17.9.2020

Komissio edistää merituulivoimaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, European Green Deal, on Euroopan komission joulukuussa 2019 julkaisema kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä Euroopan unionista ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastotavoitteen kannalta yksi merkittävimmistä toimialoista on energiasektori ja sen kehittäminen kestävämpään suuntaan. Komissio aikookin tarkastella EU:n energialainsäädäntöä ja antaa ehdotuksia lainsäädännön uudistamisesta kesäkuuhun 2021 mennessä.

Tavoitteena on nopeuttaa hiilestä luopumista ja kehittää energiasektoria siten, että tulevaisuudessa se perustuisi pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin. Tärkeä etappi tavoitteiden saavuttamisessa on merituulivoiman tuotannon lisääminen, joka vaatii jäsenvaltioilta alueellista yhteistyötä.

Avomerellä tuotettava uusiutuva energia saa oman strategian

Osana vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä toimenpiteitä Euroopan komissio on tällä hetkellä laatimassa unionille avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian strategiaa, joka on tarkoitus julkaista loppuvuodesta 2020.

Strategiassa esitetään toimenpiteitä, joilla edistetään uusiutuvan merienergian tuotannon, jakelun ja käytön laajentamista vuoteen 2050 mennessä. Strategia kattaa potentiaaliltaan merkittävimpänä pidetyn merituulivoiman lisäksi muitakin merienergian tuotantomuotoja, kuten aalto- ja vuorovesienergian.

Strategia on luontevaa jatkoa komission vuonna 2018 julkaisemalle pitkän aikavälin strategialle ”Puhdas maapallo kaikille”. Sen yhteydessä komissio esitti, että merituulivoiman käyttöönottoa tulisi lisätä Euroopassa nykyisestä 22 gigawatista (EU-28) 240–440 gigawattiin, jotta unioni savuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä.

Strategia vahvistaa EU:n globaalia johtoasemaa merienergiassa

Strategia tukee EU:n globaalia johtoasemaa merellä tuotettavan uusiutuvan energian alalla. Komissio painottaa uusiutuvan merienergian laajamittaista käyttöönottoa myös koronakriisin jälkeisessä talouden elpymisessä, jonka komissio haluaa perustuvan kestävään kasvuun.

Strategiatyössä käsitellään uusiutuvan merienergian haasteita ja toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Tuotannon laajentaminen edellyttää muun muassa merialueiden käytön tarkastelua, merellä sijaitsevien sähköverkkojen kehitystä, ympäristövaikutusten hallintaa, lainsäädännön kehittämistä sekä saatavilla olevien rahoitusvälineiden arviointia. Keskeiseksi osaksi strategiaa tulee komission mukaan Euroopan-laajuisia energiaverkkoja koskevan asetuksen tarkistaminen (ns. TEN-E-asetus, (EU) N:o 347/2013).

Kuuleminen strategiasta päättyy 24.9.2020

Uusiutuvan merienergian strategiasta on käynnissä julkinen kuuleminen, joka alkoi 16.7. ja päättyy 24.9.2020.

Strategiasta voivat lausua kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Komissio haluaa kuulla laajasti eri sidosryhmiä, kuten kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, sijoittajia, yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, kansalaisjärjestöitä, koulutusorganisaatioita, kuluttajaryhmiä, tutkimus- ja innovointiorganisaatioita sekä yksityishenkilöitä.

 Linkkejä: