9.11.2015

Yritysten pakolliset energiakatselmukset ovat täällä – mistä on kyse ja ketä ne koskevat?

Vuoden alussa voimaan tulleessa energiatehokkuuslaissa asetettu määräaika pakolliselle yrityksen energiakatselmukselle lähestyy vauhdilla. Katselmusvelvoitteen piirissä olevat yritykset ovat täyttäneet katselmusvelvoitteitaan varsin tunnollisesti, mutta mattimyöhäisillä on jo kova kiire: katselmuksen tulee olla tehtynä 5.12.2015 mennessä.

Mistä on kyse?

Energiatehokkuuslailla pannaan täytäntöön EU:n energiatehokkuusdirektiivi, jonka myötä muun muassa suurten yritysten energiakatselmukset tulevat pakollisiksi kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivi annettiin varmistamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteisiin (nk. 20–20–20-tavoitteisiin) kuuluvan energiatehokkuustavoitteen toteutumista: energiatehokkuutta tulee lisätä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Tähän asti energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä on toteutettu Suomessa markkinaehtoisesti ilman lainsäädäntöä. Direktiivin suurin muutos yritysten kannalta lienee energiakatselmuksen muuttuminen pakolliseksi suurissa yrityksissä. Jatkossa näille yrityksille ei voida pakollisuuden myötä myöntää enää energiatukea energiakatselmuksien tekemiseen.

Katselmuksessa käydään läpi kaikki energiankäyttökohteet

Neljän vuoden välein tehtävässä energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutus ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Katselmuksessa käydään läpi kaikki yrityksen energiankäyttökohteet, kuten rakennukset, teollinen ja kaupallinen toiminta sekä liikenne. Tarkoituksena on tunnistaa yrityksen tai konsernin energiankulutusprofiilin avulla yrityksen kokonaisenergiatehokkuus ja antaa kehitysehdotuksia.

Yrityksen energiakatselmukseen on aina sisällytettävä vähintään yksi kohdekatselmus. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa vain silloin, jos yrityksellä ei ole yhtään energiankäyttökohdetta, jossa kohdekatselmuksen tekeminen on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti perusteltua.

Kohdekatselmuksilla katetun energian määrän on vastattava vähintään kymmentä prosenttia yrityksen tai konsernin kokonaisenergiankäytöstä. Sähköä tai lämpöä tuottavissa yrityksissä tai konserneissa vastaava osuus on viisi prosenttia. Tarkempia määräyksiä ja vaatimuksia katselmukselle annetaan energiatehokkuuslaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa energiakatselmuksista (20/2015).

Velvollisuus koskee suuria yrityksiä

Yritystä pidetään energiatehokkuuslain mukaisena suurena yrityksenä toimialasta riippumatta, mikäli se työllistää ainakin 250 työntekijää tai sen liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 43 miljoonaa euroa. Tällaisia yrityksiä on Energiaviraston alustavan arvion mukaan Suomessa noin 5 000.

Yrityksen suuruus määritellään globaalilla tasolla: mukaan lasketaan kaikki yrityksen omistus Suomessa ja ulkomailla. Tämän seurauksena Suomeen rekisteröitynyttä yritystä voidaan pitää energiatehokkuuslain tarkoittamana suurena yrityksenä, vaikka Suomessa toimiva osa olisi hyvinkin pieni, kunhan vain kynnysarvot täyttyvät maailmanlaajuisessa tarkastelussa.

Suomalaisen yrityksen ei sentään kuitenkaan tarvitse teettää energiakatselmusta kaikissa niissä maissa, joissa sillä on toimintaa.Yrityksen tai konsernin on sisällytettävä energiakatselmukseen tiedot sen energiankulutuksesta ja kulutuksien jakautumisesta Suomessa. Katselmus tehdään siis vain Suomen aluerajojen sisällä tapahtuvasta toiminnasta.

Muissa EU:n jäsenmaissa olevat toiminnot ovat aina kyseisen jäsenmaan lainsäädännön piirissä. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi Saksassa toimiva suomalaisomisteinen yritys voisi kuulua Saksan energiatehokkuuslainsäädännön edellyttämän energiakatselmuksen piiriin.

Jos Oy Yritys Ab:lla on Suomessa 100 työntekijää ja 20 miljoonan euron liikevaihto, mutta sen omistamalla Saksan-tehtaalla työntekijöitä on 300, tulee yritys oletettavasti tarkasteltavaksi Suomen lisäksi myös Saksan energiatehokkuuslainsäädännön perusteella, mikäli paikallisen sääntelyn asettamat rajat ylittyvät. Koska suuren yrityksen määritelmä on peräisin suoraan vähimmäisvaatimukset asettavasta energiatehokkuusdirektiivistä, ei liikkumavaraa alaspäin kansallisesti ole.

Velvoite tehdä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä koskee vain sellaisia yrityksiä, jotka ovat ylittäneet suuren yrityksen rajat vuosien 2013, 2014 ja 2015 tiedoilla. Jos rajat eivät ole ylittyneet jonain mainituista vuosista, ei velvoitetta katselmukseen tekemiseen vuonna 2015 ole. Mikäli taas rajat ylittyvät vuonna 2015 ja 2019, tulee katselmus tehdä vuonna 2019, vaikka vuosina 2016, 2017 ja 2018 rajat olisivat jääneet ylittymättä.

Sertifioitu energianhallintajärjestelmä voi vapauttaa katselmusvelvollisuudesta

Jos yrityksellä on käytössään energiatehokkuuslain tarkoittama sertifioitu energianhallintajärjestelmä tai ympäristönhallintajärjestelmä (esim. ISO 50 001), johon sisältyy edellä kuvatulla tavalla tehty yrityksen energiakatselmus, pakollista energiakatselmusta ei tarvitse tehdä.

Jos yritys puolestaan osallistuu sellaiseen valtion viranomaisen kanssa allekirjoitettuun vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimusjärjestelmään, johon sisältyy energiatehokkuuslain vaatimukset täyttävä yrityksen energiakatselmus, vapautuu yritys katselmusvelvollisuudestaan.

Energiavirasto valvoo energiakatselmusten tekemistä pistokokein vuoden 2016 keväästä alkaen. Valvonta tulee Energiaviraston mukaan kohdistumaan tilastollisesti merkittävään osaan yrityksiä, joten jos yrityksesi energiakatselmus on vielä tekemättä, on aika ryhtyä toimiin heti.