Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

Castrén & Snellmanin eettiset ohjeet

Castrén & Snellman on vaativien asianajopalveluiden edelläkävijä. Olemme toimineet markkinoilla jo yli 130 vuotta ja kasvaneet vuosien saatossa yli 300 hengen asianajotoimistoksi, jonka ovet avautuvat Helsingistä kaikkialle maailmaan.

Yksi menestystekijöistämme on yhteistyöhön nojaava yrityskulttuuriimme, jota olemme vaalineet ja vahvistaneet jo vuosikymmeniä. Meidät tunnetaan ainutlaatuisesta Cassun hengestä. Toimiston kasvun myötä olemme jatkuvasti panostaneet siihen, että työyhteisössämme on hyvä olla. Cassun henki kiteytyy arvoissamme, jotka on määritelty yhdessä koko toimiston yhteisissä arvokeskusteluissa.

Nämä eettiset ohjeet perustuvat arvoihimme ja ohjaavat päivittäistä toimintaamme. Eettisissä ohjeissa on esitetty perusperiaatteet sille, miten kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme ja miten toimimme osana koko yhteiskuntaa.

Castrén & Snellmanin eettiset ohjeet nojaavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja muihin yritysvastuuta koskeviin kansainvälisiin standardeihin. Raportoimme toiminnastamme vuosittain vastuullisuusraportissamme.

Arvomme

Kipinä

Asiakkaan asia on meidän asiamme. Laitamme itsemme likoon asiakkaan puolesta ja kiritämme toisiamme ylittämään asiakkaan odotukset. Kipinä syntyy luottamuksesta, välittömästä vuorovaikutuksesta ja jokaisen ammatillisesta kunnianhimosta. Meitä ajaa kipinä tarjota Suomen parasta asianajopalvelua ja olla alamme paras työpaikka.

Arvonanto

Pelaamme aina yhtenä joukkueena, oli tilanne mikä hyvänsä. Autamme asiakkaitamme ja toisiamme loistamaan. Rakennamme joka päivä työyhteisöä, jossa empatia, kunnianhimo ja hyvä tulos kohtaavat.

Rohkeus

Olemme oman tiemme kulkijoita. Emme hae helppoja voittoja, vaan meillä on rohkeutta ottaa kantaa ja tehdä se, mikä on oikein. Kyseenalaistamme, kehitymme ja katsomme eteenpäin.

Vastuunkanto

Olemme luottamusbisneksessä. Meidän tehtävämme on olla asiakkaalle suoraselkäinen kumppani. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, mutta emme oman jaksamisen, laadun tai ympäristön kustannuksella.

1. Ihmisoikeudet

Kunnioitamme kansainvälisesti julistettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

Edellytämme tätä myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Emme ota vastaan toimeksiantoja, joissa neuvomme edistäisivät ihmisoikeusloukkauksia.

2. Ihmiset

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Pitämällä huolta toisistamme varmistamme, että asiakkaamme saavat meiltä parasta mahdollista laatua.

Meille on itsestään selvää, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Emme erottele ihmisiä sukupuolen, iän, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun vastaavan seikan perusteella.

 • Tarkempia tietoja on saatavilla Castrén & Snellmanin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Olemme rehellisiä, mutkattomia ja osoitamme toisillemme arvostusta.

Pidämme huolen siitä, että työympäristömme on innostava ja turvallinen.

Kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen vähintäänkin ammattikunnaltamme edellytettävässä laajuudessa.

3. Hyvä asianajotapa

Liiketoimintamme perustuu luottamukseen ja suoraselkäiseen toimintaan. Työskentelemme aina asianajajia koskevien ammatillisten ja eettisten periaatteiden mukaisesti, ja noudatamme niitä aina asiakassuhteissamme. Toimintaamme leimaa lojaalisuus asiakasta kohtaan, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus.

 • Toimintaamme sitovat laki asianajajista sekä Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet.

