18.4.2018

Tavaramerkkilakia uudistetaan – uhka vai mahdollisuus?

Suomen tavaramerkkilaki muuttuu vuonna 2019. Muutoksen valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että asetetun työryhmän ehdotus lain kokonaisuudistuksesta on valmis.

Merkinhaltijoille näkyvimmät uudistukset ehdotuksen mukaisesti olisivat

1. UUDENTYYPPISET MERKIT – tavaramerkkien esittämistä koskevasta graafisesta vaatimuksesta luopuminen, ja sen mahdollistamat uudentyyppiset rekisteröinnit

2. HALLINNOLLINEN MITÄTÖINTI – tavaramerkkien hallinnollisten menettämis- ja mitätöintiprosessien tuominen Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi, vaikka mahdollisuus markkinaoikeusprosessiin säilyisi

3. TOIMINIMIEN KUMOAMINEN – tavaramerkkien rekisteröintiä usein estävien laajalla toimialalla rekisteröityjen toiminimien osittaisen tai kokonaisvaltaisen kumoamisen mahdollistaminen käyttämättömyyden perusteella

4. LUOKITUKSIEN TARKENTAMINEN – kansallisten tavaramerkkien luokituskäytäntöjä selkeytetään vastaamaan EU-tason käytäntöä. Tämä vaikuttaa erityisesti ennen vuoden 2012 lokakuuta ns. luokkaotsikoilla rekisteröityihin merkkeihin

Ehdotus on lausuntokierroksella ja elinkeinoelämän eri tahoilla on nyt mahdollisuus antaa kommenttinsa ehdotettuun lain uudistukseen.

Miksi uudistus on tarpeen?

Suomen tavaramerkkilain kokonaisuudistukselle on tarve, sillä alkujaan vuonna 1964 säädettyyn lakiin on vuosien saatossa tehty lukuisia pienempiä ja suurempia muutoksia. Lain kokonaisvaltainen uudistaminen, joka on jo tehty muissa Pohjoismaissa, on jäänyt odottamaan sopivaa ajankohtaa. Lain uudistaminen on myös mahdollisuus muuttaa tavaramerkkilaissa ja siihen liittyvissä muissa laeissa olleita epäjohdonmukaisuuksia. Tällaisia muita lakeja ovat erityisesti toiminimilaki ja rikoslaki. Samalla muutoksia ehdotetaan myös yhteismerkkilakiin, lakiin Patentti- ja rekisterihallituksesta sekä lakiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa.

Tavaramerkkien osalta uudistuksen tarve johtuu myös erityisesti siitä, että EU-tavaramerkit ja kansalliset tavaramerkit ovat voimassa EU-markkinoilla rinnakkain. Yksikään aktiivinen merkinhaltija ei voi toimia EU-markkinoilla eli nykyisillä laajemmilla kotimarkkinoillaan huomioimatta molempia oikeustyyppejä. Näin ollen on tärkeää, että kansallisia ja EU-tavaramerkkejä koskevat samankaltaiset ja johdonmukaiset säännöt. Uudistuksella kansallinen tavaramerkkilaki saatetaan lähemmin vastaamaan EU-tason sääntöjä ja käytäntöjä.

Mitä uudistus tarkoittaa merkinhaltijoille?

Ehdotuksen toteutuessa lakiin on tulossa muun muassa edellä mainittuja muutoksia. Muutokset nostavat tilapäisesti kustannuksia ja mahdollisesti luovat siirtymäajalla epävarmuutta oikeuksien saamasta suojasta, mutta toteutuessaan myös helpottavat rekisteröintiprosessia tekemällä lähtökohtaisesti aiempien käyttämättömien oikeuksien kumoamisesta ja mitätöinnistä yksinkertaisempaa ja edullisempaa. Tullimenettelyissä EU-alueella olennaiseen tavaroiden kauttakulkuun liittyvää sääntelyä on myös tavoitteena täsmentää direktiivin mukaisesti siten, että näyttötaakka tavaroiden määrämaan osalta siirtyy tavaroiden haltijoille.

Tavoitteena on myös EU-tavaramerkeille jo toteutettu luokitusten selkiyttäminen, joka muuttaa Suomessa käytössä ollutta luokkaotsikoiden käyttämiseen perustunutta laajaa suojaa kohti monissa muissa maissa ollutta käytäntöä merkkien täsmällisemmästä suoja-alasta. Samoin ehdotukseen on sisällytetty muutos aiemman mustavalkoisten merkkien suoja-alan muuttamisesta vastaamaan EU:n nykykäytäntöä, jossa tavaramerkin mustavalkoinen suojaus ei enää automaattisesti tarkoita sitä, että merkki saisi suojaa kaikissa värivarianteissaan.

Lain muutoksen jälkeen Suomessakin rekisteröidyille merkeille värin voitaisiin siten katsoa olevan oleellinen osa merkin suojapiiriä, toki merkistä riippuen. Merkkien graafisesta esittämisestä luopuminen luo myös uusia mahdollisuuksia brändien suojaamiseen, mutta myös haasteita tavaramerkkien ennakkotutkimuksiin sekä valvontaan.

Ehdotus toisi myös paljon lakiteknisiä muutoksia sekä muutoksia hakemusten ja rekisteröintien käsittelyyn Patentti- ja rekisterihallituksen edessä, mitkä eivät välittömästi näkyisi merkinhaltijan arkipäivässä, vaikka ne toteutuessaan muuttaisivatkin tämänhetkistä tavaramerkkilakia.

Tarvetta toimenpiteille?

Konkreettinen lain muutos on aina hyvä hetki arvioida tavaramerkkistrategiaa ja tavaramerkkisalkun tilannetta. Suojausstrategian ja merkkien hallinnan lisäksi entistä tärkeämmäksi tulevat myös loukkaus- ja puolustautumisstrategiat ja niiden yhdistäminen hallinnollisiin prosesseihin. Toimimme mielellämme sparraajina ja avustamme näihin asioihin liittyvissä pohdinnoissanne.

Lakiuudistus on vasta ehdotusvaiheessa, mutta varmaa on, että Suomen tavaramerkkilaki tulee muuttumaan vähintään osittain vuonna 2019. Osa ehdotuksen muutoksista, erityisesti ne, jotka perustuvat EU-direktiiviin tulevat voimaan jossakin muodossaan, vaikka lain kokonaisuudistusta ei tässä laajuudessaan hyväksyttäisikään.

Seuraamme lain uudistuksen etenemistä.