4.1.2022

Kuluttajansuoja digiaikaan: digitaaliset sisällöt ja palvelut nimenomaisesti sääntelyn piiriin

Kirjoitimme loppuvuodesta EU:n tavarankauppadirektiivistä (2019/771) seuraavista muutoksista kuluttajansuojalakiin. Kuluttajansuojalakia on nyt päivitetty tavarankauppadirektiivin implementoinnin lisäksi digitaaliselle aikakaudelle panemalla täytäntöön digitaalisesta sisällöstä ja digitaalisista palveluista annettu direktiivi (2019/770) (ns. digisopimusdirektiivi). Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2022.

Digitaaliset sisällöt ja palvelut huomioitu jatkossa nimenomaisesti kuluttajansuojalaissa

Kuluttajansuojalaki sisältää nykyään uuden 5 a luvun, joka sisältää erityistä sääntelyä koskien digitaalisia sisältöjä ja palveluita. Aikaisemmin digitaalisista sisällöistä ja palveluista ei ole ollut nimenomaista sääntelyä kuluttajansuojalaissa. Jatkossa 5 a luku sisältää säännöksiä muun muassa digitaalisen sisällön ja palvelun toimittamisesta, digitaalisen sisällön ja palvelun virheestä ja sen seuraamuksista sekä digitaalisen sisällön ja palvelun muuttamisesta.

Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneohjelmia, digitaalisia pelejä ja sähköisiä kirjoja. Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi pilvipalveluita ja sosiaalisen median kaltaisia digitaalisia palveluita.

Huomionarvoista on, että uusi 5 a luku tulee sovellettavaksi paitsi sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut maksamaan digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta kauppahintaa, myös tietyin reunaehdoin sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat muun muassa seuraavat:

Uusien säännösten tavoitteena on selkeämpi oikeustila

Digisopimusdirektiivin mukaiset uudet säännökset on tarkoitettu tavarankauppadirektiivin tavoin helpottamaan sisältöjen ja palvelujen tarjoamista ja saatavuutta EU:ssa jäsenmaiden rajojen yli. Nimenomaisten digitaalista sisältöä ja palvelua koskevien säännösten lisääminen kuluttajansuojalakiin on myös omiaan selkeyttämään oikeustilaa, vaikka kuluttajansuojalakia on aikaisemminkin soveltuvin osin analogisesti sovellettu digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin.

Merkittävimpiä muutoksia on ehdottomasti uuden 5 a luvun soveltaminen sopimuksiin, joiden nojalla kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan henkilötietojaan digitaalisen sisällön tai palvelun saamiseksi. Aikaisemmin kuluttajansuojalain viivästystä ja virhettä koskevia säännöksiä ei ole edes analogisesti sovellettu tällaisiin sopimuksiin.