2.5.2022

Legal Design – käyttäjäkeskeisyys oikeuden murroksen etulinjassa

Mitä jos juridinen palvelu tai asiakirja olisikin helppolukuinen, visualisoitu ja käytännöllinen? Jos kieli olisi ymmärrettävää – kaikille? Juridiikkaa olisi selkeytetty sekä havainnollistettu, ja muotoilun keskiössä olisi loppukäyttäjä?

Juridiikan ja teknologian monimuotoistuessa kiinnostus legal designiin, eli oikeusmuotoiluun, on kasvanut. Legal design on puhuttanut asiantuntijoita kansainvälisesti jo pidempään, mutta nyt käyttäjäkeskeisyys on noussut yleisön tietoisuuteen uudella tavalla myös Suomessa – niinkin paljon, että sitä osataan jo vaatia. Juridiikalta toivotaan ymmärrettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja loppukäyttäjän näkökulman huomioimista. Legal designin ansiosta pystymme onneksi nyt vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Mitä legal design sitten on?

Legal design saattaa ensikuulemalta tuoda mieleen vain sen, että alkuperäiseen, kapulakieltä sisältävään asiakirjaan lisäillään nättejä kuvia ja kuvakkeita. Legal design on kuitenkin paljon muutakin, vaikka visuaalisuuden hyödyntäminen onkin kieltämättä merkittävässä osassa. Siinä ei siis vain ripustella koristeita kuuseen, vaan kyseessä on moniammatillisen tiimin yhteinen taival aina ensimmäisestä asiakaskohtaamisesta toimeksiannon loppuun asti.

Lähtökohtana legal design -projektille on tunnistaa, kenelle ja mihin tarkoitukseen palvelua tai asiakirjaa muotoillaan. Legal designista hyötyvät niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatiot. Loppukäyttäjä voi löytyä organisaation sisältä tai olla asiakkaamme asiakas ja muotoilu voi olla informaatio-, tuote-, palvelu-, organisaatio- tai järjestelmämuotoilua. Esimerkiksi tietosuojaseloste, salassapitosopimus tai vaikka juridista prosessia käsittelevä sivusto voidaan muotoilla. Kohde ja lopputuotteen toteuttamistapa voivat siis vaihdella, sillä jokainen projekti on ainutlaatuinen.

Yksi legal designin tarkoituksista on sujuvoittaa asiantuntijoiden ja asiakkaiden välistä yhteistyötä, joten me kaikki hyödymme siitä: mitä parempi ymmärrys osapuolten välillä vallitsee, sitä mielekkäämmäksi molemmat asiakassuhteen kokevat ja sitä parempi on lopputulos.

Mitkä asiat löytyvät legal design -projektin keskiöstä?

Kaikille projekteille yhteistä on metodi, joka rakentuu iteratiivisesta, interaktiivisesta ja luovasta työskentelytavasta sekä ongelmanratkaisusta. Legal design -projekti on parhaimmillaan hauska matka, joka alkaa loppukäyttäjän kipukohtien tunnistamisesta eli empatisoinnista. Empatia on yksi vahvimmista työkaluista paremman juridisen tuotteen saavuttamisessa – ihmisiähän me kaikki vain olemme! Ymmärtämällä, mikä turhauttaa ja aiheuttaa mutkia matkaan, ja asettuessamme loppukäyttäjän saappaisiin saamme arvokkaita näkökulmia.

Iteratiivisessa työskentelymallissa on kyse monivaiheisesta eri versioiden työstämisestä, joista jokainen vie lähemmäs lopputuotetta, jota ei olisi syntynyt ilman sitä edeltäviä prototyyppejä. Kunnon ”trial and error” -meininkiä siis! Lopputuotteen toimittaminen asiakkaalle ei myöskään tarkoita toimeksiannon loppumista, vaan legal design -projektin sinetöi hyvän henkinen palautekeskustelu. Se on tärkeä hetki, joka tukee kaikkien osapuolten oppimista ja kehitystä.

Legal designissa ei ole kyse ainoastaan substanssista vaan myös uudenlaisen yhteistyön ja innovatiivisen kulttuurin luomisesta. Legal designille ominaisessa moniammatillisessa tiimissä päästään hyödyntämään kaikkien osaamista ja näkökulmia sekä jatkuvasti kehittyviä työkaluja. Onnistuneeseen projektiin on siis voinut parhaimmillaan osallistua graafikoita, juristeja, koodaajia, kieliasiantuntijoita, oikeusteknologiaosaajia sekä asiakkaan oman alan ammattilaisia, esimerkiksi ekonomeja.

Miten asiakkaamme voivat hyötyä legal design -projekteista?

Legal designin tavoitteena on luoda juridisia palveluja ja tuotteita, jotka jokainen voi ymmärtää. Se ei kuitenkaan ole vastaus kaikkeen, eikä sitä kannata väkisin pakottaa osaksi jokaista prosessia.  Esimerkiksi juristien keskinäinen yhteistyö onnistuu välillä parhaiten juuri tälle ammattikunnalle ominaisilla lähestymistavoilla ja käsitteillä.

Mutta miten käy heidän, joilla ei ole juridista taustaa? Heidän, jotka tarvitsevat juridista neuvonantoamme ja joiden tulisi ymmärtää mihin sitoutuvat – eli juuri loppukäyttäjien? Juridiikkaan perehtymättömät kokevat juridiikan usein koodikieleksi, jota muut kuin juristit eivät ymmärrä (ja on se välillä haastavaa heillekin). Eikä kyse välttämättä ole ainoastaan ymmärrettävyydestä. Moni ei tietotaidon puutteen lisäksi edes jaksa paneutua edessänsä oleviin vaikeaselkoisiin sopimuksiin, prosesseihin ja epäinhimillisen pitkiin ehtoihin. Oikeudellisen järjestelmän toimivuuden näkökulmastahan tämä ei ole tarkoituksenmukaista, eihän?

Hyvin toteutettuna legal design säästää aikaa, parantaa asiakaskokemusta ja vähentää virheiden määrää niin asiakirjoissa kuin niiden tulkinnassakin. Tämä puolestaan voi säästää osapuolet riidoilta, jolloin rahaakin säästyy! Puhumattakaan siitä, että muotoiltua asiakirjaa on huomattavasti miellyttävämpi lukea, kun lukijaa ei kuormiteta informaatiotulvalla. Visuaalisuutta voidaan hyödyntää monin keinoin itse kielellisen muotoilun rinnalla. Käyttäjäkeskeisyys otetaan huomioon panostamalla tiiviyteen, helppolukuisuuteen ja havainnollistamiseen. Informaatiota tasapainotetaan ja asiakirjaan pyritään luomaan hierarkiaa.

Legal designin avulla haluamme tukea juristien oikeuden harjoittamista, kääntää monimutkaisen juridiikan loppukäyttäjälle käytännölliseksi ja mahdollistaa asiakkaillemme luovia ja tehokkaita ratkaisuja. Laajempi tavoite on parantaa jokaisen ymmärrystä heitä koskettavista säännöistä ja järjestelmistä, jotta niin yritykset kuin heidän asiakkaansakin voisivat navigoida oikeudellisessa järjestelmässä strategisesti ja viisaasti.

Miksi legal designin tulisi löytyä jokaisen juristin työkalupakista?

Legal design on monien ajattelutapojen ja metodien kokonaisuus. Juristin työkalupakissa se voi siten toimia tuottavana prosessina, joka johtaa jonkin uuden palvelun lanseeraamiseen, tai tutkimusmetodina datan ja näkemyksen tuottamiselle tietystä aiheesta. Design-ajattelun ottaminen osaksi juridiikkaa tekee alastamme moniulotteisemman ja inhimillisemmän. Se mahdollistaa kunnianhimoisemman ja luovemman tavan havainnollistaa sekä ratkaista juridiikan tuottaman hämmennyksen, turhautumisen ja kitkan.

Me Castrén & Snellmanilla toteutamme legal designia projekteissa, asiakkaille suunnatuissa koulutuksissa sekä koko henkilöstölle pidettävissä työpajoissa. Olemme muodostaneet moniammatillisen tiimin, jossa jokainen tuo oman näkemyksensä osaksi ketteriä projekteja. Sisäisesti hyödynnämme muotoilua erityyppisten asiakirjojen luomisessa. Olemme muotoilleet muun muassa juridisia malliasiakirjoja, tietoturvaohjeistuksen ja oikeusteknologisen käyttöliittymän, Signen.

Signe on sopimustyökalu, joka tarjoaa asiakkaillemme automatisoitujen asiakirjojen lisäksi myös muotoilua. Signen ansiosta asiakkaamme voivat saada automatisoituja sopimuksia, jotka ovat yhdenmukaisia ja muotoiltuja. Teknologiaa ja legal designia ei siis tulekaan pitää erillisinä kokonaisuuksina vaan toisiaan täydentävinä. 

Legal design tarjoaa uskomattoman potentiaalin viedä juridiikka uudelle tasolle. Muotoiltavaa riittää aina tietosuojaselosteista, käyttöehdoista ja salassapitosopimuksista erilaisiin juridisiin käyttöliittymiin ja järjestelmiin. Legal designin käyttökohteita on lukuisia, joten se on meille juristeille mahdollisuuksien maailma! Maailma, joka vie meitä kohti ymmärrettävämpää juridiikkaa ja jonka kehityksessä me Castrén & Snellmanilla olemme vahvasti mukana asiakkaidemme tukena – käyttäjäkeskeisyyttä edistäen.