21.9.2017

Uusiutuvan energian tukijärjestelmä uudistuu – ministeriö ehdottaa tarjouskilpailuun perustuvaa preemiojärjestelmää

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi 15. syyskuuta lausuntopyynnön uusiutuvan energian uutta tukijärjestelmää koskevasta esitysluonnoksesta. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin (1396/2010, tuotantotukilaki) ehdotetaan lisättäväksi teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun perustuvaa preemiojärjestelmää koskevat säädökset.

Ehdotuksen mukaiseen tarjouskilpailuun voi osallistua tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine-, aurinko- tai aaltovoimalaa koskevalla investointihankkeella. Tarjouskilpailulla halutaan kannustaa kustannustehokkaiden hankkeiden kehittämiseen ja ylläpitää alalla jatkuvaa kehityspainetta.

Tarjouskilpailut on tarkoitus järjestää vuosina 2018–2019, joiden aikana tuotantoa kilpailutetaan yhteensä 2 TWh:n edestä. Tarjouskilpailun voittaisivat ne tarjoukset, joissa preemio on alhaisin ja joiden mukainen sähkön vuosituotannon määrä ei ylitä kilpailutettavaa vuosituotannon määrää. Tarjotun preemion tulee alittaa tarjouskilpailun rajahinta, joka olisi aluksi nykyisen syöttötariffin mukainen 53,5 euroa/MWh.

Sähkön tuottajalle maksettava tuki määräytyy tarjouksen perusteella hyväksytyn preemion ja tariffijakson aikana tuotetun sähkön määrän sekä sähkön markkinahinnan keskiarvon perusteella. Tukiajan enimmäispituus on sama kuin nykyisessä syöttötariffijärjestelmässä eli 12 vuotta.

Tarjouskilpailuun vain pitkälle kehitetyt hankkeet

Ehdotuksen mukaisella sääntelyllä pyritään varmistamaan, että tarjouskilpailuun osallistuvat hankkeet ovat aidosti toteuttamiskelpoisia ja tarjouskilpailuun onkin mahdollista osallistua vain varsin pitkälle kehitetyllä hankkeella. Rakentamisen edellytyksenä olevan kaavan, rakennuslupien ja mahdollisten poikkeamispäätösten tulisi olla lainvoimaisia, kun hakemus jätetään.

Voimalaitokseen liittyvän käyttöomaisuuden hankkimisesta tai rakennustyön aloittamisesta ei kuitenkaan voi vielä olla sitovia päätöksiä. Tarjouskilpailuun ei voi osallistua hankkeella, jossa on vireillä syöttötariffijärjestelmään hyväksymistä koskeva asia. Tarjouskilpailuun ei siten voi osallistua esimerkiksi voimalaitos, jonka syöttötariffijärjestelmää koskeva kielteinen päätös on muutoksenhaun vuoksi vireillä. Sähkön tuottaja voi kuitenkin osallistua tarjouskilpailuun voimalaitoksella, jota on koskenut nykyisen syöttötariffijärjestelmän mukainen kiintiöpäätös.

Sähkön tuottaja olisi velvollinen tuottamaan hyväksytyn tarjouksen mukaisen määrän uusiutuvalla energialähteellä tuotettua sähköä. Velvollisuuden noudattamatta jättämisestä seuraisi valtiolle maksettava alituotantokorvaus. Korvaus tulisi maksettavaksi, ellei voimalaitoksen keskimääräinen tuotanto ole ensimmäisen tukijakson aikana (ensimmäiset neljä vuotta) vähintään 75 prosenttia ja toisen tai kolmannen tukijakson aikana (seuraavat neljän vuoden jaksot) vähintään 80 prosenttia hyväksymistä koskevan päätöksen mukaisesta vuosituotannosta.

Tarjouskilpailuun osallistujilta peritään osallistumisvakuus

Hanketta koskevien edellytysten lisäksi hankkeiden toteuttamiskelpoisuus pyritään varmistamaan prosessin aikana asetettavilla vakuuksilla. Tarjouskilpailuun osallistumisen yhteydessä sähkön tuottajan olisi annettava osallistumisvakuus, jonka suuruus on tarjouksen mukaisen sähkön vuosituotannon määrä kerrottuna 2 eurolla/MWh.

Sähkön tuottaja saa osallistumisvakuuden takaisin, jos se ei voita tarjouskilpailua. Hyväksyttyjen tarjousten osalta osallistumisvakuus palautetaan, kun tuottaja on asettanut vaaditun rakentamisvakuuden. Rakentamisvakuuden suuruus on vuosituotannon määrä kerrottuna 16 eurolla/MWh. Rakentamisvakuus palautetaan tuottajalle, jos voimalaitos liitetään kokonaisuudessaan sähköverkkoon ennen määräajan päättymistä siten, että se tuottaa sähköä verkkoon. Jos määräajan kuluessa vain puolet voimalaitoksen tehosta on liitetty sähköverkkoon, tilitetään puolet rakentamisvakuudesta valtiolle.

Voimalaitos on liitettävä verkkoon niin, että se tuottaa sähköä verkkoon kolmen vuoden kuluessa preemiojärjestelmään hyväksymistä koskevan päätöksen antamisesta. Riittävää kuitenkin on, että liittäminen toteutetaan määräajan puitteissa vain osaksi. Tällöin sähkön tuottajan voisi kuitenkin olla vaikea täyttää tuotantovelvoite, mikä tarkoittaisi alituotantokorvauksen maksamisvelvoitetta. Sähkön tuottaja myös menettäisi osan rakentamisvakuudesta. Koko voimalaitoksen tulee olla liitettynä verkkoon ja tuottaa sähköä viiden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

TEM:n järjestämä lausuntokierros päättyy 4. lokakuuta 2017. Lain muutokset olisi mahdollista saattaa voimaan, kun Euroopan komissio on hyväksynyt preemiojärjestelmän. Komission käsittelyn arvioidaan kestävän 6–12 kuukautta.