12.5.2022

Castrén & Snellman osallistuu EU:n monimuotoisuuskuukauteen

Castrén & Snellman osallistui viime viikolla EU:n monimuotoisuuskuukauteen järjestämällä paneelin, jossa toimistomme työntekijät keskustelivat yhtiömme strategiasta, arvoista ja monimuotoisuudesta. Paneeli jatkoi toimistomme sisäistä monimuotoisuustyötä, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstömme kokemusta monimuotoisuudesta ja työyhteisöön kuulumisesta.

Monimuotoisuudella on yhteys jokaiseen toimistomme arvoista: kipinään, arvonantoon, rohkeuteen ja vastuunkantoon. Eniten kosketuspintoja monimuotoisuuteen panelistit löysivät rohkeudesta. Monimuotoinen työyhteisö vaatii rohkeutta toimia omana itsenään ja rohkeutta puuttua epäasialliseksi koettuun käytökseen.

Arvojen rinnalla monimuotoisuustyön tärkeä kiinnekohta on Castrén & Snellmanin strateginen tavoite olla alan paras työpaikka. Panelistit totesivat, että erilaiset näkemykset lisäävät työyhteisön hyvinvointia ja välittyvät näin asiakastyössä.  

Yhdenvertaisuuskysely nosti esille tarpeen puhua monimuotoisuudesta

Monimuotoisuustyömme mittarina käytämme henkilöstön yhdenvertaisuuskyselyä, jonka toteutimme viimeksi tämän vuoden alussa. Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan työyhteisömme ilmapiiri tukee sitä, että cassulaiset voivat halutessaan yhdenvertaisesti ilmaista kuulumistaan erilaisiin vähemmistöihin.

Käänteisesti viidesosa vastaajista koki, ettei tämä toteudu.

Kommenteista pystyi päättelemään, että vaikka varsinaista estettä vähemmistöidentiteetin esiin tuomiseen ei ehkä työpaikan puolelta havaittu, niin esimerkiksi alan heteronormatiivisuus ei kannusta tuomaan esiin valtavirrasta poikkeavaa identiteettiä.

Mitä olemme tähän mennessä tehneet?

Käynnistimme monimuotoisuustyömme vuonna 2020. Tunnistimme henkilöstökeskusteluissa monimuotoisuuden meillä tärkeitä ulottuvuuksia. Sen perusteella suunnittelimme ja toteutimme sarjan monimuotoisuustekoja.

Jatkamme työtä monimuotoisemman työpaikan eteen tapahtumilla ja koulutuksilla. Haluamme myös laajentaa kouluyhteistyötämme, jotta asianajoala muuttuisi tulevaisuudessa monimuotoisemmaksi.