21.5.2019

Määräysvaltaa käyttävät henkilöt rekisteröitävä 1.7.2020 alkaen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä koskevaan lakiin tehtiin vuoden alussa muutos, joka edellyttää yrityksiä ja yhteisöjä paitsi pörssiyhtiöitä ylläpitämään ajantasaista ja täsmällistä luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan. Velvollisuus on aikaisempaa laajempi ja koskee nyt samassa laissa ilmoitusvelvollisiksi määriteltyjen yritysten lisäksi satoja tuhansia Suomessa toimivia yrityksiä.

Rahanpesulaki eli vuonna 2017 annettu laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) perustuu Euroopan unionin neljänteen rahanpesudirektiiviin. Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä, sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Muutos tekee merkittävät omistajatiedot julkisiksi ja lisää siten avoimuutta. Tosin Suomessa osakeyhtiöiden hallituksilla on jo nykyisin velvollisuus pitää yhtiön osakkeista ja niiden omistajista luetteloa, ja kenellä tahansa on halutessaan oikeus saada jäljennös tällaisesta osakasluettelosta. Velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat Patentti- ja rekisterihallituksen eli PRH:n rekisteriin ei kuitenkaan koske esimerkiksi pörssiyhtiöitä. 

Ketkä ovat tosiasiallisia edunsaajia?

Tosiasialliseksi edunsaajaksi määritellään luonnollinen henkilö, jolla on määräysvalta yhteisössä. Määräysvalta puolestaan syntyy, kun henkilö omistaa yli 25 prosenttia yhteisön osakkeista, käyttää suurempaa kuin 25 prosentin osuutta yhteisön äänioikeuksista tai käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa.

Määräysvalta voi olla myös välillistä. Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen merkitsee tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Esimerkiksi osakassopimuksessa voidaan sopia tällaisesta määräysvallasta. Edunsaajien kartoittaminen voi tällaisissa tilanteissa olla hyvinkin vaativa ja moniulotteinen tehtävä. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai määräysvaltaa koskevat edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Säätiöiden, yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden tosiasiallisina edunsaajina ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet. Säätiöiden tosiasiallisina edunsaajina pidetään myös rekisteriin merkittyjä hallintoneuvoston jäseniä.

Milloin on ryhdyttävä toimeen?

Rekisteröintivelvoite etenee kahdessa vaiheessa: velvoite tulee voimaan 1.7.2019, ja rekisteröinnin on oltava valmis 1.7.2020 mennessä. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekistereihin tulee ilmoittaa tosiasiallisten edunsaajien henkilötietojen lisäksi heidän määräysvaltansa tai omistusosuutensa peruste ja laajuus.

Finanssivalvonta on ilmoittanut lisäävänsä valmiuttaan tehdä tarkastuksia ja käyttää valvontaa tehostavia sanktioita. Edunsaajien kartoittaminen ja rekisteröiminen on siis hyvä aloittaa jo nyt.