20.5.2021

Tiukat kaavamääräykset hätistävät rakennushankkeiden sijoittajia

Rakli ja Kiinteistöliitto selvittivät kevään aikana kaavamääräysten kustannusvaikutuksia rakentamiseen ja totesivat, että kaavavaatimukset voivat nostaa asuntorakentamisen hintaa jopa 15–33 prosenttia. Kaavamääräysten vaikutus rakentamiseen on sinällään selvä asia, mutta on kiinnostavaa katsoa tarkemmin, mihin kaavamääräysten kustannukset oikein vaikuttavat ja mitä ne tarkoittavat rakennushankkeiden toteuttajille.

Tehdyn selvityksen mukaan kustannuksia lisäsivät kaikkein eniten vaatimukset, jotka koskivat autopaikkoja, ja seuraavaksi eniten vaatimukset, jotka koskivat yhteis- ja liiketiloja ja pyöräpaikkoja. Sijoittajan näkökulmasta eri kaavamääräysten kustannusvaikutuksia on kuitenkin yksittäisten tekijöiden sijasta arvioitava kokonaisuutena, koska myös päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä perustuu kokonaisarvioon hankkeesta.

Kaavamääräysten kauaskantoiset vaikutukset

Koska kaavamääräysten kokonaisvaikutus rakentamisen kustannuksiin on merkittävä, rakennettavien kohteiden kustannustaso on joissakin tapauksissa sinetöity jo kaavassa. Sijoittajanäkökulmasta katsottuna liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset, jotka kaavan tavoitteiden edistämisen lisäksi keskittyvät toteuttamistapojen sääntelyyn, saattavat kaventaa toimintamahdollisuuksia jopa siinä määrin, ettei hankkeen käynnistäminen ole kannattavaa.

Sijoittajan päätöksestä joko ryhtyä hankkeeseen tai jättää se toteuttamatta kaavamääräysten kustannusvaikutusten perusteella käynnistyy ketjureaktio, joka vaikuttaa

Joustava kaavoitus luo mahdollisuuksia

Asuntorakentamisen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on suuri. Siksi kaavamääräyksistä päätettäessä on tärkeää ajatella kokonaisuutta. Seuratessamme läheltä asiakkaidemme projekteja olemme havainneet, että kokonaisvaikutuksiltaan parhaaseen lopputulokseen on päästy projekteissa, joissa kaavoittaja on kuunnellut sijoittajan näkemyksiä herkällä korvalla jo suunnitteluvaiheessa ja sijoittajat ovat aktiivisesti vieneet kaavoitusta eteenpäin.

Tämä on vähentänyt poikkeamislupien tarvetta, kun kaavamääräykset eivät ole ohjanneet hankkeiden toteuttamista liian yksityiskohtaisesti. Hankkeiden toteuttamismahdollisuudet ovat parantuneet ja toteuttamisprosessit ovat nopeutuneet. Sijoittajille erityisenä etuna on lisäksi se, että kaavan joustavuus mahdollistaa tarvittaessa myös käyttötarkoituksen jouston tulevaisuudessa.