27.9.2023

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia suurten kansainvälisten konsernien verotukseen ja siirtohinnoitteluun Euroopan unionin alueella

Euroopan komissio on julkaissut syyskuussa 2023 kansainvälisille konserneille suunnatun direktiiviehdotuksen ”Business in Europe: Framework for Income Taxation” (BEFIT). Direktiiviehdotus sisältää yhteiset säännöt veropohjan määrittämiseksi kaikissa konserniyhtiöissä Euroopan unionin alueella, ja tarkoituksena on yhdistää veropohjat tämän jälkeen yhdeksi yhteiseksi veropohjaksi. Yhteisen veropohjan määrittämisen jälkeen kullekin konserniyhtiölle kohdistettaisiin sille kuuluva osuus yhteisestä veropohjasta kolmen edellisen verovuoden veronalaisen tuloksen keskiarvon perusteella määritetyn prosenttiosuuden mukaisesti.

Euroopan komissio antoi samassa yhteydessä erillisen ehdotuksensa siirtohinnoittelusääntöjen yhtenäistämiseksi Euroopan unionin alueella. Siirtohinnoittelua koskevilla ehdotuksilla pyritään toisaalta parantamaan varmuutta ja siten vähentämään veroriitoja ja kaksinkertaista verotusta, toisaalta vähentämään aggressiivista verosuunnittelua.

Ehdotettu direktiivi koskisi Euroopan unionin sääntelyn piirissä olevia suuria konserneja

BEFIT-direktiiviä sovellettaisiin pakottavana ainoastaan Euroopan unionin sääntelyn piirissä toimiviin konserneihin, joiden yhteinen liikevaihto on ollut tiettynä ajanjaksona tarkasteltuna vähintään 750 miljoonaa euroa ja joiden emoyhtiö omistaa vähintään 75 prosenttia omistusoikeuksista tai oikeuksista voittoon. Edellytyksenä on lisäksi, että konsernin yhtiöt laativat konsolidoidun tilinpäätöksen. Myös muut kuin mainitun liikevaihtorajan ylittävät EU:n sääntelyn piirissä olevat konsernit voivat soveltaa ehdotettua sääntelyä edellyttäen, että konserni laatii konsolidoidun tilinpäätöksen.

Ehdotettu sääntely voi alkuvaiheessa tuoda lisätyötä

Direktiiviehdotuksella pyritään viemään jälleen askeleella eteenpäin Euroopan unionin yhteistä yritysverojärjestelmää ja suunnitelmaa yhteisestä tulonjakomallista, jossa yhtenäisten sääntöjen perusteella määritetty tulos jaettaisiin verotettavaksi tietyllä jakoavaimella konserniyhtiöiden kotivaltioissa.  Ehdotetulla sääntelyllä pyritään kehittämään edelleen Euroopan unionin sisämarkkinaa ja vähentämään useiden verosääntelyiden soveltamisesta aiheutuvia prosessikustannuksia. Direktiiviehdotuksen odotetaan myös kannustavan rajat ylittäviä investointeja Euroopan unionin alueella. Komissio ennustaa, että sääntelyllä voitaisiin saavuttaa suuriakin säästöjä prosessikustannuksissa, mutta uuden sääntelyn täytäntöönpano ja soveltaminen aiheuttanee konserneissa varmasti ainakin alkuvaiheessa ylimääräistä työtä. Tilannetta monimutkaistanee käytännössä vielä se, että direktiiviehdotus koskee vain Euroopan unionin sääntelyn piirissä olevia yrityksiä. Sääntely ei toisin sanoen kata tilanteita, joissa yrityksen verotuksellinen kotipaikka on muualla kuin Euroopan unionin alueella.

Direktiivin sisältö voi vielä muuttua

BEFIT-sääntelyä koskeva direktiivi ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1.7.2028. Siirtohinnoittelua koskevat ehdotukset astuisivat ehdotetun mukaisesti voimaan jo 1.1.2026. Direktiivit lähetetään kuitenkin vielä tätä ennen Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Ehdotetussa sääntelyssä ja tulon jakamisessa on kyse jäsenvaltioiden verotusvaltaa koskevista ratkaisuista, jotka perinteisesti ovat olleet EU-tasolla vaikeita kysymyksiä. Ei siis voida pitää lainkaan varmana, että Euroopan neuvosto ja parlamentti hyväksyvät ehdotetun sääntelyn ainakaan nyt ehdotetun mukaisena. Kansainvälisen yritysverojärjestelmän uudistaminen on kuitenkin tarpeellista, ja muutoksia on ennemmin tai myöhemmin luvassa.