24.5.2016

Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus muuttuu – lakiehdotus eduskunnalle 19.5.2016

Hallitus on antanut 19.5.2016 eduskunnalle esityksen (HE 83/2016 vp) laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta, joilla pannaan täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi.

Työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä työryhmä julkaisi aiemmin viime vuonna mietinnön lainsäädännön muutosehdotuksesta (ks. uutinen 3.7.2015).

Työryhmän mietinnöstä poiketen hallituksen esitykseen ei sisällytetty ehdotusta taloudellisesta seuraannosta. Ehdotettuun lakiin ei siis sisälly säännöksiä siitä, että esimerkiksi liiketoimintakaupassa ostaja olisi velvollinen maksamaan vahingot, jotka kaupan kohde on aiheuttanut ennen yrityskauppaa, jos ostaja tiesi tai sen olisi pitänyt tietää kilpailuoikeuden rikkomisesta. Taloudellinen seuraanto jää siten oikeuskäytännön varaan.

Muutoin lakiehdotus vastaa pääosin asiasisällöltään työryhmämietintöä. Hallituksen esitys sisältää säännöksiä muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä todistustaakkasäännöistä sekä sakoista vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, sovintoratkaisun vaikutuksista vahingonkorvaukseen sekä vanhentumisesta.

Lakiehdotuksessa näyttötaakka on kartellien osalta käännetty eli kartellin oletetaan aiheuttaneen vahinkoa, jollei rikkomiseen syyllistynyt muuta näytä. Vahinko-olettama soveltuisi vain kartelleihin, ja esimerkiksi määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapauksissa kantajan on näytettävä, että kilpailunrajoituksesta on aiheutunut vahinkoa.

Lakiehdotuksessa esitetään vanhentumisajaksi viisi vuotta siitä, kun kantaja on saanut tietää tai sen olisi pitänyt saada tietää rikkomuksesta, vahingosta sekä vastuussa olevasta. Viiden vuoden vanhentumisaika kuitenkin keskeytyy kilpailuviranomaisen käsittelyn ajaksi, kunnes lainvoimaisesta ratkaisusta on kulunut vuosi, sekä sovintoneuvottelun ajaksi. Oikeus vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan vanhene, jos kanne nostetaan vuoden kuluttua lainvoimaisesta ratkaisusta tai kymmenen vuoden kuluttua kilpailuoikeuden rikkomispäivästä tai jatketun rikkomuksen päättymispäivästä. Vahingonkärsijä voi vedota pisimpään vanhentumisaikaan. Vanhentumisajan katkaisu on tehtävä kaikissa tapauksissa kanteella.

Muutokset kilpailulakiin koskevat ainoastaan ehdotetusta vahingonkorvauslaista johtuvia termien lisäyksiä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 26.12.2016.

Hallituksen esitykseen pääset täältä.

 

Annamme mielellämme lisätietoja:
Sari Hiltunen
Hannele Huimala
Salla Mäntykangas-Saarinen