24.9.2018

Neuvonta varainsiirtoveroasiassa – Avustaminen takuupääoman takaisinmaksua koskevassa varainsiirtoveroasiassa

Avustimme asiakastamme takuupääoman takaisinmaksua koskevassa varainsiirtoveroasiassa.

Verohallinto antoi asiassa varainsiirtoveron ennakkoratkaisun, jonka mukaan luovutuksensaajan oli suoritettava takuupääoman takaisinmaksusta varainsiirtovero, kun takuupääoma maksettiin takaisin selvitystilan johdosta. Verohallinto katsoi ennakkoratkaisussaan, että selvitystilan johdosta tehdyssä takuupääoman palauttamisessa oli kyse takuuosuuksien luovutusta vastaan tehdystä suorituksesta, jolloin takuupääoman takaisinmaksusta tulisi suorittaa varainsiirtoveroa.

Helsingin hallinto-oikeus on 12.9.2018 antamallaan ratkaisulla kumonnut Verohallinnon tekemän päätöksen. Asiassa oli riidatonta, että keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuus on arvopaperi, jonka omistusoikeuden luovutuksesta on varainsiirtoverolain 15 §:n mukaisesti suoritettava varainsiirtovero. Ratkaistavana oli kysymys siitä, siirtyykö takuuosuuksien omistusoikeus keskinäiselle vakuutusyhtiölle myös silloin kun takuupääoma maksetaan takaisin vakuutusyhtiön purkautuessa, ja synnyttääkö takuupääoman takaisinmaksu siten varainsiirtoverovelvollisuuden.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa on kyse takuupääoman takaisinmaksamisesta yhtiön selvitystilaan liittyen vakuutusyhtiölain 23 luvun 22 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kyse ei ollut takuuosuuksien hankkimisena tai lunastamisena pidettävästä suorituksesta, vaan purkautuvan yhtiön lakisääteisestä varojenjaosta takuuosuuden omistajalle. Kun omistusoikeuden luovutusta ei tapahdu, takuupääoman takaisinmaksu yhtiön purkautumisen yhteydessä ei näin ollen ole sellainen varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus, josta yhtiö olisi velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa.

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle asiassa valituslupaa, joten hallinto-oikeuden ratkaisu on lainvoimainen.

Helsingin hallinto-oikeus 12.9.2018, taltionro 18/0784/6, diaarinro 01016/18/8510