9.12.2021

Valitusoikeus rakennusluvista laajenee koskemaan rekisteröityjä yhteisöjä joulukuusta 2021 alkaen

Rekisteröidyillä yhteisöillä on jatkossa oikeus valittaa rakennusluvasta, jos lupa koskee hanketta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) muutos tuli voimaan 1.12.2021.

Muutoksen taustalla on Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus, jonka mukaan Suomi on jättänyt panematta täytäntöön useita tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin (2011/92/EU) säännöksiä.

Mikä muuttuu?

Valitusoikeus rakennuslupapäätöksestä laajenee koskemaan myös sellaisia rekisteröityjä yhteisöjä, joiden tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen.

Laajennettu valitusoikeus koskee kuitenkin vain rakennuksia hankkeissa, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Toisin sanoen hankkeen vaikutukset ympäristöön on tullut arvioida niin sanotussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Valitusoikeus koskee rakennuslupamenettelyssä kaikkia rakennuksia, jotka kuuluvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltuun hankkeeseen.

Näin ollen esimerkiksi teollisuusalueelle sijoittuva ympäristövaikutuksiltaan merkittävän teollisuuslaitoksen rakennuslupa tai tuulipuistohankkeeseen kuuluvan yksittäisen tuulivoimalan rakennuslupa voi kuulua laajennetun valitusoikeuden piiriin.

Muutoksenhakuoikeus sisältää myös mahdollisuuden tehdä oikaisuvaatimus. Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus. Oikaisuvaatimuksen perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla.

Huomioitavaa on, että yhteisön muutoksenhaku on valitusperusteen osalta sisällöllisesti rajoitettu yhteisön säännöissä määriteltyyn toimialaan, minkä lisäksi rakennuksen on sijaittava yhteisön toiminta-alueella.

Mitä vaikutuksia muutoksella on?

Muutos laajentaa mahdollisten muutoksenhakijoiden joukkoa ja voi siten viivästyttää rakennusluvan lainvoimaiseksi tuloa. Rakentamista ei lähtökohtaisesti saa aloittaa ennen kuin lupa on tullut lainvoimaiseksi, jolloin muutoksenhakumenettely voi viivästyttää hankkeen toteuttamista.

Rakennusluvan hakijalla on edelleen oikeus hakea lupaviranomaiselta aloittamisoikeutta, jonka perusteella rakennustyö voidaan suorittaa osittain tai kokonaan vakuutta vastaan ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman. Tällöin rakennustöihin ryhdyttäisiin kuitenkin sillä riskillä, että muutoksenhakuviranomainen myöhemmin kumoaa lupapäätöksen. Lisäksi muutoksenhakuviranomainen voi valituksesta myös kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.