiaan on mahdollista vaikuttaa jo nyt.