4.9.2015

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely selkiytyy

Miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvä sääntelysumu on hieman hälventynyt sitten edellisen blogikirjoitukseni 10.12.2014. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin miehittämättömiä ilma-aluksia ja lennokkeja koskeva uusin määräysluonnos (5.5.2015) on askel alalla toimivien toivomaan liberaalimman sääntelyn suuntaan.

Trafin mukaan uusimman määräysluonnoksen luonnostelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että miehittämättömien ilma-alusten kaupallinen hyödyntäminen olisi aidosti mahdollista ilman tarpeettoman raskasta byrokratiaa. Sääntelyn tavoitteena tuleekin olla toiminnan edistäminen, jotta miehittämättömään toimintaan liittyvä innovaatiopotentiaali saadaan hyödynnettyä.

Lupakirjaa ei tarvita, ilmoitus riittää

Toiminnan aloittamiskynnys on laskettu muuta lentotyötä alemmas, kun miehittämättömän ilma-aluksen käyttämiseen ei Trafin määräysluonnoksen mukaan vaadita lupakirjaa vaan ilmoitus Trafiin riittää. Sähköisellä lomakkeella tehtävä ilmoitus on annettava, ennen kuin miehittämätöntä ilma-alusta käytetään ensimmäisen kerran.

Määräysluonnoksen perustelumuistion mukaan sääntelyn lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely. Toimijan on hallittava laitteensa kaikissa toiminnan olosuhteissa ja ympäristöissä aiheuttamatta vaaraa ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen. 

Toiminnalle on asetettu erilaisia rajoituksia. Toiminnan tulee muun muassa perustua näköyhteyteen ja lennossa tulee ottaa huomioon vallitsevat sää- ja valaistusolosuhteet, niin että muu ilmaliikenne voidaan havaita ja väistämisen tarve arvioida. Lisäksi lennättämiselle on erityisiä rajoituksia, jos lennättäminen tapahtuu ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella. Tällöin miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän tulee laatia muun muassa kirjallinen turvallisuusarviointi sekä toimintaohjeistus. Ilma-aluksen kokonaismassa saa näissä tapauksissa olla lentoon lähdettäessä enintään 7 kg.

Myös lennokit sääntelyn piiriin

Määräysluonnos sisältää myös harrastekäyttöön tarkoitettuja lennokkeja koskevaa sääntelyä. Harrastus- tai urheilukäyttöä koskevat osittain samat säännöt kuin ammattimaisesti käytettäviä miehittämättömiä ilma-aluksia. Sen paremmin lennokki kuin miehittämätön ilma-aluskaan ei saa haitata viranomaistoimintaa, eikä kumpaakaan saa lennättää yli 500 metrin etäisyydellä lennättäjästä. Myös maksimilentokorkeus on molemmille 150 metriä.

Määräysluonnoksen mukaan lennokeilla on lisäksi joitakin erityisiä rajoituksia, kuten ehdoton kielto lennättää lennokkia väkijoukon yläpuolella. Sekä miehittämättömien ilma-alusten että lennokkien lennättäjät ovat luonnollisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Sääntelyn vaikutukset jäävät nähtäviksi

Luonnoksen mukaan yöllä tapahtuva miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen ei ole sallittua kuin viranomaistoiminnassa tai erityisellä poikkeusluvalla. Tämän määräyksen tarpeellisuutta voidaan pohtia, kun kyseessä on kuitenkin robotti, jonka toimintakyky ei olennaisesti riipu vuorokauden ajasta tai valoisuudesta.

Kaiken kaikkiaan Trafin määräysluonnos lisää alan sääntelyä olennaisesti. Jää nähtäväksi, kokevatko alan toimijat sääntelyn pikemminkin toimintaa haittaavaksi kuin mahdollistavaksi.

Jaakko Lindgren