Noudatamme soveltuvia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia määräyksiä. Tunnemme asiakkaamme ja varmistamme, että ymmärrämme heidän tarkoitusperänsä. Emme ota vastaan toimeksiantoja, joihin liittyy riski rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta.

 • Tarkempia tietoja on saatavilla Castrén & Snellmanin Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa oppaassa.

Olemme johtavassa asemassa Suomen asianajomarkkinoilla, joten käsittelemme säännöllisesti sisäpiiritietoa. Sekä itsemme, asiakkaidemme että maineemme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että noudatamme tinkimättä salassapitosäännöksiä ja sisäpiiriohjeita.

 • Tarkempia tietoja on saatavilla Castrén & Snellmanin Sisäpiiriohjeissa.

Käsittelemme työssämme asiakkaittemme erittäin arkaluontoisia tietoja. Siksi on tärkeää, että huolehdimme aina tietoturvasta. Suhtaudumme vakavasti tietoturvaan, ja noudatamme aina sisäisiä toimintaohjeita.

 • Tarkempia ohjeita on saatavilla työntekijöillemme laaditussa Castrén & Snellmanin tietoturvaohjeessa.

Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa. Meillä on ankarat lahjontaa koskevat määräykset ja enimmäismäärät lahjojen ja vieraanvaraisuuden tarjoamiselle. Jokaisella toimistomme työntekijällä on velvollisuus noudattaa näitä määräyksiä.

 • Tarkempia määräyksiä on annettu Castrén & Snellmanin Lahjonnan ja korruption vastaisissa ohjeissa.

4. Ympäristö

Huolehdimme ympäristöstä. Toimimme puhtaamman tulevaisuuden puolesta jättämällä mahdollisimman pienen jäljen ympäristöön.

 • Olemme liittyneet Science Based Targets – Business Ambition for 1.5°C -aloitteeseen ja sitouduimme aloitteen vaatimiin päästövähennyksiin.
 • Vähennämme jatkuvasti energiankulutustamme.
 • Pyrimme hillitsemään matkustamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.
 • Laskemme hiilijalanjälkemme ja kompensoimme toimintamme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuosittain
 • Olemme ottaneet käyttöön menetelmiä jätekuormamme minimoimiseksi.
 • Noudatamme WWF:n Green Office -ympäristöohjelman vaatimuksia.
 • Raportoimme ympäristövaikutuksemme vuosittain vastuullisuusraportissamme.

5. Yhteiskunta

Asianajajat ovat aina olleet keskeisesti mukana kehittämässä yhteiskuntaa.

Asianajajina meillä on merkittävä rooli oikeusvaltion toteuttamisessa ja kehittämisessä. Olemme aktiivisesti mukana lainsäädäntötyössä.

Kannustamme juristejamme jakamaan osaamistaan oikeustieteen opiskelijoille ja olemaan tällä tavalla mukana kouluttamassa tulevaisuuden oikeustieteilijöitä.

Osallistumme Suomen Asianajajaliiton järjestämään asianajajapäivystykseen, jonka kautta kenellä tahansa Suomessa on mahdollisuus saada maksutonta oikeudellista neuvontaa.

6. Toimiston edustaminen ja ohjeiden noudattaminen 

Jokainen toimistomme työntekijä edustaa Castrén & Snellmania, ja jokaisen toimistomme työntekijän on aina noudatettava työssään näitä eettisiä ohjeita.

Osakkailla ja esihenkilöillä on velvollisuus kertoa alaisilleen, mitä eettisiin ohjeisiin sisältyy ja miten niitä noudatetaan asianmukaisesti.

Jokainen toimistomme työntekijä toimii esimerkkinä nuoremmille kollegoilleen.

Jokainen meistä voi kääntyä toimitusjohtajan tai henkilöstöjohtajan puoleen kaikissa eettisten ohjeiden noudattamista koskevissa asioissa ilman, että hänen tarvitsee pelätä joutuvansa kärsimään siitä. Kaikki ilmoitukset selvitetään huolella ja väärinkäytösten kohdalla ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.