2.1.2017

Työlainsäädäntö uudistuu 1.1.2017 alkaen – muutoksia sekä työnantajille että työntekijöille

Alkanut vuosi tuo mukanaan useita uudistuksia erityisesti työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin ja työterveyshuoltolakiin.  

Pidentynyt koeajan enimmäiskesto

Koeajan sallittu enimmäiskesto on ollut pääsääntöisesti neljä kuukautta. Vuoden alusta lukien enimmäiskesto pidentyi kuuteen kuukauteen. Jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta, mutta kuitenkin aina enintään 6 kuukautta.

Muutokset kannattaa huomioida työpaikan työsopimuspohjissa ja ohjeistuksissa. Jos soveltuva työehtosopimus sisältää nimenomaisia määräyksiä koeajan pituudesta, ne tulisi jatkossakin ottaa huomioon lakimuutoksesta huolimatta.  

Määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytykset pitkäaikaistyöttömien kohdalla

Määräaikainen työsopimus voidaan työnantajan aloitteesta solmia vain perustellusta syystä, kuten esimerkiksi sijaisuuden johdosta. Vuoden alusta lähtien pitkäaikaistyötön voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Edellytyksenä on, että palkattava henkilö on työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen perusteella ollut työtön työnhakija yhtäjaksoisesti edellisen 12 kuukauden ajan. Tällaisen määräaikaisen työsopimuksen sallittu enimmäiskesto on yksi vuosi. Mahdollista on myös tehdä enintään kolme lyhyempää määräaikaista työsopimusta, joiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta.

Takaisinottovelvollisuus lyhentynyt neljään kuukauteen

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta tarjota työtä taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Vuoden 2017 alusta lukien takaisinottovelvollisuuden kesto lyheni yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Jos irtisanotun työntekijän työsuhde oli jatkunut keskeytyksettä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden muutosturva ja oikeus työterveyshuoltoon

Työnantaja, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on jatkossa velvollinen tarjoamaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille työntekijöille mahdollisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Valmennus tai koulutus on toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päätyttyä, ja sen tulee arvoltaan vastata irtisanotun työntekijän kuukausipalkkaa tai työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi. Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet tulee sisällyttää yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Lisäksi säännöllisesti vähintään 30 työntekijää työllistävällä työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotuille työntekijöille työterveyshuolto, kunnes he työllistyvät uudelleen, mutta kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisen jälkeen.

Edellytyksenä molemmille uusille velvoitteille on, että irtisanotun työntekijän työsuhde kyseiseen työnantajaan on kestänyt päättymiseen mennessä vähintään 5 vuotta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma oltava valmis  

Tammikuussa 2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävät työnantajat laatimaan työpaikalle suunnitelman henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla oma erillinen suunnitelmansa, tai se voidaan laatia osana työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa tai yhteistoimintalain mukaista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista koski kahden vuoden siirtymäaika, joka umpeutui 31.12.2016. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelman tuli olla valmis ja henkilöstön kanssa käsitelty 1.1.2017 mennessä.