22.2.2018

Elinkaarihankkeiden soveltamisala laajentui

Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia ja arvonlisäverolakia muutettiin vuoden 2018 alusta alkaen. Kokonaishoitopalveluhankkeiden soveltamisalaa on laajennettu sekä säännöksiä soveltavien tahojen että kohteiden osalta.

Kokonaispalvelumuotoisella elinkaarimallilla (kansainvälisesti public private partnership (PPP)) toteutetussa hankkeessa julkinen sektori hankkii esimerkiksi infrastruktuurikohteen käyttöönsä yksityisen tahon kanssa tehtävällä palvelusopimuksella. Yksityinen toimija toteuttaa hankkeen ja vastaa sen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä rahoituksen järjestämisestä. Julkinen tilaaja maksaa palvelumaksua, jonka suuruus määräytyy yleensä kohteen käytön tai käytettävyyden mukaan.

Malli mahdollistaa suurten ja pitkäaikaisten hankkeiden toteuttamisen yhtenä kokonaisuutena, johon sisältyy myös yksityisen tahon kilpailuttama ulkopuolinen rahoitus. Suomessa on tähän mennessä toteutettu PPP-mallilla neljä tiehanketta (Lahden moottoritie sekä kolme E18-tien osuutta). Niistä on saatu valtaosin hyvät kokemukset aikataulun, kustannusten sekä laadun osalta.

Lakimuutoksen myötä elinkaarihankkeita tai vastaavia muita kokonaishoitopalveluhankkeita voivat jatkossa toteuttaa valtion lisäksi myös kunnat ja muut tilaajatahot. Lisäksi soveltamisalaa laajennetaan kattamaan tiehen, rautatiehen, rakennukseen ja pysyvään rakennelmaan sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvään irtaimistoon kohdistuvat suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalvelut.

Muutokset mahdollistavat elinkaarihankkeiden tai vastaavien muiden kokonaishoitopalveluhankkeiden toteuttamisen täysin uudentyyppisissä hankkeissa.  Säännökset koskisivat jatkossa myös esimerkiksi yksityisten yritysten hankkeita, kuten konttorirakennuksia, tuotantolaitoksia, sairaaloita ja päiväkoteja sekä uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita.

Elinkaarihankkeiden määrän kasvulle on nyt perustellut edellytykset. Lakimuutoksesta annetun hallituksen esityksen mukaan kunnat investoivat toimitiloihin noin kaksi miljardia euroa ja infrastruktuuriin noin 1,5 miljardia euroa vuositasolla. Kokonaishoitopalvelumallilla toteutettavia kuntien hankkeita voisi arvioiden mukaan olla valmistelussa ensimmäisen viiden vuoden aikana siten, että palvelusopimuksia allekirjoitettaisiin 50—200 miljoonan euron arvosta vuositasolla.

Castrén & Snellman tarjoaa ainutlaatuisen laajan osaamisvalikoiman elinkaarihankkeiden ja muiden suurten projektien kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Olemme esimerkiksi ainoa asianajotoimisto, joka on toiminut neuvonantajana kaikissa yllä mainituissa elinkaarimallilla toteutetuissa tiehankkeissa.