15.3.2017

Kilpailulain uudistaminen etenee

Kilpailulain uudistamista valmistellut työryhmä on julkaissut mietintönsä 14.3.2017.

Kilpailulain ajantasaisuutta arvioituaan työryhmä ehdottaa muutoksia erityisesti kilpailulain mukaisiin viranomaistarkastuksiin ja seuraamusjärjestelmään.

Työryhmän esityksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolla olisi tarkastusten yhteydessä oikeus jatkaa sähköisessä muodossa olevan aineiston tarkastamista omissa toimitiloissaan. Lisäksi kilpailulaissa säädettäisiin nimenomaisesti, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeus ei riippuisi tallennusvälineestä, koska nykyisin tarkastuksen kannalta merkityksellistä aineistoa on useissa erilaisissa mobiililaitteissa. Elinkeinonharjoittajan ja tämän ulkopuolisen oikeudellisen neuvonantajan välisen luottamuksellisen viestinnän suojaa ehdotetaan parannettavaksi uudella menettelyllä, jossa erimielisyystilanteissa asiakirjat siirrettäisiin arvioitaviksi tehtävään määrätylle, kilpailulain valvontatehtäviin nähden ulkopuoliselle virkamiehelle. Virkamies ratkaisisi, kuuluuko asiakirja ulkopuolisen neuvonannon suojan piiriin. Tästä ratkaisusta ei esityksen mukaan saisi erikseen valittaa. Työryhmä esittää, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia laajennettaisiin tarkastuksilla, joita se suorittaa muualla kuin elinkeinonharjoittajan liiketiloissa (ns. kotitarkastukset). Jatkossa Kilpailu- ja kuluttajavirasto saisi myös tällaisilla tarkastuksilla pyytää selvityksiä tosiseikoista ja asiakirjoista ja tallentaa saamansa vastaukset.

Toimialayhdistyksille määrättävien seuraamusmaksujen suuruuden osalta työryhmä esittää seuraavaa: ”Mikäli yhteenliittymän toteuttama rikkominen liittyy sen jäsenten toimintaan, seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia yhteenliittymän sekä sen 10 suurimman kyseiseen toimintaan liittyvän jäsenen liikevaihtojen summasta.” Työryhmän esityksen mukaan kilpailurikkomuksen johdosta voitaisiin jatkossa määrätä myös ”rakenteellisia korjaustoimenpiteitä”, jollaisella tarkoitetaan yleensä yritykselle asetettavaa velvollisuutta luopua joistakin omaisuuseristään. Kyseisen rakenteellisen korjaustoimenpiteen määräisi esityksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä markkinaoikeus.  

Lakiin esitetään sisällytettäväksi mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu eräiden kilpailulakiin sisältyvien menettelysäännösten rikkomisesta. Seuraamusmaksu voitaisiin määrätä esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja antaisi virheellisiä tietoja vastatessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kehotukseen tai kieltäytyisi suostumasta tarkastukseen. Seuraamusmaksun määräisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä markkinaoikeus.

Lisäksi työryhmä on tehnyt muutosehdotuksia liittyen muun muassa viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon, asioiden tärkeysjärjestykseen ja tutkimatta jättämiseen, yrityskauppavalvonnan käsittelymääräaikoihin sekä kilpailuneutraliteettivalvontaan.

Työryhmä ei ehdota säännöstä kaikista käsittelemistään asioista eikä se ole mietinnössään yksimielinen. Erityisesti elinkeinoelämän edustajat ovat esittäneet kriittisiä huomioita mietintöön liitetyissä eriävissä mielipiteissä ja täydentävissä lausumissa.

Mietinnöstä on mahdollista lausua 15.5.2017 asti. Seuraava vaihe lainuudistuksessa on hallituksen esityksen laatiminen.

Työryhmä on jo aikaisemmin 2.5.2016 julkaissut väliraportin koskien toista tehtäväkokonaisuuttaan. Siinä työryhmä arvioi mahdollista kilpailulain uudistamistarvetta suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta koskevan hallitusohjelmakirjauksen johdosta. 

Lue työryhmän mietintö 14.3.2017 kokonaisuudessaan.