29.1.2024

Yritysten kiinnostusta julkisiin hankintoihin halutaan kasvattaa kilpailua vahvistamalla

Valtiontalouden haastavat ajat jatkuvat, ja tarve menojen karsimiselle kasvaa. Tulevina vuosina hallitus hakee säästöjä muun muassa julkisia hankintoja tehostamalla. Toimivan julkisen hankinnan avaimina Johanna Lähde pitää hankintojen taitavaa johtamista sekä aktiivista vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa.

”Vaikeassa taloudellisessa ajassa hankintojen merkitys korostuu, kun julkisten varojen käyttöä harkitaan tarkasti ja samaan aikaan monen yrityksen voi olla vaikea kasvattaa liiketoimintaa. Tällä kaudella hallitus pyrkii tehostamaan julkisia hankintoja ja vahvistamaan niiden kiinnostavuutta muun muassa sääntelymuutoksin”, Julkiset hankinnat -palvelun vetäjä Johanna Lähde sanoo.

Julkisten hankintojen tavoitteena on aina ollut se, että yritykset saavat tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Joulun alla julkaistun Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajan selvityksen mukaan kilpailutilanne hankinnoissa on kuitenkin heikko: keskimäärin tarjouskilpailuihin jätetään vain kaksi tarjousta. Yhden tarjouksen kilpailujakin on merkittävä määrä, 14,5 prosenttia kaikista kilpailutuksista. Hankintalakia aiotaankin tällä hallituskaudella uudistaa siten, että kilpailutus tulisi lähtökohtaisesti uusia, jos siihen on jätetty vain yksi tarjous.

”Tarjousten vähäinen määrä on huolestuttavaa. Vähäinen kilpailu ei kiritä kustannustehokasta veroeurojen käyttöä. Julkisiin hankintoihin asetetaan myös paljon odotuksia, kun hankinnoilla halutaan edistää erilaisia kestävyys- ja vastuullisuustavoitteita sekä esimerkiksi innovaatioita. Jos julkiset hankinnat eivät kiinnosta yrityksiä, on selvää, että hankintojen vaikuttavuus ei voi olla optimaalinen. Kilpailun lisääminen on molempien osapuolten etu, kun hankkijalla on laajemmat mahdollisuudet valita ja yrityksillä puolestaan realistinen mahdollisuus pärjätä kilpailussa”, Johanna kertoo.

Markkinavuoropuhelu on olennainen osa hankintaprosessia

Julkisten hankintojen sääntelystä johtuva ominaispiirre on, että hankinnan vaatimukset määritellään varsin etupainotteisesti. Vaatimuksia on hankala jälkikäteen muuttaa ilman, että koko prosessi aloitetaan alusta. Yritykset eivät voi myöskään onnistuneesti markkinoida vaihtoehtoisia ratkaisuja, kun tarjouskilpailu on käynnissä. Avaimet onnistuneeseen ja tehokkaaseen hankintaan löytyvät Johannan mukaan johtamisesta ja markkinaymmärryksestä.  

”Hyvä hankintaprosessi koostuu monesta eri tekijästä. Haluan kannustaa hankintojen tekijöitä aktiiviseen vuoropuheluun markkinatoimijoiden kanssa. Yritysten kanssa kannattaa keskustella jo hankinnan varhaisessa vaiheessa. Toimiva vuorovaikutus on avainasemassa siinä, että hankintayksiköt ja yritykset ovat samalla sivulla markkinasta ja tarjottavasta palvelusta.”