22.2.2021

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta Castrén & Snellmanilla

Vastuullisena työnantajana olemme sitoutuneet kehittämään kuutta periaatetta:  

  1. Syrjimättömyys ja tasa-arvo. Meillä kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Emme erottele ihmisiä sukupuolen, iän, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tuemme eri elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja kehittyä sekä pyrimme lisäämään monimuotoisuutta toimistollamme. Toimistomme on mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tavoitteena on tehdä syrjimättömyydestä itsestäänselvyys päivittäisessä työelämässä.

  2. Joustaminen ja työelämän tasapaino. Kehitämme jatkuvasti keinoja, joilla voimme tukea työelämän tasapainoa. Keinot voivat liittyä esimerkiksi etätyömahdollisuuksiin ja erilaisiin joustaviin työaikaratkaisuihin. Tuemme työntekijöidemme jaksamista panostamalla hyvinvointiin, työterveyteen ja yhteisöllisyyteen. Tuemme perheen ja työn yhdistämistä esimerkiksi tarjoamalla perhevapaalta palaajille mentorointia ja lapsiperheille arkea helpottavia ratkaisuja, kuten sairaan lapsen hoitopalvelua.

  3. Esihenkilötyöhön panostaminen. Panostamme valmentavaan esihenkilötyöhön ja sen kehittämiseen. Olemme luoneet henkilöstön odotusten pohjalta koko talon yhteiset johtamislupaukset, joiden tehtävänä on turvata yhdenmukainen ja laadukas esihenkilötyö riippumatta henkilöstöryhmästä ja tiimistä. Mittaamme esihenkilötyön onnistumista ja johtamislupausten toteutumista 360-palautteiden avulla ja kehitämme johtajuusosaamista valmennuksilla ja koulutuksilla.

  4. Työn sisältö ja merkitys. Teemme kaikki joka päivä työtä yhteisen tavoitteen eteen ja toimimme yhteisten arvojemme mukaisesti.  Kommunikoimme suunnan ja keskustelemme tavoitteista yhteisesti. Henkilökohtaisten kehitys- ja tavoitekeskustelujen kautta varmistamme, että jokainen pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja kehittämään osaamistaan. Kehitämme toinen toisiamme luomalla avointa palautekulttuuria ja jakamalla osaamistamme. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen esimerkiksi secondmentien, mentoroinnin tai koulutusten avulla.

  5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus. Palkitseminen on johdonmukaista ja läpinäkyvää ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja pelisääntöihin. Tehtävien vaativuusarvioinnin avulla varmistamme, että palkitseminen on kilpailukykyistä ja vastaa mahdollisimman johdonmukaisesti erilaisia tehtäviä toimistossa. Vertaamme säännöllisesti palkitsemiskäytäntöjämme ja palkkatasojamme eri sektoreihin, toimialoihin ja toimijoihin yleisen kehityksen seuraamiseksi. Valmistuvan juristin palkkauksessa noudatamme Lakimiesliiton suositusta. Meillä on käytössä bonus- ja kannustinjärjestelmä, ja palkitsemme ja kiitämme onnistumisista myös erilaisilla pikapalkitsemisen keinoilla.

  6. Hyvä hakijakokemus. Panostamme jokaiseen hakijaan henkilökohtaisesti. Teemme hakemisen mahdollisimman helpoksi ja viemme rekrytoinnit läpi ilman turhia viivytyksiä. Viestintämme on oikea-aikaista ja informatiivista koko prosessin ajan. Tarjoamme hakijoille kattavan kokonaiskuvan tehtävästä ja rekrytointiprosessista ja annamme mahdollisuuden saada lisätietoja. Olemme läpinäkyviä valinnoissamme ja perusteluissamme ja annamme kehittävää palautetta jokaiselle sitä pyytävälle hakijalle.  

Olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, koska haluamme kehittää toimintaamme vastuullisena työnantajana. Tässä Suomen kattavimmassa työelämän vastuullisuuskampanjassa tarkoituksena on rakentaa Suomeen vastuullisempaa työelämää yhdessä työnantajien kanssa.