9.1.2017

Kirjanpitolaki muuttuu: suurten yritysten raportoitava myös muita kuin taloudellisia tietoja

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ei-taloudellisen informaation raportoinnista on pantu täytäntöön kirjanpitolain muutoksella. Tässä artikkelissa käyn läpi keskeisimmät muutokset. Laki edellyttää raportointia ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin raportoidaan vuoden 2017 tiedot.

Mihin yrityksiin muutos vaikuttaa?

Muita kuin taloudellisia asioita koskeva raportointivelvoite koskee lain mukaan suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. Jos yhteisö täyttää nämä kolme kriteeriä, sen tulee laatia raportti. Alla olevan listan avulla voit helposti tarkistaa, kuuluuko edustamasi yhteisö velvoitteen piiriin.

Mistä asioista tulee raportoida?

Suomalaisyrityksistä yli 150 laatii jo vuosittain yritysvastuuraportin, vaikka lakiperusteista raportointivelvoitetta ei ole aiemmin ollut. Näiden yritysten täytyy vain tarkistaa, että raportti ja sen pohjana olevat järjestelmät kattavat lain vaatimat asiakokonaisuudet. Työsarka on huomattavasti suurempi niissä yhteisöissä, jotka eivät ole aiemmin laatineet yritysvastuuraporttia mutta joutuvat lain nojalla jatkossa raportoimaan myös muista kuin taloudellisista asioista.

Raportin tulee lain mukaan sisältää tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista näkökohdista ja työntekijöistä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Laki edellyttää, että raportti sisältää ainakin seuraavat seikat:

Yhteisöt voivat raportoida lain edellyttämät tiedot joko toimintakertomuksessaan tai erillisessä raportissa, esimerkiksi yritysvastuuraportissa. Huomattavaa on, että raportin varmennus ei ole pakollista. Tilintarkastajan tulee kuitenkin tarkistaa, että raportti on annettu ja että sen tiedot ovat yhdenmukaisia tilinpäätöksen kanssa.

Lain vaikutukset ulottuvat soveltamisalan ulkopuolelle jääviin yrityksiin

Suurimmilla suomalaisyrityksillä on jo vakiintunut ote yritysvastuuraporttien laadintaan. Raportointikäytännöt helpottavat uusien säännösten haltuunottoa. Myös aiemmin yritysvastuuraportteja laatineiden yritysten on kuitenkin tarpeellista varmistaa, että kaikki lain vaatimukset täyttyvät ja taustaprosessit ovat kunnossa ensimmäistä lakisääteistä raportointikierrosta varten.

Muiden kuin soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen on puolestaan hyvä huomioida, että laki vaatii suuria yrityksiä raportoimaan muita kuin taloudellisia seikkoja myös liikesuhteistaan eli esimerkiksi kertomaan vaikutuksista toimitusketjussa. Odotettavissa onkin, että suurten yritysten tietopyynnöt alihankkijoille lisääntyvät lakimuutoksen myötä.