5.2.2018

C&S Future Forum – teknologian ja juridiikan rajapinnoilla

Teksti on lyhyt katsaus Castrén & Snellmanilla työskentelevän harjoittelijan monipuolisiin työtehtäviin. Se on kirjoitettu harjoittelijan näkökulmasta tulevaisuuden juristeille.

Juristin työnkuva on murroksessa. Miten asianajajan työskentelytavat ovat muuttumassa? Miten teknologiset ratkaisut – tekoäly, blockchain-teknologia, automaatioprosessit ja legal tech – mullistavat asianajoalaa ja lakimiespalveluita?

Näihin kysymyksiin pohditaan vastauksia juridiikan alalla paraikaa. Myös cassulaiset ovat jakaneet näkemyksiään muun muassa tekoälyohjelmistojen käytännön sovellutuksista. Lisäksi olemme ottaneet käyttöömme malliasiakirjojen automatisointityökalun eli tuttavallisemmin Transformerin.

Kukaan ei osaa ennustaa varmasti, missä muodossa ja miten vahvasti tietty teknologia todellisuudessa vaikuttaa lainoppineen arkipäiväiseen työnkuvaan. Kiistatonta kuitenkin on, että markkinoille tulee koko ajan lisää uusia digitaalisia työkaluja, joiden avulla asianajajat voivat tulevaisuudessa palvella asiakkaitaan monipuolisemmin kuin nyt.

Junction 2017 -hackathon: vuorovaikutus asiakkaan kanssa

Teknologia juridiikan rajapinnoilla oli keskiössä myös marraskuussa Junction-tapahtumassa, joka on Euroopan suurin hackathon: osallistujat ratkovat joukkueissa tosielämän ongelmia teknologian avulla. Cassu osallistui Junctioniin Legal Tech Track -haasteellaan ainoana juridisen alan yhteistyökumppanina. Myös minä lähdin Dipoliin selvittämään, mitä oikeusteknologia oikeastaan tarkoittaa, ja voisiko oikkarilla olla annettavaa vahvasti teknologiaa painottavassa hackathonissa.

Cassun haaste joukkueille oli nimeltään ”Accessing the Law”. Koodarit, oikeustieteilijät ja muut alasta kiinnostuneet ideoivat digitaalisia ratkaisuja edistämään juristien ja asiakkaiden vuorovaikutusta. Viikonlopun aikana kehitetyt ratkaisut muodostivat monipuolisen kattauksen ehdotuksia siitä, miten voisimme vielä paremmin vastata asiakkaidemme odotuksiin digitalisoituvassa yritysmaailmassa.

Ratkaisuideoita jalostettiin C&S Future Forumissa

Palkinnoksi kutsuimme tammikuussa kolme Accessing the Law -haasteen parasta joukkuetta jatkamaan ideointia toimistollemme C&S Future Forum -iltapäivään. Tilaisuuden tarkoituksena oli kehittää Junctionissa syntyneitä ratkaisuja käyttämällä Cassun juridista asiantuntemusta, yhteistyökumppaneidemme teknistä tietotaitoa ja liiketoimintaosaamista sekä kaikkein tärkeimpänä asiakkaidemme näkökulmaa. Sain osallistua tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä Transformerin parissa työskentelevän harjoittelijamme Lari Nikkasen kanssa.

Iltapäivän ohjelmaan kuului mini-hackathon, ”Hack-Celeration”, jossa käänsimme Junctionista tutut roolit ylösalaisin. Haastoimme tapahtuman osallistujat ideoimaan kehitysehdotuksia voittajajoukkueiden Discoverin, Lexion ja Legal Timerin digitaalisiin ratkaisuihin lyhyiden esitysten pohjalta. Discover oli esimerkiksi kehittänyt monipuolisen toimeksiannon hallinta- ja kommunikointialustan, ja Future Forumin osallistujat ehdottivat siihen lisäksi tekoälypohjaista ominaisuutta, jolla käyttäjä voisi suodattaa ja rajata hakutuloksiaan.

Keskustelimme myös oikeusteknologian soveltamisesta erityisesti osana asiakaskokemusta. Olimme yhtä mieltä siitä, ettei teknologisia ratkaisuja kannata tai edes voi liimata päälle kaikkiin asianajopalvelun prosesseihin tai asiakaskohtaamispisteisiin. On tärkeää säilyttää mahdollisuus perinteiseen ihmisten väliseen kommunikointiin, eikä sen merkitystä asiakkaalle saa aliarvioida.

Digitalisoitu asiakaskokemus vailla vertaa?

Toisaalta vaikuttaa siltä, että huolellisesti muotoiltuja digitaalisia ratkaisuja voi hyödyntää monipuolisesti toimeksiannon eri vaiheissa. C&S Future Forumin osallistujat pitivät tärkeimpinä digitalisointia kaipaavina asiakaskohtaamisina asiakkaan mahdollisuutta seurata projektin etenemistä sekä mahdollisuutta esittää juristille kysymyksiä ja edelleen vastata esille nousseisiin lisäkysymyksiin. Toisin sanoen: juristin ja asiakkaan vuorovaikutuksessa olisi tilausta helppokäyttöisille projektinhallintatyökaluille ja uusille kommunikointialustoille.

Puheenvuoroissa korostui myös käyttäjäkokemus sekä työkalun käyttöönotossa että käyttöliittymässä. Kaikkien käyttäjien tarpeet, sekä juristin että asianajopalvelun asiakkaan, pitäisi huomioida jo työkalun kehittämisvaiheessa.

Uskon, että tapahtuma oli innostava kokemus niin Junctionin voittajajoukkueille kuin muille osallistujille. Järjestäjän näkökulmasta oli hienoa päästä työskentelemään uusien haasteiden parissa ja vaikuttaa tapahtuman konsepteihin. Tapahtuman yhteydessä korostui, kuinka Cassu erilaisilla harjoittelujaksoilla ja projektiluontoisilla harjoittelupaikoilla tarjoaa nuorille tulevaisuuden juristeille näköalapaikan toimialan muutosprosesseihin ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä palveluitaan.

Maria Sorsimo
Knowledge Management -harjoittelija