10.6.2019

Kilpailulaki uudistuu – KKV:n valtuudet laajenevat ja yrityskauppojen käsittelyajat pitenevät

Tasavallan presidentti on 7.6.2019 vahvistanut lait, joilla kilpailulain uudistukset tulevat voimaan pääosin 17.6.2019.

Uudistusten myötä Kilpailu- ja kuluttajavirastolla eli KKV:llä on dawn raid -tarkastusten yhteydessä oikeus kopioida tutkittava aineisto väliaikaisesti ja jatkaa tarkastusta myöhemmin omissa tiloissaan. Kohdeyritys ja sen asiamiehet saavat olla tarkastuksessa paikalla sijainnista riippumatta. KKV:n tarkastusoikeus on lisäksi jatkossa tallennusvälineestä riippumaton, eli KKV:llä on oikeus tarkastaa myös esimerkiksi henkilökohtaisessa käytössä olevat matkapuhelimet ja tabletit.

Viranomaiset tiivistävät yhteistyötään

Tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä laajennetaan muun muassa lisäämällä viranomaisia, joille KKV voi luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ja asiakirjoja. Jatkossa myös Verohallinto voi oma-aloitteisesti luovuttaa KKV:lle sellaisia verotustietoja, joilla saattaa olla merkitystä kilpailunrajoitusten valvonnassa. Lisäksi harmaan talouden selvitysyksikkö voi laatia yrityksen vastuuhenkilöistä velvoitteidenhoitoselvityksen kilpailunrajoitusten valvonnan yhteydessä.

Kirjanpidon eriyttämisvelvoite voimaan vuoden 2020 alussa

Lakiin tulee myös kirjanpidon eriyttämisvelvoite kunnille, kuntayhtymille, valtiolle ja niiden määräysvallassa oleville yksiköille, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Eriyttämisvelvoitetta tehostetaan uhkasakolla. Velvollisuus ei koske yksiköitä, joiden em. toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa. Kirjanpidon eriyttämisvelvoite tulee voimaan 1.1.2020.

Yrityskauppojen käsittelyyn varattava aikaa

Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat pitenevät. Ne lasketaan jatkossa työpäivinä kuukausien sijaan. I-vaiheen käsittelyaika on uudistuksen jälkeen 23 työpäivää (aiemmin 1 kuukausi) ja II-vaiheen 69 työpäivää (aiemmin 3 kuukautta). Markkinaoikeus voi jatkossakin pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä (aiemmin 2 kuukaudella).

Yrityskauppojen joutuisan käsittelyn kannalta on olennaista, että ilmoitusta edeltää asianmukainen pre-notifikaatiovaihe ja että ilmoitus sisältää täydelliset tiedot. Tätä korosti myös KKV 22.5.2019 järjestämässään ”Kilpailuvalvontaa pintaa syvemmältä” ‑seminaarissa. KKV:n esitys yrityskauppavalvonnan linjauksista on saatavissa täältä.