18.11.2021

Digitaalisia sisämarkkinoita kohti: muutoksia kuluttajansuojalakiin vuonna 2022

Kuluttajansuojalakiin on luvassa paljon muutoksia ensi vuoden aikana. Osa muutoksista on seurausta EU-tavarankauppadirektiivin (2019/771) kansallisesta täytäntöönpanosta. Tavarankauppadirektiivin lisäksi muutoksia kuluttajansuojalakiin tehdään digitaalisesta sisällöstä ja digitaalisista palveluista annetun niin sanotun EU-digisopimusdirektiivin (2019/770) vuoksi. Direktiivien taustalla on EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategia. Strategian yksi päätavoitteista on pyrkiä parantamaan kuluttajien ja yritysten verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia Euroopassa.

Hallituksen esitys (HE 180/2021) kuluttajansuojalain muuttamisesta annettiin eduskunnalle lokakuussa 2021. Kuluttajansuojalain muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Tässä uutisessa keskitymme tavarankauppadirektiivistä seuraaviin muutoksiin.

Kuluttajankaupasta tavarankaupaksi

Tavarankauppadirektiivin täytäntöönpano vaatii muutoksia kuluttajansuojalain 5 lukuun koskien kuluttajankauppaa, erityisesti luvun säännöksiin tavaran ominaisuuksista ja virheestä sekä virheen seuraamuksista. Samalla luvun otsikko päivitetään kuluttajankaupasta tavarankaupaksi.

Keskeisimmät tavarankauppaa koskevat uudistukset ovat näillä näkymin seuraavat:

Kuluttajan asema vahvistuu, yrityksiltä edellytetään entistä enemmän huolellisuutta

Uudistusten on esitetty sekä parantavan yritysten mahdollisuuksia tarjota hyödykkeitä rajan yli että kuluttajien mahdollisuuksia käydä rajat ylittävää kauppaa EU- ja ETA-maiden välillä. Rajat ylittävää kaupankäyntiä helpottavia vaikutuksia vähentää kuitenkin se, että molemmat direktiivit sisältävät viime kädessä paljon kansallista liikkumavaraa ja harmonisointi koskettaa vain osaa sääntelystä.

Tavarankaupassa kuluttajan asema suhteessa myyjäyritykseen tulee ainakin joissakin suhteissa parantumaan ja vastaavasti yritykset voivat joutua nykyistä useammin vastuuseen tavaran virheellisyydestä. Ehdotetut yhtenäisemmät tavarankauppasäännökset tulevat olemaan merkittäviä erityisesti verkkokauppatoimintaa harjoittavien yritysten kannalta. Erityisesti uudet digitaalisia elementtejä sisältävät tavarankauppasäännökset tulevat vaatimaan yrityksiltä huolellisuutta.

Yritysten on hyvä varautua käymään sopimusehtonsa ja myös takuuta koskevat ehdot läpi uuden sääntelyn valossa, mikäli tähän työhön ei ole vielä ryhdytty. Esimerkiksi takuiden kannalta nykyistä kuutta kuukautta pidempi virheolettama merkitsee sitä, että yritys ei voi jatkossa enää tarjota kuluttajalle yhden vuoden takuuta sellaisenaan, koska takuun tulee olla kuluttajalle aito lisäetu.