Stipendi tulevaisuudelle -stipendiohjelman säännöt ja ohjeet

Näitä ehtoja sovelletaan Stipendi tulevaisuudelle ‑stipendiohjelman mukaiseen stipendihakuun ja itse stipendiohjelmaan. Näiden ehtojen lisäksi stipendiohjelmaan ja hakuprosessiin sovelletaan hakulomakkeessa sekä stipendiohjelman tietosuojaselosteessa esitettyä.

 

1. Ohjelman tarkoitus ja myönnettävät stipendit

Stipendi tulevaisuudelle ‑stipendiohjelma on opiskelijoita tukeva ohjelma, jonka tukimuotona on rahallinen stipendi.

Castrén & Snellmanin 135-vuotisen matkan varrelle mahtuu paljon ikimuistoisia hetkiä, ja yritys on ollut mukana vaikuttamassa moneen maamme historialliseen tapahtumaan. Castrén & Snellman on saanut olla mukana myös kasvattamassa monista nuorista lupauksista huippuosaajia ja yhteiskunnan vaikuttajia.

Tätä perinnettä jatkaakseen Castrén & Snellman jakaa juhlavuotensa kunniaksi 40 stipendiä opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä yhteiskunnallista aktiivisuutta ja vaikuttaneet itselleen tärkeisiin asioihin – tulevaisuuden kestävien menestystarinoiden tekijöille. Nuorille, joilla on halua, intoa ja myös näyttöä siitä, että he haluavat olla mukana muuttamassa maailmaa. Stipendi myönnetään valittujen henkilöiden opintojen tukemiseen.

Stipendejä myönnetään 9.-luokkalaisille, lukion abiturienteille sekä korkeakouluopiskelijoille (suomalaisessa yliopistossa kirjoilla olevat oikeustieteen ja kauppatieteiden pääaineopiskelijat sekä kaupallisen alan tradenomiopiskelijat).

Castrén & Snellman jakaa stipendiohjelmassa stipendejä seuraavasti:

  • 10 x 50 euroa yläkoulun 9.-luokkalaisille
  • 10 x 200 euroa lukion abeille
  • 20 x 500 euroa korkeakouluopiskelijoille (tradenomiopiskelijat sekä oikeustieteen ja kauppatieteiden opiskelijat).

 

2. Yläkoululaisille ja lukiolaisille myönnettävät stipendit

Castrén & Snellman valitsee stipendiohjelmaan kuuluvat koulut ja lukiot. Yläkoululaisten ja lukiolaisten stipendiohjelmaan valitut koulut valitsevat itse stipendien saajat ja ilmoittavat valintansa sekä niiden perusteet Castrén & Snellmanille.

 

3. Korkeakouluopiskelijoiden hakuohjeet ja osallistumiskelpoisuus

Korkeakouluopiskelijoiden stipendivalinta suoritetaan saapuneiden stipendihakemusten perusteella. Stipendiohjelman mukaiseen stipendihakuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet oikeustieteen ja kauppatieteiden pääaineopiskelijat ympäri Suomen. Edellytyksenä on, että opiskelijat ovat läsnä olevina opiskelijoina kirjoilla Suomessa sijaitsevassa yliopistossa ja opiskelevat pääaineenaan oikeustiedettä tai kauppatieteitä. Lisäksi stipendihakuun voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet suomalaisissa ammattikorkeakouluissa läsnä olevina opiskelijoina olevat tradenomiopiskelijat.

Korkeakouluopiskelijoiden stipendihaku tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Stipendihaussa myös toinen henkilö voi hakulomakkeen täyttämällä suositella stipendinsaajaksi osallistumiskelpoisuuden ehdot täyttävää korkeakouluopiskelijaa. Suositeltu henkilö saa annetusta suosituksesta tiedon sähköpostitse, ja häntä pyydetään täydentämään hakulomakkeella kysytyt muut tiedot sekä tutustumaan stipendihakua koskevaan tietosuojaselosteeseen.

Stipendiohjelmaa koskevat hakemukset tulee lähettää osoitteesta https://www.castren.fi/fi/yritys/stipenditulevaisuudelle löytyvän verkkolomakkeen kautta 30.4.2023 kello 23.59 mennessä. Postitse tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei huomioida. Hakemuksen voi jättää vain kerran, eikä hakemuksen tietoja voi enää muuttaa hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Osallistumalla stipendiohjelmaan osallistuja hyväksyy stipendiohjelman säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä vahvistaa täyttävänsä osallistumiskelpoisuuden ehdot. Osallistuessaan stipendiohjelmaan osallistuja hyväksyy, että hänen nimensä julkaistaan Castrén & Snellmanin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, mikäli osallistuja valitaan stipendinsaajaksi. Stipendinsaaja on itse velvollinen selvittämään stipendin verokohtelun ja ilmoittamaan sekä maksamaan stipendistä mahdollisesti perittävän veron soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Stipendit maksetaan kesäkuussa 2023.

