24.11.2022

Sukupuolikiintiöt tulossa myös suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin

Euroopan unionin pörssiyhtiöiden ylintä johtoa koskeva tasa-arvohanke etenee kymmenen vuoden tauon jälkeen osana EU:n sukupuolten tasa-arvostrategiaa 2020–2025. Yksi tuoreimmista askeleista hankkeessa on direktiivi, joka tavoittelee suurten pörssiyhtiöiden ylimmän johdon sukupuolijakauman tasapainottamista. Suomalaisten pörssiyhtiöiden johdosta noin kolmannes on naisia, joten direktiivi kasvattaa naisten osuutta myös kotimaisten yhtiöiden johdossa.

Uusi direktiivi vahvistaa naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa

Euroopan parlamentti hyväksyi 22.11.2022 direktiivin, joka sääntelee pörssiyhtiöiden ylimmän johdon sukupuolijakauman tasapainottamista ja tavoittelee naisten osuuden lisäämistä pörssiyhtiöiden hallituksissa. Kun direktiivi on tullut voimaan, se on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Sukupuolikiintiöitä koskevan sääntelyn taustalla on EU:n tavoite tehostaa Euroopan talouskasvua ja yritysten kilpailukykyä sekä sukupuolten todellisen tasa-arvon saavuttaminen työmarkkinoilla.

Sääntely koskee kaikkia pörssiyhtiöitä, joissa on vähintään 250 työntekijää, ja kiintiö soveltuu ylimpään johtoon, eli hallitukseen ja mahdolliseen hallintoneuvostoon. Uusi sääntely velvoittaa siihen, että 30.6.2026 mennessä vähintään 40 prosenttia toimivaan johtoon kuulumattomista hallituksen jäsenistä on aliedustetun sukupuolen edustajia. Jäsenmaat voivat halutessaan myös päättää, että sääntöä sovelletaan sekä toimivaan johtoon että siihen kuulumattomiin hallituksen jäseniin: tällöin pörssiyhtiöiden olisi pyrittävä siihen, että 33 prosenttia kaikista jäsenistä on aliedustetun sukupuolen edustajia. Jäsenmaat voivat ottaa käyttöön myös tätä tiukempia sääntöjä sukupuolijakauman tasapainottamiseksi yritysten hallituksissa.

Jäsenmaiden tulee asettaa tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset direktiivissä määriteltyjen velvoitteiden rikkomisesta. Tällaiset seuraamukset voisivat EU:n mukaan olla sakkoja tai valinta- tai nimityspäätöksen mitätöiminen.

Hallituksen jäsenten valintamenettely läpinäkyväksi

Jos yhtiö ei saavuta tavoiteltuja sukupuolikiintiöitä, sen on mukautettava sitä, miten se valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiön on otettava käyttöön oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät valinta- ja nimittämismenettelyt, joiden on perustuttava ehdokkaiden keskinäiseen vertailuun ennalta määriteltyjen selkeiden ja neutraalien kriteerien pohjalta. Tasavertaisten ehdokkaiden kohdalla etusijalle tulisi asettaa aliedustettua sukupuolta edustava ehdokas.

Sääntelyn soveltamisalan piiriin kuuluvien yhtiöiden on vuosittain raportoitava hallituksen sukupuolijakaumasta ja niistä toimista, joilla ne pyrkivät saavuttamaan niille asetetut sukupuolijakauman tasapainottamista koskevat tavoitteet, jos tavoitteita ei ole saavutettu.

Mitä tämä tarkoittaa Suomessa?

Nykyisellään suomalaisia pörssiyhtiöitä on ohjattu kasvattamaan naisten osuutta hallituksissa suosituksin ilman erillisiä kiintiöitä. Listayhtiöitä koskevassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämässä Hallinnointikoodissa on sukupuolijakauman tasapainottamista ja monimuotoisuutta koskeva suositus hallitusten kokoonpanoille. Lisäksi listayhtiöiden on suosituksen mukaan määriteltävä ja selostettava periaatteet, joilla ne edistävät hallituksen monimuotoisuutta. Listayhtiöiden on siis tähänkin asti täytynyt raportoida tavoitteensa molempien sukupuolten edustukselle hallituksessa, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja se, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty. Suositusten osalta sovelletaan noudata tai selitä -periaatetta, eikä suositusten noudattamatta jättämisestä aiheudu yhtiöille seuraamuksia.

Hallinnointikoodin suositus on ohjannut kehitystä. Tällä hetkellä naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on Keskuskauppakamarin tekemän katsauksen mukaan noin 31 prosenttia ja markkina-arvoltaan suurissa pörssiyhtiöissä noin 35 prosenttia. Selvityksen mukaan puolet suomalaisista pörssiyhtiöistä täyttää jo direktiivin sukupuolijakaumaa koskevan vaatimuksen. Vaikka naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa onkin jo kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, tulee uudistus väistämättä kasvattamaan ennestään naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa.