21.5.2021

ICECAPITAL Kiinteistöpääomarahastot – Selkeyttävä ratkaisu carried interest -tuoton verotukseen

Avustimme ICECAPITAL-kiinteistöpääomarahastoja ja niiden taustalla toimivia omistajayrittäjiä pitkäaikaisessa veroriidassa, jossa Verohallinto pyrki verottamaan omistajayrittäjien saamia osinkotuloja palkkana pääosin sillä perusteella, että osa yritysten tuotosta muodostui rahastojen niin sanotusta carried interest -voitonjakoerästä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi 11.5.2021 antamillaan päätöksillä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön (VOVA) valitukset, joissa erimielisyyden kohteena ollut oikeuskysymys koski sitä, oliko carried interest -tuotto katsottava asiassa käytettyä oikeudellista muotoa kunnioittaen pääomatuloksi vai ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Verovelvollisten näkemyksen mukaan voimassa olevan sääntelyn ja esitöiden valossa ainoa oikea tulkinta on katsoa, että myös carried interest -tuottoa tulee verottaa oikeudellisen muodon mukaisesti pääomatulona. Verohallinto ja sittemmin VOVA on asiakokonaisuudessa asettautunut oikeudellista muotoa kunnioittamatta kannalle, jonka mukaan erityisesti carried interest -tuotossa olisi ollut kyse ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja mahdollisesti veronkierrosta.

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi asian 12.1.2021 antamillaan päätöksillä verovelvollisten eduksi. Hallinto-oikeus katsoi asiassa käytettyä oikeudellista muotoa kunnioittaen carried interest -tuoton kerryttäneen yrittäjille veronalaista osinkotuloa palkkatulon sijasta. Yleisen veronkiertosäännöksen ei myöskään katsottu soveltuneen asiakokonaisuudessa.

KHO:n päätösten myötä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut tulivat lainvoimaisiksi ja verovelvollisten käsitys siitä, että oikeudellisen muodon kunnioittaminen pätee myös carried interest -tuottoon, sai vahvistuksen. Lopputulos vastaa aikaisempia hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan antamia ratkaisuja. KHO ei katsonut käsillä olevaa oikeuskysymystä niin tulkinnanvaraiseksi, että sen jatkokäsittely KHO:ssa olisi tarpeen.

Lopputulos osoittaa yksityisoikeudelliselle muodolle asetettavan painoarvon merkityksen ja selkiyttää problematiikan ympärillä vallitsevaa oikeustilaa entisestään. Ratkaisulla on merkitystä koko pääomasijoitustoimialalle. Viimeistään tämä ratkaisu yhdessä aiempien julkaistujen ratkaisujen kanssa toivottavasti lopettaa asiasta pitkään käydyn keskustelun. Omistajayrittämisen on jatkossakin oltava sallittua myös pääomasijoitustoimialalla ilman yrittämiseen liittyvää merkittävää verotuksellista tulkinnanvaraisuutta.