14.12.2018

Lakiesitys helpottamaan kotimaisten pääomarahastojen perustamista ja varainkeruuta – rahastojen rahastojen verokohtelua selkeytetään

Tausta

Hallitus on antanut 13.12.2018 lakiesityksen, jonka tavoitteena on poistaa suomalaisten kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen perustamiseen liittyvä verolainsäädännön ongelmakohta.

Suomalaisten ky-muotoisten pääomarahastojen sijoittajien verotus on tietyiltä osin perustunut vakiintuneeseen oikeus- ja verotuskäytäntöön. Ulkomaisten sijoittajien verokohtelua helpotettiin alun perin vuonna 2005 säädetyllä erityissäännöksellä (TVL 9.5 §). Erityissäännöksen soveltuessa muualla kuin Suomessa yleisesti verovelvollista ky-muotoisen pääomarahaston äänetöntä yhtiömiestä verotetaan osuudestaan pääomarahaston tulo-osuuteen Suomessa vain niiltä osin kuin tulo olisi yhtiömiehen suoraan saamana ollut veronalaista.

Erityissäännöksen soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä kuitenkin katsottiin, ettei erityissäännös sovellu ulkomaisiin verotuksessa transparentteihin ky-muotoisen pääomarahaston yhtiömiehiin, eli käytännössä rahastojen rahastoihin. Tämä vesitti keskeisiltä osin säännöksen taloudellisen tarkoituksen.

Lakimuutos

Tuoreen hallituksen esityksen mukaan poikkeussäännöstä voidaan soveltaa jatkossa myös sellaiseen Suomessa rajoitetusti verovelvolliseen tahoon, joka tekee sijoituksen ky-muotoiseen pääomarahastoon yhden tai useamman kotimaisen tai ulkomaisen yhtymän kautta. Edellytyksenä on muun muassa se, että tällaiseen viimekätiseen sijoittajaan sovelletaan Suomen ja sijoittajan kotivaltion kesken tehtyä verosopimusta ja että ky:n sijoittajana oleva yhtymä on rekisteröity lainkäyttöalueella, jonka kanssa Suomi on sopinut verotietojenvaihdosta.

Erityissäännös edellyttää lisäksi, että ky-muotoisen rahaston sijoittaja on kotimainen tai ulkomainen yhtymä – esimerkiksi ulkomainen sopimusperusteinen rahasto ei riitä poikkeussäännöksen soveltumiseen. Erityissäännös koskee vaihtoehtorahastoista annetun lain mukaisia vaihtoehtorahastoja riippumatta siitä, onko vaihtoehtorahastonhoitaja toimiluvallinen vai rekisteröitymisvelvollinen.

Vaikutukset

Lakimuutoksen tarkoituksena on helpottaa ulkomaisen pääoman hankkimista kotimaisiin pääomarahastoihin, ja tavoitteeseen pyritään aiemman poikkeussäännöksen laajentamisella. Vaikka poikkeussäännös sisältää edelleen edellä viitattuja rajauksia, niitä voidaan pitää asiallisesti perusteltuina.

Muutoksen konkreettinen käytännön vaikutus jää nähtäväksi. Joka tapauksessa se poistaa yhden keinotekoisen ja tarpeettoman esteen ulkomaisten sijoittajien sijoituksille kotimaisiin pääomarahastoihin.

Muutos on ollut pääomasijoitusalan tavoitteena jo pidempään ja sen uskotaan merkittävästi lisäävän ulkomaisia sijoituksia kotimaisiin pääomarahastoihin.