24.9.2019

Yrityskaupoissa fiksu datankäyttäjä on askeleen edellä – Strategista etua yrityskauppojen vaikutusanalyysista

Elämme aikakautta, jossa dataa kertyy kaikkialla, ja käytettävissä on tehokkaita työkaluja yrityskauppojen arvioinnissa tarvittavan tiedon louhimiseen datamassasta. Kattavaan taloudelliseen vaikutusarviointiin perustuva lähestymistapa on tullut jäädäkseen myös yrityskauppojen ilmoitusmenettelyyn. Monimutkaisissa yritysjärjestelyissä osapuolten on varauduttava keräämään huomattava määrä dataa kilpailuviranomaisten käyttöön ja lisäksi esittämään itse analyyseja ja argumentaatiota järjestelyn taloudellisista vaikutuksista.

Ilmoitusmenettely sujuu  ennustettavammin, jos yrityskaupan osapuolet ovat valmistautuneet kunnolla viranomaisen laajoihin tietopyyntöihin. Siksi heti ilmoitusta suunnitellessa kannattaa ottaa mukaan ekonomisti, joka pystyy taloustieteellisten analyysien avulla parantamaan yrityskaupan vaikutusarvioinnin laatua ja järjestämään tietoa viraston edellyttämään formaattiin jo valmisteluvaiheessa.

Enemmän ja tarkempaa

Kilpailuviranomaiset arvioivat yrityskauppoja yhä tarkemmin ja laadukkaammin. Sen voi huomata viranomaisten tietopyynnöistä, jotka saattavat olla laajoja ja teknisesti vaativia. Viranomaiset eivät useinkaan enää tyydy aggregoituihin tietokantoihin ja tilastoihin, vaan pyytävät aiempaa useammin mahdollisimman yksityiskohtaista (jopa transaktiokohtaista) dataa. Sen kerääminen vaatii kaupan osapuolilta merkittäviä resursseja ja panostuksia. Tiedonkeruusta on silti hyötyä, sillä sen ansiosta ilmoittaja ja viranomainen pääsevät testaamaan perusteellisesti erilaisia markkinavaikutushypoteeseja – positiivisia ja negatiivisia.

Yrityskaupan vaikutusarvioinnissa keskeisin arvioitava hypoteesi on se, estäisikö kauppa olennaisesti tehokasta kilpailua markkinoilla ja sitä kautta aiheuttaisi hyvinvointitappioita kuluttajille. Kun vaikutusarviointi on joka tapauksessa vääjäämätön osa ilmoitusmenettelyä, perusteellisen vaikutusarvion laatimisen merkitystä oma-aloitteisesti ja ennen yrityskauppailmoituksen jättämistä ei voi liiaksi korostaa.

Etukäteen tehty työ helpottaa huomista

Viranomaisten työläät tietopyynnöt voivat tuntua suhteettoman raskailta yrityskaupan osapuolille. Tarkkaa dataa on helppoa pyytää mutta vaikeaa hankkia. Tiedonkeruu saattaa kuormittaa kaupan osapuolia suhteettomasti (joskus käykin niinkin, ettei pyydettyä dataa yksinkertaisesti ole saatavilla).

On kuitenkin hyvä muistaa, että oikein käytettyinä data ja dataan perustuvat taloudelliset mallit helpottavat ilmoitusmenettelyä ja parantavat lopputuloksen laatua, koska niiden avulla kauppaa voidaan arvioida avoimemmin ja luotettavammin kuin muilla, esimerkiksi rakenteelliseen markkinaosuustarkasteluun perustuvilla keinoilla. Taloustieteellisten mallien ansiosta vaikutusarviot ovat toistettavissa ja vaikutusten taustatekijät jäljitettävissä.

Vaikka ennakollinen tiedonkeruu voi tuntua raskaalta, se tuo mukanaan paljon hyvääkin. Kun dataa analysoidaan oikein ja järkevillä menetelmillä, se auttaa ennakoimaan, millaisia asioita kilpailuviranomaiset todennäköisesti ottavat esille ilmoitusmenettelyn aikana ja antaa enemmän aikaa huolenaiheiden hälventämiseen.

Perusteellinen vaikutusarvo ohjaa järkevämpään taloudelliseen päätöksentekoon huutokauppaprosessissa

Perusteltu, taloustieteelliseen analyysiin tukeutuva näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista antaa kaupan osapuolille strategista etua myös ennen ilmoitusprosessia. Ilmoitusvaihetta edeltää usein myyjän järjestämä huutokauppaprosessi yrityskaupan kohteesta.

Yrityskauppaan liittyvän kilpailuoikeusriskin realistinen mitoitus on tärkeä osa ostajan arvonmääritystä ja se on otettava huomioon tarjousstrategiassa. Ennakoimattomien riskien realisoituminen voi tulla ostajalle hyvin kalliiksi ja esimerkiksi poistaa järjestelyyn liittyvät synergiaedut. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten analyysi helpottaa arvioimaan muun muassa sitä, ovatko analyysissa havaitut kilpailuhuolien poistamiseksi mahdollisesti tarvittavat sitoumukset kaupallisesti toteuttamiskelpoisia. Toisaalta, analyysin johtopäätökset mahdollistavat myös neuvottelut riskin jakamisesta ja niiden realisoitumisen mahdollisesta kauppahintavaikutuksesta.

Myyjälle perusteellinen vaikutusanalyysi antaa varmuutta siitä, että kauppa todella toteutuu. Kaupalliset näkemykset on helpointa saada kohtaamaan, kun myyjällä ja ostajalla on jaettu, realistinen käsitys kaupan kilpailuvaikutuksista ja niiden lieventämiseen tarvittavista keinoista. Kilpailuvaikutusten arviointi on siten kaiken lisäksi strategista lisäarvoa luova työkalu, joka auttaa molempia osapuolia tekemään parempia päätöksiä.

Optimaaliset päätökset perustuvat tietoon

Kun kilpailuviranomainen arvioi yrityskauppaa tai kun ostaja pohtii sopivaa tarjousta kohdeyhtiöstä, kunnollinen data yhdistettynä nykyaikaisiin taloustieteellisiin menetelmiin antaa tukevan ja ennakoitavamman perustan päätöksenteolle. Ilman tätä sekä viranomaisten että yrityskaupan osapuolten päätöksentekoon voi liittyä piileviä riskejä ja puutteita. Kun dataan perustuvan taloudelliseen vaikutusarvion hyödyntäminen auttaa kaikkia asianosaisia tekemään parempia ja laadukkaampia päätöksiä, osapuolten intressit eivät välttämättä sittenkään ole vastakkaisia.