24.3.2015

Suomalaisten finanssilaitosten tietojenantovelvollisuus laajenee FATCA-sopimuksen johdosta

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä solmittu ns. FATCA eli Foreign Account Tax Compliance Act -sopimus allekirjoitettiin kesällä 2014 ja asiaa koskevat lainsäädäntömuutokset hyväksyttiin eduskunnassa 20.2.2015.

Uudet säännökset vaikuttavat erityisesti pankkeihin, säilytysyhteisöihin, vakuutus- ja sijoitusyhtiöihin. FATCA:n avulla Yhdysvaltojen veroviranomaiset pyrkivät saamaan enemmän tietoa Yhdysvalloissa verovelvollisten ulkomaisista talletuksista ja sijoituksista. Suomessa FATCA-sopimus ja sen johdosta säädetyt lait koskevat erityisesti finanssialan toimijoita, joiden tulee entistä tarkemmin tunnistaa asiakkaansa ja raportoida tiettyjä asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja Yhdysvaltoihin.

Finanssilaitosten on ensinnäkin tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio. Finanssilaitokset, kuten pankki- ja sijoituspalveluita tarjoavat toimijat, joutuvat FATCA:n johdosta esittämään asiakkailleen entistä enemmän asiakkaan verotukselliseen asuinmaahan liittyviä kysymyksiä. Mikäli asiakas on Yhdysvalloissa yleisesti verovelvollinen, finanssilaitoksen on ilmoitettava tämän tulo- ja varallisuustiedot Suomen verohallinnolle, joka toimittaa tiedot edelleen Yhdysvaltojen veroviranomaisille.

Verohallinnon päätöksen mukaisesti FATCA:n mukaiset tiedot on annettava sähköisellä vuosi-ilmoituksella. Vuotta 2014 koskevat tiedot on annettava viimeistään 30.4.2015. Tämän jälkeen ilmoittamisessa siirrytään normaaliin vuosi-ilmoitusrytmiin ja vuoden 2015 tiedot tulee antaa tammikuun 2016 loppuun mennessä. Verohallinto tulee antamaan tarkemman ohjeistuksen vuosi-ilmoituksesta lähiaikoina.

Mikäli finanssilaitos laiminlyö FATCA-sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet, peritään sen kaikista Yhdysvalloista saamista suorituksista 30 prosentin sanktioluonteinen lähdevero. Finanssilaitokselle voi aiheutua laiminlyönnistä haitallisia seuraamuksia myös Suomessa, sillä ilmoitusten laiminlyönnistä voi seurata esimerkiksi veronkorotus tai ennakkoperintärekisteristä poistaminen.

Lähitulevaisuudessa verotietojen vaihtoa koskevat hankkeet tulevat entisestään laajenemaan. EU:n puitteissa toteutettava tietojenvaihto aktualisoituu tämän hetkisen tiedon mukaan vielä tämän vuoden kuluessa (raportointi alkaisi 2016) ja maailmanlaajuinen OECD:n hanke tullee ajankohtaiseksi vuotta myöhemmin (raportointi alkaisi 2017).

Autamme finanssialan toimijoita mielellämme FATCA:n edellyttämien toimenpiteiden selvittämisessä sekä käytännönläheisten ratkaisujen löytämisessä.