Castrén & Snellman toivoo, että stipendin saavat opiskelijat ovat halukkaita tekemään yhteistyötä Castrén & Snellmanin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Castrén & Snellman voi joka tapauksessa käyttää hakijan nimeä sekä hakijan erillisellä suostumuksella myös hakemukseen liitettyä materiaalia muun muassa omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Stipendi tulevaisuudelle -stipendiohjelman tietosuojaselosteessa.

Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa pyydämme hakijaa kertomaan itsestään, opinnoistaan ja perustelemaan miksi juuri hänet pitäisi valita stipendinsaajaksi. Haluamme myös kuulla esimerkin kautta, kuinka aktiivisuus yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa näkyy hakijan arjessa. Mikäli hakija on tullut mukaan hakuun suosittelun kautta, perusteluja ei tarvitse kirjoittaa itse, mutta se on kuitenkin mahdollista. Hakemukseen liitettyjä tietoja ja liitteitä ei palauteta. Huolellisesti täytetty hakemus parantaa mahdollisuuksia stipendin saamiseen.

Hakuaika

Stipendien hakuaika alkaa 16.3.2023 ja päättyy 30.4.2023.

Hakemusten käsittely ja valintaperusteet

Hakemukset käsitellään ja stipendinsaajat valitaan toukokuussa 2023. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse toukokuun aikana. Stipendinsaajat julkistetaan kesäkuussa 2023 Castrén & Snellmanin verkkosivuilla.

Stipendihaun kautta myönnettävien stipendien saajat valitsee Castrén & Snellmanin koostama stipendiraati. Raati koostuu Castrén & Snellmanin työntekijöistä tai Castrén & Snellmanin nimeämistä ulkopuolisista asiantuntijoista. Raati käsittelee hakijoiden hakukirjeet anonyymisti. Stipendinsaajat valitaan hakemuskirjeen kokonaisvaikutelman perusteella, eikä tarkempia perusteluja valintojen osalta anneta. Stipendipäätöksestä ei voi valittaa.

Castrén & Snellman pidättää oikeuden valita vapaasti ohjelman mukaisen stipendin saajat sekä jättää myöntämättä ohjelmaan kuuluvia stipendejä harkintansa mukaan, mikäli esimerkiksi sopivia hakijoita ei osallistu stipendihakuun.

 

4. Muuta huomioitavaa

Castrén & Snellmanilla on oikeus poistaa henkilö stipendiohjelmasta, mikäli hän antaa Castrén & Snellmanin arvojen vastaisia lausuntoja tai lausuntoja, jotka voivat vahingoittaa Castrén & Snellmania. Castrén & Snellmanilla on lisäksi oikeus poistaa henkilö stipendiohjelmasta, mikäli hän toimii lain, moraalin tai hyvän tavan vastaisesti. Castrén & Snellmanilla on tällöin oikeus velvoittaa stipendinsaaja palauttamaan saamansa stipendin arvo Castrén & Snellmanille.

Castrén & Snellmanin kokonaisvastuu kaikista vahingoista stipendiohjelman osallistujaa kohtaan mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu myönnettävän stipendin arvoon (enintään 500 euroa).

Stipendiohjelman sääntöihin ja ohjeisiin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita. Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan asia toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Castrén & Snellmanilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Castrén & Snellmanin verkkosivuilla, ja stipendiohjelmaan osallistuvia kehotetaan tutustumaan aina uusimpiin verkkosivuilla oleviin sovellettaviin ehtoihin huolellisesti.

 

5. Lisätietoa stipendiohjelmasta

Lisätietoa stipendiohjelmasta saa sähköpostitse osoitteesta stipenditulevaisuudelle@castren.fi. Pyydämme kirjoittamaan sähköpostiviestin aihekenttään ”Stipendiohjelma”. Emme vastaanota stipendiohjelmaa koskevia hakemuksia sähköpostitse, vaan stipendiohjelmaa koskevat hakemukset on toimitettava verkkolomakkeen kautta ja suosittelut niille suunnatun oman verkkolomakkeen kautta.