12.8.2022

Kuluttajansuojalaki uudistuu tammikuussa 2023: Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöönpano tuo yrityksille merkittäviä muutoksia

Kirjoitimme vuodenvaihteessa kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) siirtymisestä digitaaliselle aikakaudelle, kun EU:n tavarankauppadirektiivi (2019/771) ja EU:n digitaalisesta sisällöstä ja digitaalisista palveluista annettu direktiivi (2019/770) saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä (uutiset saatavilla täällä ja täällä). Kuluttajansuojalakiin on jälleen luvassa muutoksia, kun niin sanottu Omnibus-direktiivi (2019/2161) saatetaan kansallisesti voimaan. Kuluttajansuojalain uudet säännökset tulevat voimaan vasta 1.1.2023, jotta yritykset ehtivät valmistautua uusiin vaatimuksiin.

Omnibus-direktiivin tarkoituksena on muun muassa parantaa kuluttajien oikeussuojakeinoja, poistaa säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia sekä säätää tiettyjen direktiivien rikkomuksia koskevista seuraamuksista. Tässä uutisessa keskitymme Omnibus-direktiivin keskeisimpiin muutoksiin, joista kuluttajan kanssa kauppaa käyvän yrityksen on hyvä olla tietoinen.

Hinnanalennusilmoituksia koskevat uudistukset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n uudistaminen aiheuttaa muutoksia hinnanalennusilmoituksia koskeviin säännöksiin.

 • Jatkossa tavaroiden alennusmarkkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.
 • Jos hinnanalennus suurenee asteittain yhtäjaksoisessa ja enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa,  alimpana hintana on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.
 • Ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita eikä palveluita.

Peruuttamisoikeus kotimyynnissä laajenee

Kuluttajansuojalain 6 luvun uusi säännös sisältää kotimyynnin peruuttamisoikeuteen liittyviä laajennuksia. Tältä osin sääntely on kansallista eikä perustu Omnibus-direktiiviin.

 • Jatkossa kuluttajien kotimyynnin peruuttamisoikeus koskee myös mittatilaustavaroita, kun kuluttaja ei ole itse pyytänyt kotikäyntiä täysin omasta aloitteestaan.
 • Myyjällä on jo nykyisen lainsäädännön mukaan velvollisuus kertoa kuluttajalle ennen sopimuksen tekoa, jos lainmukaista peruuttamisoikeutta ei ole. Uudistuksen myötä sopimus ei sido kuluttajaa, jos myyjä laiminlyö kyseisen velvollisuutensa.
 • Kotimyynnin ajankohtaa ei meillä kansallisesti rajoiteta. Tästä huolimatta esimerkiksi aikaisin aamulla, myöhään illalla tai pyhäpäivinä tapahtuva myynti saattaa olla aggressiivisena menettelynä kuluttajansuojalain vastaista.

Kuluttaja-arvostelut sääntelyn piiriin

Omnibus-direktiivi tuo uusia tuulia myös yrityksen itsensä julkaisemiin kuluttaja-arvosteluihin.

 • Yrityksen tulee varmistaa, että julkaistut arvostelut ovat peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet tuotetta tai ostaneet tuotteen.
 • Yrityksen tulee antaa kuluttajille tieto siitä, onko se varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet tuotetta tai ostaneet sen.  Lisäksi yrityksen on kerrottava, miten asia on varmistettu.
 • Kiellettyä sen sijaan on

1. esittää tekaistuja kuluttaja-arvosteluja tai suositteluja

2. ostaa arvosteluja tai suositteluja

3. vääristellä kuluttaja-arvosteluja tai sosiaalisen median suositteluja.

Markkinapaikan tarjoajien tiedonantovelvollisuus

Kuluttajansuojalakiin kirjataan myös uusia tiedonantovelvollisuuksia verkossa toimiville markkinapaikkojen tarjoajille. Verkossa toimivalla markkinapaikalla tarkoitetaan virtuaalista markkinapaikkaa, jossa kuluttajille tarjotaan mahdollisuus tehdä sopimuksia muiden kuluttajien tai yritysten kanssa.

 • Markkinapaikan tarjoajan on ennen sopimuksen tekemistä muun muassa ilmoitettava kuluttajalle, jos myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja tai jokin muu taho.
 • Jos myyjänä toimii elinkeinonharjoittajan sijaan esimerkiksi yksityishenkilö, on markkinapaikan tarjoajan lisäksi kerrottava, ettei kuluttajansuojalainsäädäntö sovellu tehtyyn sopimukseen.

Sopimattomasta markkinoinnista ja menettelystä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen

Omnibus-direktiivin myötä kuluttajilla voi olla oikeus saada korvaus vahingosta, jonka yritys on aiheuttanut kuluttajalle sopimattomalla markkinoinnilla tai menettelyllä. Tällainen vahinko voi koostua esimerkiksi kuluttajalle aiheutuneista matkakuluista. Lisäksi kuluttajalla voi olla oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen, jos elinkeinonharjoittaja on toiminut sopimattomasti esimerkiksi markkinoimalla aggressiivisella tai harhaanjohtavalla tavalla.

Kirjallinen vahvistusmenettely puhelinmyyntiin

Eduskunnassa on lisäksi hyväksytty uusi puhelinmyyntilainsäädäntö, joka myös tulee voimaan 1.1.2023 lukien. Myös tältä osin sääntely on kansallista eikä siis perustu Omnibus-direktiiviin.

Uusi sääntely sisältää vaatimuksen kirjallisen vahvistusmenettelyn käyttöönotosta. Puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan olisi lähtökohtaisesti toisin sanoen toimitettava puhelun jälkeen tekemänsä tarjous kuluttajalle pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen pysyvällä tavalla hyväksy elinkeinonharjoittajan toimittamaa tarjousta, sopimus ei sido kuluttajaa. Vahvistusmenettelyn käytön laiminlyönnistä voitaisiin määrätä elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksu.