19.10.2021

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskeva lakiuudistus käynnistynyt – Mikko Könkkölä työryhmän puheenjohtajaksi

Oikeusneuvos, hovioikeuden entinen presidentti ja toimistomme senior advisor Mikko Könkkölä on valittu puheenjohtajaksi oikeusministeriön työryhmään, joka valmistelee julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista. Hanke on osa nykyisen hallituksen hallitusohjelmaa.

Vahingonkorvauslaissa säädetään siitä, millä edellytyksin valtio, kunta tai muu julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan toiminnassaan aiheutuneen vahingon. Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevat vahingonkorvauslain säännökset ovat pysyneet lähes muuttumattomina lähes 50 vuotta.

“Näiden 50 vuoden aikana on tapahtunut paljon: Suomi on muun muassa liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen, saanut uuden perustuslain, uudistanut viranomaisten toimivaltasäännöksiä ja julkishallintoa sekä siirtänyt julkisia tehtäviä yksityisille. Mikä tärkeintä, yksilön asema ja oikeudet ovat monin tavoin korostuneet entisestään. Nyt on hyvä hetki katsoa, mikä vaikutus tällä kaikella on julkisyhteisön korvausvastuuseen”, senior advisor Mikko Könkkölä kertoo.

Työryhmän tehtävänä on erityisesti selvittää, tuleeko julkisyhteisön toiminnassa aiheutuneen perus- tai ihmisoikeuden loukkauksen korvaaminen ottaa mukaan lakiin. Lisäksi työryhmä selvittää, tulisiko julkisyhteisön virheellisestä tai laiminlyödystä neuvonnasta aiheutunut vahinko korvata nykyistä useammissa tapauksissa.

“Iso kysymys on se, tuleeko perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää täydentää kansallisilla korvaussäännöksillä ja jos tulee, niin miten”, Könkkölä jatkaa.

Työryhmä arvioi myös, onko pakkokeinojen ja poliisin toimivaltuuksien käyttöön liittyvää valtion vahingonkorvausvastuuta tarvetta laajentaa. Tarkasteltavana on myös julkisen palvelun järjestäjänä olevan julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu.

Työryhmän ja sen työtä seuraavan seurantaryhmän toimikaudet kestävät toukokuun loppuun 2022.

Ennen Castrén & Snellmanille tuloaan Mikko työskenteli lähes 20 vuotta tuomarina, korkeimman oikeuden jäsenenä sekä kahden hovioikeuden presidenttinä. Hän on työskennellyt yli 25 vuoden ajan päätoimisesti myös lainvalmistelijana, muun muassa oikeusministeriön lainsäädäntöjohtajana vastuualueenaan yksityisoikeuden alaan kuuluva lainvalmistelu.